Yosuwa 23:1-16

23  Nuko haciye imisi myinshi Yehova aruhuye+ Isirayeli abansi bayo bose bari bayikikuje, igihe Yosuwa yari ashaje kandi yitereye mu myaka+,  Yosuwa ahamagara Isirayeli yose+, abagabo b’inararibonye bayo n’abakuru bayo n’abacamanza bayo n’abarongozi bayo+, ababwira ati: “Jewe nashaje, nitereye mu myaka.  Mwebwe mwarabonye ibintu vyose Yehova Imana yanyu yagiriye aya mahanga yose ku bwanyu+, kuko Yehova Imana yanyu ari we yabarwanira+.  Ehe nabahesheje ubupfindo+ aya mahanga asigaye ngo abere intoranwa imiryango yanyu, n’amahanga yose naranduye+, guhera kuri Yorodani gushika kuri ca Kiyaga Kinini iyo izuba rirengera+.  Yehova Imana yanyu ni we yagumye ayahindira kure imbere yanyu+, arayomora ku bwanyu, maze mwigarurira igihugu cayo, nk’uko nyene Yehova Imana yanyu yari yarabasezeraniye+.  “Muze mugire umutima rugabo mushikame+, kugira mugumye mwongere mushitse ivyanditswe mu gitabu+ c’itegeko rya Musa vyose mu kutigera mubivako ngo mukebereze iburyo canke ibubamfu+,  mu kutigera mwinjira muri ayo mahanga+, ayo asigaranye namwe. Ntimuze mucishe mu kanwa amazina y’imana zayo+ canke ngo muzirahire+, eka ntimuze muzikorere canke ngo muzunamire+.  Mugabo Yehova Imana yanyu aze abe ari we mwumirako+, nk’uko nyene mwabigize gushika n’uyu musi.  Kandi Yehova azokwirukana imbere yanyu amahanga ahambaye kandi akomeye+. (Nayo mwebwe, nta muntu n’umwe yahagaze imbere yanyu gushika n’uyu musi+.) 10  Umugabo umwe gusa muri mwebwe azokinagiza igihumbi+, kuko Yehova Imana yanyu ari we abarwanira+, nk’uko nyene yabasezeraniye+. 11  Kandi muze mwame mwirinda+ ubwanyu, mu gukunda Yehova Imana yanyu+. 12  “Mugabo nimwaramuka musubiye inyuma+ mukumira koko ku yasigaye muri ayo mahanga+, ayo asigaranye namwe, kandi mukunga koko na yo ubucuti bw’ukwabirana+ mukongera mukinjira muri yo, na yo akinjira muri mwebwe, 13  mumenye neza ko Yehova Imana yanyu atazobandanya kwomora ayo mahanga ku bwanyu+; emwe, ntazobura kubabera nk’umutego be n’umushibuka, n’ikimoko mu biyunguyungu vyanyu+ kandi nk’amahwa mu maso yanyu gushika muyogeye kuri ubu butaka bwiza Yehova Imana yanyu yabahaye+. 14  “Raba noneho uyu musi ngiye kujana inzira isi yose ijana+, kandi murazi neza n’imitima yanyu yose n’ubuzima bwanyu bwose yuko ata jambo na rimwe mu majambo meza yose Yehova Imana yanyu yababwiye ritashitse. Yose yararangutse ku bwanyu. Nta jambo na rimwe muri yo ritashitse+. 15  Kandi nk’uko nyene ijambo ryiza ryose Yehova Imana yanyu yababwiye ryashitse kuri mwebwe+, ni ko Yehova azozana kuri mwebwe ijambo ribi ryose gushika abazimanganije kuri ubu butaka bwiza Yehova Imana yanyu yabahaye+, 16  kubera yuko muzoba mwahonyanze isezerano rya Yehova Imana yanyu, iryo yabategetse, no kubera yuko muzoba mwagiye gukorera izindi mana mukazunamira+. Ishavu rya Yehova ntirizobura kubarurumbira+, namwe ntimuzobura kuzimangana ningoga mu gihugu ciza yabahaye+.”

Utujambo tw'epfo