Zaburi 13:1-6

Ku muyobozi. Agahibongozo ka Dawidi. 13  Uzogeza ryari ga Yehova kunyibagira+? Ibihe bidahera+?Uzogeza ryari kumpisha mu maso hawe+?   Nzogeza ryari gushira ukunana muri jewe,N’intuntu mu mutima wanje ku murango?Umwansi wanje azoduzwa hejuru yanje kugeza ryari+?   Nunyitegereze; nyishura, ewe Yehova Mana yanje!Nukayanganishe amaso yanje+, kugira sinsinzire mu rupfu+,   Umwansi wanje ntavuge ngo: “Ndamutsinze!”Abarwanizi banje ntibanezerezwe n’uko ntewe kudandabagirana+.   Nayo jewe, ubuntu bwuzuye urukundo bwawe ni bwo nizigiye+;Umutima wanje nunezererwe ubukiriro bwawe+.   Nzoririmbira Yehova, kuko yangiriye neza+.

Utujambo tw'epfo