Yosuwa 15:1-63

15  Akarere umuryango wa bene Yuda waheshejwe ubupfindo+ hakurikijwe imiryango yabo kagarukira ku rubibe rwa Edomu+, ni ukuvuga mu gahinga ka Zini+, ku mpera ya Negebu+ yo mu bumanuko.  Urubibe rwabo rwo mu bumanuko rwahera ku mpera y’ikiyaga c’Umunyu+, guhera ku kagobe karaba mu bumanuko.  Rwarasohoka amaja mu bumanuko rugana ku mudugo wa Akurabimu+, rukagenda rwerekeza i Zini+, hanyuma rukaduga ruvuye mu bumanuko rwerekeza i Kadeshi-baruneya+, rukagenda rwerekeza i Hezironi, rukaduga rugana i Adari maze rugakevya rwerekeza i Karuka.  Rwarabandanya i Azimoni+, rugasohoka ruja mu mwonga wa Misiri+; nya rubibe rwagarukira ku kiyaga. Urwo ni rwo rwabaye urubibe rwabo rwo mu bumanuko.  Urubibe rwo mu buseruko rwari ikiyaga c’Umunyu gushika ku mpera ya Yorodani, urubibe rwo mu mfuruka yo mu buraruko na rwo rukaba ku kagobe k’ico kiyaga, ku mpera ya Yorodani+.  Nya rubibe rwaraduga rwerekeza i Beti-hogula+ rukagenda mu buraruko bwa Beti-araba+, maze rukaduga ruja kw’ibuye rya Bohani+ mwene Rubeni.  Urwo rubibe rwaraduga rwerekeza i Debiri ku kiyaya co hasi ca Akori+ hanyuma rugakevya rwerekeza mu buraruko ruja i Gilugali+, aharabana n’umudugo wa Adumimu, uwuri mu bumanuko bw’umwonga; nya rubibe rwaragenda rwerekeza ku mazi ya Eni-shemeshi+, rukagarukira i Eni-rogeli+.  Rwaca ruduga rwerekeza ku mubande wa mwene Hinomu+, rwerekeza ku mumanuko w’Umuyebusi+ mu bumanuko, ari ho Yeruzalemu+; nya rubibe rwaca ruduga rwerekeza kw’isonga ry’umusozi urabana n’umubande wa Hinomu mu burengero, uwuri ku mpera y’ikiyaya co hasi ca Refayimu+ mu buraruko.  Nya rubibe rucishwa kw’isonga ry’umusozi gushika ku mbizi y’amazi ya Nefutowa+, maze rurasohoka rwerekeza ku bisagara vy’umusozi Efuroni; hanyuma urwo rubibe rushika i Bayala+, ari ho Kiriyati-yeyarimu+. 10  Nya rubibe rwarakevya ruvuye i Bayala amaja mu burengero rwerekeza ku musozi Seyiri, rukagenda rwerekeza ku mumanuko w’umusozi Yeyarimu mu buraruko, ni ukuvuga Kesaloni; rwaca rumanuka rwerekeza i Beti-shemeshi+, rukagenda rwerekeza i Timuna+. 11  Nya rubibe rwarasohoka rwerekeza ku mumanuko wa Ekuroni+ mu buraruko, maze rucishwa i Shikeroni; hanyuma rwagenda rwerekeza ku musozi Bayala, rugasohoka rwerekeza i Yabuneyeli; nya rubibe rwagarukira ku kiyaga. 12  Urubibe rwo mu burengero rwari ku Kiyaga Kinini+ n’inkengera yaco. Urwo ni rwo rwabaye urubibe rwa bene Yuda irya n’ino, hakurikijwe imiryango yabo. 13  Nayo Kalebu+ mwene Yefune amuha umuturi hagati muri bene Yuda kw’itegeko Yehova yahaye Yosuwa, egome amuha Kiriyati-aruba (uwo Aruba yari se wa Anaki), ari yo Heburoni+. 14  Nuko Kalebu ahirukana ba bahungu batatu ba Anaki+, ari bo Sheshayi+ na Ahimani na Talimayi+, abavutse kuri Anaki+. 15  Maze araduga avuye ng’aho aja ku baba i Debiri+. (Imbere y’aho, izina rya Debiri ryari Kiriyati-seferi+.) 16  Maze Kalebu avuga ati: “Uwuzokubita Kiriyati-seferi akahafata, nzomuha koko Akisa+ umukobwa wanje amubere umugore.” 17  Nuko Otiniyeli+ mwene Kenazi+, mwene wabo na Kalebu, arahafata. Amuha rero Akisa+ umukobwa wiwe ngo amubere umugore. 18  Maze Akisa ariko araja iw’umugabo, aguma ahimiriza umugabo wiwe ngo asabe se wiwe* itongo. Nuko Akisa akomanya amashi yicaye ku ndogobwa. Kalebu aca amubwira ati: “Ushaka iki+?” 19  Na we avuga ati: “Numpe umuhezagiro, kuko igice c’itongo co mu bumanuko ari co wampaye; ukwiye rero kumpa Guloti-mayimu.” Amuha rero Guloti yo Haruguru na Guloti yo Hepfo+. 20  Iyo ni yo yabaye intoranwa+ y’umuryango wa bene Yuda+, hakurikijwe imiryango yabo. 21  Kandi ibisagara vyo ku mpera y’umuryango wa bene Yuda amaja ku rubibe rwa Edomu+ mu bumanuko vyari Kabuzeyeli+ na Ederi na Yaguri, 22  na Kina na Dimona na Adada, 23  na Kedeshi na Hazori na Itunani, 24  Zifu na Telemu+ na Beyaloti, 25  na Hazori-hadata na Keriyoti-hezironi, ari ho Hazori, 26  Amamu na Shema na Molada+, 27  na Hazari-gada na Heshimoni na Beti-peleti+, 28  na Hazari-shuwali+ na Beyeri-sheba+ na Biziyotiya, 29  Bayala+ na Yimu na Ezemu+, 30  na Elitoladi na Kesili na Horuma+, 31  na Zikulagi+ na Madumana na Sansana, 32  na Lebayoti na Shilihimu na Ayini+ na Rimoni+; ibisagara vyose bikaba vyari mirongo ibiri n’icenda, hamwe n’imihana irundanye ibikukira. 33  Muri Shefela+ hari Eshitayoli+ na Zora+ na Ashina, 34  na Zanowa+ na Eni-ganimu na Tapuwa na Enamu, 35  Yarimuti+ na Adulamu+, Soko+ na Azeka+, 36  na Shayarayimu+ na Aditayimu na Gedera na Gederotayimu; ibisagara cumi na bine n’imihana irundanye ibikukira. 37  Zenani na Hadasha na Migidali-gadi, 38  na Dileyani na Mizipe na Yokiteyeli, 39  Lakishi+ na Bozikati+ na Eguloni+, 40  na Kaboni na Lahimamu na Kitilishi, 41  na Gederoti, Beti-dagoni na Nayama na Makeda+; ibisagara cumi na bitandatu n’imihana irundanye ibikukira. 42  Libuna+ na Eteri+ na Ashani, 43  na Ifuta na Ashina na Nezibu, 44  na Keyila+ na Akizibu+ na Maresha+; ibisagara icenda n’imihana irundanye ibikukira. 45  Ekuroni+ n’ibisagara bihakukira be n’imihana irundanye ihakukira. 46  Kuva i Ekuroni werekeza mu burengero, akarere kose kari iruhande ya Ashidodi n’imihana irundanye ihakukira. 47  Ashidodi+, ibisagara bihakukira n’imihana irundanye ihakukira; Gaza+, ibisagara bihakukira n’imihana irundanye ihakukira, gushika ku mwonga wa Misiri, n’Ikiyaga Kinini n’akarere bibangikanye+. 48  Mu karere k’imisozi na ho hari Shamiri na Yatiri+ na Soko, 49  na Dana na Kiriyati-sana, ari ho Debiri, 50  na Anabu na Eshitemo+ na Animu, 51  na Gosheni+ na Holoni na Gilo+; ibisagara cumi na kimwe n’imihana irundanye ihakukira. 52  Arabu na Duma na Eshani, 53  na Yanimu na Beti-tapuwa na Afeka, 54  na Humuta na Kiriyati-aruba, ari ho Heburoni+, na Ziyori; ibisagara icenda n’imihana irundanye ibikukira. 55  Mawoni+, Karumeli na Zifu+ na Yuta, 56  na Yezireyeli na Yokideyamu na Zanowa, 57  Kayine, Gibeya na Timuna+; ibisagara cumi n’imihana irundanye ibikukira. 58  Halihuli, Beti-zuri na Gedori, 59  na Mayarati na Beti-anoti na Elitekoni; ibisagara bitandatu n’imihana irundanye ibikukira. 60  Kiriyati-bayali+, ari ho Kiriyati-yeyarimu+, na Raba; ibisagara bibiri n’imihana irundanye ibikukira. 61  Mu gahinga hari Beti-araba+, Midini na Sekaka, 62  na Nibushani n’Igisagara c’Umunyu na Eni-gedi+; ibisagara bitandatu n’imihana irundanye ibikukira. 63  Ariko Abayebusi+ baba i Yeruzalemu+ bene Yuda ntibashoboye kubirukana+; kandi Abayebusi baracabana na bene Yuda i Yeruzalemu gushika n’uyu musi.

Utujambo tw'epfo

Ni ukuvuga se wa Akisa.