Zaburi 12:1-8

Ku muyobozi, kuri ogitave yo hasi+. Agahibongozo ka Dawidi. 12  Nkiza+, Yehova we, kuko intahemuka irangiye+;Kuko abantu b’abizigirwa bakamanganye mu bana b’abantu.   Baguma babwirana ivy’ububeshi+;Baguma bavugisha akanwa gasosa+, n’imitima ibiri+.   Yehova azorandura iminwa isosa yose,Ururimi ruvuga ibihambaye+,   Abavuze ngo: “Ku rurimi rwacu tuzonesha+.Iminwa turafise. Ni nde azoba umutware wo kutuganza?”   “Kubera ukunyagwa kw’abarushwa, kubera ukuniha kw’aboro+,Ubu ho ngira mpaguruke,” ni ko Yehova avuga+.“Ngira ndamushire ahatagira inkomanzi, aho ata n’umwe amuhemerako+.”   Amajambo ya Yehova ni amajambo atavanze+,Nk’ifeza ityororewe mw’itanure ry’ivu riyaza ivyuma, ikaba itosoye incuro indwi.   Wewe ubwawe, ewe Yehova, uzobarinda+;Uzozigama umwe wese umurinde iri yaruka gushika igihe kitagira urugero.   Ababisha bagendagenda impande zose,Kubera yuko ivy’agahomerabunwa bishirwa hejuru mu bana b’abantu+.

Utujambo tw'epfo