Yosuwa 19:1-51

19  Maze ubupfindo+ bugira kabiri busohoka ku bwa Simeyoni+, ku bw’umuryango wa bene Simeyoni hakurikijwe imiryango yabo. Intoranwa yabo yari hagati mu ntoranwa ya bene Yuda+.  Baronka mu ntoranwa yabo Beyeri-sheba+ hamwe na Sheba, na Molada+,  na Hazari-shuwali+ na Bala na Ezemu+,  na Elitoladi+ na Betuli na Horuma,  na Zikulagi+ na Beti-marikaboti na Hazari-susa+,  na Beti-lebayoti+ na Sharuheni; ibisagara cumi na bitatu n’imihana irundanye ibikukira.  Ayini+, Rimoni+ na Eteri na Ashani+; ibisagara bine n’imihana irundanye ibikukira,  n’imihana irundanye yose yari irya n’ino y’ivyo bisagara gushika i Bayalati-beyeri+, ari ho Rama+ yo mu bumanuko. Iyo ni yo yabaye intoranwa y’umuryango wa bene Simeyoni hakurikijwe imiryango yabo.  Intoranwa ya bene Simeyoni yakuwe ku mugabane wa bene Yuda, kuko umuturi wa bene Yuda wari munini rwose kuri bo+. Bene Simeyoni baronka rero aho bigabira hagati mu ntoranwa yabo+. 10  Hanyuma ubupfindo+ bugira gatatu bugirirwa bene Zebuloni+, hakurikijwe imiryango yabo, urubibe rw’intoranwa yabo rukaba rwaragenda gushika i Saridi. 11  Urubibe rwabo rwaraduga amaja mu burengero gushika n’i Mareyali, rugashika i Dabesheti, maze rugashika ku mwonga urabana na Yokineyamu+. 12  Rwarahindukira ruvuye i Saridi rukerekeza mu buseruko amaja iyo izuba rirasira, rugashika ku mupaka wa Kisiloti-tabori, maze rugasohoka ruja i Daberati+ hanyuma rukaduga rwerekeza i Yafiya. 13  Ruvuye ng’aho rwaragenda rwerekeza mu buseruko amaja i burasirazuba ruja i Gati-heferi+ hanyuma rukaja i Eti-kazini, rugasohoka rwerekeza i Rimoni, maze rucibwa gushika i Neya. 14  Nya rubibe rwarahazunguruka, mu buraruko, rwerekeza i Hanatoni, rukagarukira ku mubande wa Ifuta-eli, 15  na Katati na Nahalali na Shimuroni+ na Idala na Betelehemu+; ibisagara cumi na bibiri n’imihana irundanye ibikukira. 16  Iyo ni yo yabaye intoranwa+ ya bene Zebuloni hakurikijwe imiryango yabo+. Ivyo ni vyo vyabaye ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 17  Ubupfindo bugira kane busohoka ku bwa Isakari+, ku bwa bene Isakari hakurikijwe imiryango yabo. 18  Urubibe rwabo rwaca i Yezireyeli+ n’i Kesuloti n’i Shunemu+, 19  n’i Hafarayimu n’i Shiyoni n’i Anaharati, 20  n’i Rabiti n’i Kishiyoni n’i Ebezi, 21  n’i Remeti n’i Eni-ganimu+ n’i Eni-hada n’i Beti-pazezi. 22  Nya rubibe rwashika i Tabori+ n’i Shahazuma n’i Beti-shemeshi, umupaka wabo ukaba wagarukira kuri Yorodani; ibisagara cumi na bitandatu n’imihana irundanye ibikukira. 23  Iyo ni yo yabaye intoranwa y’umuryango wa bene Isakari hakurikijwe imiryango yabo+, ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 24  Maze ubupfindo+ bugira gatanu busohoka ku bw’umuryango wa bene Asheri+ hakurikijwe imiryango yabo. 25  Urubibe rwabo rwari Helikati+ na Hali na Beteni na Akishafu+, 26  na Alameleki na Amadi na Mishali+. Mu burengero rwashika kuri Karumeli+ n’i Shihori-libunati, 27  rugahindukira rugana iyo izuba rirasira rwerekeza i Beti-dagoni, rugashika kwa Zebuloni+ no ku mubande wa Ifuta-eli mu buraruko, i Beti-emeki n’i Neyeli, maze rugasohoka rwerekeza i Kabuli ibubamfu, 28  n’i Eburoni n’i Rehobu n’i Hamoni n’i Kana gushika i Sidoni+, ahaba abantu benshi. 29  Nya rubibe rwarahindukira rwerekeza i Rama gushika ku gisagara gikingijwe ibihome ca Tiro+. Rwarahindukira rwerekeza i Hosa, rukagarukira ku kiyaga mu karere ka Akizibu+, 30  n’i Uma n’i Afeki+ n’i Rehobu+; ibisagara mirongo ibiri na bibiri n’imihana irundanye ibikukira. 31  Iyo ni yo yabaye intoranwa y’umuryango wa bene Asheri hakurikijwe imiryango yabo+. Ivyo ni vyo vyabaye ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 32  Ubupfindo+ bugira gatandatu busohoka ku bwa bene Nafutali+, ku bwa bene Nafutali hakurikijwe imiryango yabo. 33  Urubibe rwabo rwava i Helefu, ku giti kinini c’i Zayananimu+, rukaja i Adami-nekebu n’i Yabuneyeli gushika i Lakumu; rwagarukira kuri Yorodani. 34  Nya rubibe rwarahindukira rugana mu burengero rwerekeza i Azinoti-tabori, hanyuma rugasohoka ruvuye ng’aho rwerekeza i Hukoka rugashika kwa Zebuloni+ mu bumanuko, rugashika kwa Asheri+ mu burengero no kwa Yuda+ kuri Yorodani amaja iyo izuba rirasira. 35  Ibisagara bikingijwe ibihome vyari Zidimu, Zeru na Hamati+, Rakati na Kinereti+, 36  na Adama na Rama na Hazori+, 37  na Kedeshi+ na Edireyi na Eni-hazori, 38  na Yironi na Migidali-eli, Horemu na Beti-anati na Beti-shemeshi+; ibisagara cumi n’icenda n’imihana irundanye ibikukira. 39  Iyo ni yo yabaye intoranwa+ y’umuryango wa bene Nafutali hakurikijwe imiryango yabo+, ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 40  Ubupfindo bugira indwi+ busohoka ku bw’umuryango wa bene Dani+ hakurikijwe imiryango yabo. 41  Umupaka w’intoranwa yabo wari Zora+ na Eshitayoli na Iri-shemeshi, 42  na Shayalabini+ na Ayaloni+ na Itula, 43  na Eloni na Timuna+ na Ekuroni+, 44  na Eliteke na Gibetoni+ na Bayalati+, 45  na Yehudu na Bene-beraki na Gati-rimoni+, 46  na Me-yarukoni na Rakoni, umupaka ukaba warabana na Yopa+. 47  Akarere ka bene Dani kari kabagiye rwose+. Nuko bene Dani baraduga, barwanya Leshemu+ barahafata hanyuma bahakubitisha ubugi bw’inkota. Maze barahigarurira, barahaba, hanyuma Leshemu bayita Dani bisunze izina rya Dani sekuruza wabo+. 48  Iyo ni yo yabaye intoranwa y’umuryango wa bene Dani hakurikijwe imiryango yabo. Ivyo ni vyo vyabaye ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 49  Gutyo barangiza kugabura igihugu ngo bacigabire, bakurikije uturere twaco. Maze bene Isirayeli baha intoranwa Yosuwa mwene Nuni hagati muri bo. 50  Kw’itegeko rya Yehova bamuha igisagara yasavye+, ari co Timunati-sera+, mu karere k’imisozi ka Efurayimu; atangura kwubaka nya gisagara araheza akibamwo. 51  Izo ni zo ntoranwa Eleyazari umuherezi na Yosuwa mwene Nuni n’abakuru ba ba se b’imiryango ya bene Isirayeli bagabanganije+ ngo zigabirwe, biciye ku bupfindo, i Shilo+ imbere ya Yehova, ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro+. Nuko bahagarika kugabanganya igihugu.

Utujambo tw'epfo