Yosuwa 20:1-9

20  Maze Yehova abwira Yosuwa ati:  “Bwira bene Isirayeli uti: ‘Nimwitorere vya bisagara vy’ubuhungiro+ nababwiye biciye kuri Musa,  kugira ngo uwishe umuntu+ akaba yamukubise atabishaka, atabizi, akamwica, ahungireyo; bize bibabere aho guhungira umuhōzi w’amaraso+.  Aze ahungire+ muri kimwe muri ivyo bisagara, ahagarare ku bwinjiriro bw’irembo+ ry’igisagara maze avuge ivyiwe abagabo b’inararibonye b’ico gisagara bumva+; baze bamwakire mu gisagara aho bari, bamuhe aho kuba, abane na bo.  Umuhōzi w’amaraso niyamwoma inyuma, ntibaze rero batange mu kuboko kwiwe uwo yishe umuntu+; kuko yakubise atabizi mugenziwe agapfa, kandi akaba atari asanzwe amwanka+.  Aze abe muri ico gisagara gushika ahagaze imbere y’ikoraniro ngo acirwe urubanza+, gushika umuherezi mukuru+ azoba ariho muri iyo misi apfuye. Ni ho uwo yishe umuntu azoshobora gusubira iwabo+; aze yinjire mu gisagara ciwe no mu nzu yiwe, mu gisagara yari yahunze avamwo.’”  Nuko igisagara ca Kedeshi+ muri Galilaya mu karere k’imisozi ka Nafutali, n’ica Shekemu+ mu karere k’imisozi ka Efurayimu, n’ica Kiriyati-aruba+, ari co Heburoni, mu karere k’imisozi ka Yuda, babigira vyeranda.  Mu karere ka Yorodani, aharabana na Yeriko, amaja mu buseruko, batanga Bezeri+ mu gahinga ku mataba mu muryango wa Rubeni+, na Ramoti+ muri Gileyadi mu muryango wa Gadi, be na Golani+ muri Bashani mu muryango wa Manase.  Ivyo ni vyo vyabaye ibisagara vyashiriweho bene Isirayeli bose na kavamahanga abayeho ari kavamahanga hagati muri bo, ngo uwo wese akubise umuntu atabishaka agapfa ahungireyo+, kugira ntagwe mu kuboko kw’umuhōzi w’amaraso, gushika ahagaze imbere y’ikoraniro+.

Utujambo tw'epfo