Yuda 1:1-25

 Jewe Yuda, umushumba wa Yezu Kristu, mugabo akaba mwene wabo na Yakobo+, ndabandikiye mwebwe abahamagawe+ bakundwa mu bucuti mwunze n’Imana ari yo Data+ kandi bazigamwe+ ku bwa Yezu Kristu:  Imbabazi+ n’amahoro+ n’urukundo+ vyongerezwe kuri mwebwe+.  Bakundwa+, naho nariko ngira akigoro kose ngo ndabandikire ku vyerekeye bwa bukiriro dusangiye+, nasanze bikenewe kubandikira ngo ndabahimirize kurwana intambara ikomeye yo kurwanira ukwizera+ kwahawe aberanda+ rimwe rizima.  Impamvu mfise ni uko hari abantu bamwebamwe bisobetse muri twebwe+ bagenewe+ urwo rubanza+ kera n’Ivyanditswe, abantu batibanga Imana+, bahindura ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana yacu icitwazo c’ubushirasoni*+ kandi bakihakana+ umwe Databuja+ wacu rudende, akaba n’Umukama+, Yezu Kristu.  Nshaka kubibutsa, naho vyose+ mubizi rimwe rizima, yuko Yehova, naho yakijije igisata c’abantu agikuye mu gihugu ca Misiri+, mu nyuma yatikije abaterekana ukwizera+.  N’abamarayika batagumije ikibanza cabo ca mbere mugabo bagata ahantu habo ho kuba hababereye+, yarababitse bariko imvuto z’ibihe bidahera+ munsi y’umwiza w’umuzitanya, ku bw’urubanza rwo kuri wa musi uhambaye+.  Ni ko na Sodomu na Gomora n’ibisagara vyari bihakikije+, aho bimariye gukora ubusambanyi cokimwe n’abo bamarayika bikimonogoza, bigakurikira umubiri ku bwo kuwukoresha ibidakorwa+, vyashizwe imbere yacu ngo bitubere akarorero ko kutuburira+ mu gushikirwa n’igihano c’urubanza c’umuriro utazima+.  Ariko muri ubwo buryo nyene, abo bantu na bo nyene mu kwivobeka mu ndoto+ barahumanya umubiri, bagakengera ubutware+ vyongeye bagatuka abanyabuninahazwa+.  Mugabo igihe Mikaheli+ wa mumarayika mukuru+ yagiranira amatati+ na Shetani* akaba yariko araharira ku vyerekeye ikiziga ca Musa+, ntiyubahutse kumucira urubanza mu majambo yo gutukana+, ahubwo yavuze ati: “Yehova aguhambarire+.” 10  Yamara abo bantu baratuka ibintu vyose mu vy’ukuri batazi+; mugabo ibintu vyose bategera uko bibajemwo nk’ibikoko bitiyumvira+, muri ivyo ni ho babandanya kwiyononera+. 11  Barigorewe, kuko bagiye mu nzira ya Kayini+, kandi bitaye mu ngendo y’ubuzimire ya Balamu+ barondera impembo, batikirira muri rya jambo ry’ubugumutsi+ rya Kora+! 12  Abo ni ibitandara bihishijwe munsi y’amazi mu nzimano zanyu z’urukundo+ igihe basangira namwe inzimano, ni abungere bigaburira ubwabo ata gutinya+; ni ibicu bitagira amazi bijanwa irya+ n’ino n’imiyaga+; ni ibiti bitagirako ivyamwa mw’iyera ryavyo*, vyapfuye kabiri, vyaranduwe+; 13  ni imipfunda y’ikiyaga isaragurika, ibimba ifuro ry’ibibatera kumaramara+ ubwabo; ni inyenyeri zitagira inzira yashinzwe, izibikiwe ibihe vyose umwiza w’umuzimagiza+. 14  Egome, Henoki+ umwe agira indwi guhera kuri Adamu, na we nyene yaravuze ubuhanuzi ku biberekeye, igihe yavuga ati: “Ehe! Yehova yazananye n’aberanda biwe ibihumbi mirongo+, 15  gushitsa urubanza kuri bose+, no gukubita intahe mu gahanga abatibanga Imana bose ku bikorwa vyabo vyose vy’ukutibanga Imana bakoze mu kutibanga Imana, no ku bintu vyose vy’akamaramaza abacumuzi batibanga Imana bayivuzeko+.” 16  Abo bantu ni abidodomvyi+, abidozi bidogera umugabane wabo mu buzima, bagenda bisunga ivyipfuzo vyabo bwite+, kandi iminwa yabo ivuga ibintu vyo kwivyimvya+, mu gihe batangarira abahambaye+ ku bw’inyungu yabo bwite. 17  Nayo mwebwe ga bakundwa, mwibuke amajambo yavuzwe kera n’intumwa z’Umukama wacu Yezu Kristu+, 18  ingene bahora bababwira bati: “Mu gihe ca nyuma hazoba abashinyaguzi, bagenda bisunga ivyipfuzo vyabo bwite vyo guhahamira ibintu vy’ukutibanga Imana+.” 19  Abo ni bo bazana amacakubiri+, abantu b’ibikoko+, batagira impwemu+. 20  Mugabo mwebwe ga bakundwa, mu kwiyubaka+ ku kwizera kwanyu kweranda rwose+, no mu gusengana impwemu nyeranda+, 21  mwigumize mu rukundo rw’Imana+, mu gihe murindiriye imbabazi+ z’Umukama wacu Yezu Kristu ngo muronke ubuzima budahera+. 22  Vyongeye, mushishikare kugirira imbabazi+ bamwebamwe bakekeranya+; 23  mubakize+ mu kubashikura mu muriro+. Mugabo mubandanye kugirira imbabazi abandi, mubigirana ugutinya, mu gihe mwanka mbere n’impuzu y’imbere yandujwe n’umubiri+. 24  Imwe rero ishobora kubarinda+ gutsitara kandi ikabahagarika mutagirako ikirabagu+ imbere y’ubuninahazwa bwayo n’akanyamuneza kenshi, 25  ya Mana imwe yonyene ikaba n’Umukiza wacu+ biciye kuri Yezu Kristu+ Umukama wacu, ubuninahazwa+, ubukuru, ubushobozi+ hamwe n’ububasha+ bibe ivyayo mu bihe bidahera vyarenganye+, n’ubu no gushika ibihe bidahera+. Amen+.

Utujambo tw'epfo

Yud 4 Raba Inyongera ya 21.
Yud 9 Dufatiye ku kigiriki ni “Diyabolosi,” bisobanura ngo “Umubesheranyi.” Raba kandi Inyongera ya 21.
Ijambo kuri rindi ni “agatasi kageze kure.”