Yoweli 1:1-20

1  Ng’iri ijambo rya Yehova ryaje+ kuri Yoweli mwene Petuweli:  “Nimwumve ibi, yemwe bagabo b’inararibonye, mutege ugutwi yemwe ababa mu gihugu mwese+. Mbega ibi vyarigeze kuba mu misi yanyu, canke mbere mu misi ya ba sogokuruza banyu+?  Nimuvyiganire abana banyu, abana banyu bavyiganire abana babo, abana babo na bo bavyiganire iyaruka rikurikira+.  Ivyasigajwe n’ikinyabwoya, uruzige rwabiriye+; kandi ivyasigajwe n’uruzige, uruzige rutagira amababa rwikwega hasi rwabiriye; kandi ivyo uruzige rutagira amababa rwikwega hasi rwasigaje, inyenzi yabiriye+.  “Ikangure mwa mborerwa+ mwe, murire; nimuboroge+, mwa banywi b’umuvinyu mwese, kubera umuvinyu usosa+, kuko ukuwe ku minwa yanyu+.  Kuko hari ihanga riduze mu gihugu canje, ihanga ry’inkomezi kandi ritagira igitigiri+. Amenyo yaryo ni amenyo y’intambwe+, kandi rifise imibangabanga y’intambwe.  Umuzabibu wanje riwugize akajoreza+, igiti canje c’umusukoni na co rigisiga ari igishitsi+. Ryagikokoye rigisiga amenya, riragishibura+. Amashami yaco asigaye yera.  Nimuboroge, nk’uko umwigeme w’isugi akenyeye igunira*+ aborogera uwomubereye umugabo mu buto bwiwe.  “Ishikanwa ry’intete+ be n’ishikanwa ry’ikinyobwa+ vyatswe inzu ya Yehova; abaherezi, abasuku+ ba Yehova, bagandaye+. 10  Umurima wanyazwe+, ubutaka bwagiye mu kigandaro+; kuko intete zinyazwe, umuvinyu mushasha wakamijwe+, amavuta yadorongeye+. 11  Abarimyi bamaramaye+; abakozi bo mu murima w’imizabibu baboroze, kubera ingano no kubera sayiri*; kuko umwimbu w’umurima watikiye+. 12  Umuzabibu wumye, mbere n’igiti c’umusukoni cayāmye. Nayo igiti c’ikomamanga, n’ikigazi be n’igiti c’ipome, ibiti vyose vyo mu murima, vyumye+; kuko umwigino wamaramaye ugahunga abana b’abantu+. 13  “Nimukenyere, mwikubitagure ku bikiriza+, yemwe baherezi. Nimuboroge, yemwe basuku bo ku gicaniro*+. Nimwinjire, murare mu magunira, yemwe basuku b’Imana yanje; kuko bimye inzu y’Imana yanyu ishikanwa ry’intete+ n’ishikanwa ry’ikinyobwa+. 14  Nimweze igihe co kwisonzesha+. Nimukoranye ikoraniro ry’agakūra+. Nimukoranirize hamwe abagabo b’inararibonye, ababa mu gihugu bose, mubakoranirize ku nzu ya Yehova Imana yanyu+, mutabaze Yehova+. 15  “Ewe musi uraho+! kuko umusi wa Yehova uri hafi+, kandi uzoza nk’ukunyaga kuvuye kuri Mushoboravyose! 16  Mbega ibifungurwa ntibikuwe imbere y’amaso yacu, umunezero n’akanyamuneza bigakurwa mu nzu y’Imana yacu+? 17  Insukoni zumye zikabiraniye munsi y’ibiyozo vyazo. Ibigega bisizwe ari umusaka. Inzu z’ubushinguro zasambuwe, kuko intete zumye. 18  Ewe kuntu ibitungwa vyanishe! Ewe kuntu ubusho bw’inka bwayerereye bujuragirika! Kuko butagira uburagiriro+. Ubusho bw’intama na bwo nyene bugizwe ubwo kwagirwa n’icaha. 19  “Ni wewe nzohamagara, ewe Yehova+; kuko umuriro warigase amatongo y’uburagiriro yo mu gahinga, n’urubeya rukayigiza ibiti vyose vyo mw’ishamba+. 20  N’ibikoko vyo mw’ishamba bicambirwa wewe+, kubera ko imigezi y’amazi yakamye+, n’umuriro warigase amatongo y’uburagiriro yo mu gahinga.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
“Sayiri” ni igiterwa kimeze nk’ingano.
Raba Inyongera ya 21.