Zaburi 100:1-5

Agahibongozo k’ugukenguruka+. 100  Nimwihe akaruru k’intsinzi mukerekeza kuri Yehova, yemwe abo kw’isi mwese+!   Nimukorere Yehova munezerewe+.Nimuze imbere yiwe mwiha akamo k’umunezero+.   Mumenye ko Yehova ari Imana+.Ni we yaduhinguye, si twebwe ubwacu+.Turi abantu biwe n’intama zo mu buragiriro bwiwe+.   Nimwinjire mu marembo yiwe muri n’ugukenguruka+,Mwinjire mu bigo vyiwe muri n’ishemezo+.Nimumukengurukire, muhezagire izina ryiwe+.   Kuko Yehova ari mwiza+;Ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ni ubw’igihe kitagira urugero+,Ubwizigirwa bwiwe na bwo, ubw’iyaruka ku rindi+.

Utujambo tw'epfo