Yosuwa 13:1-33

13  Yosuwa yari ashaje, yitereye mu myaka+. Nuko Yehova amubwira ati: “Washaje kandi witereye mu myaka, mugabo haracasigaye igice kinini cane c’igihugu co kwigarurirwa+.  Iki ni co gihugu kigisigaye+: uturere twose tw’Abafilisitiya+ n’Abageshuri+ bose  (guhera kw’ishami rya Nili riri aharabana na Misiri gushika ku mupaka wa Ekuroni mu buraruko+, hahora haharurwa ko hegukira Abanyakanani+); abatware b’urunani batanu+ b’Abafilisitiya, Abanyegaza+ n’Abashidodi+, Abashikeloni+, Abagiti+ n’Abekuroni+; n’Abavimu+.  Mu bumanuko, igihugu cose c’Abanyakanani; na Meyara, ahegukira Abanyasidoni+, gushika i Afeki, gushika ku mupaka w’Abamori;  n’igihugu c’Abagebali+ na Libani yose amaja iyo izuba rirasira, kuva i Bayali-gadi+ ku mucamo w’umusozi Herumoni gushika ku bwinjiriro bwa Hamati+;  ababa mu karere k’imisozi bose, kuva i Libani+ gushika i Misirefoti-mayimu+, ari bo Banyasidoni+ bose; jewe ubwanje nzobomora imbere ya bene Isirayeli+. Gusa ucegurire Isirayeli bwa ntoranwa, nk’uko nyene nagutegetse+.  Ubu rero gabanganiriza iki gihugu bwa ntoranwa ya miryango icenda na ca gice c’umuryango wa Manase+.”  Ca gice kindi c’umuryango hamwe n’Abarubeni n’Abagadi, batoye intoranwa yabo Musa yabahaye ku ruhande rwa Yorodani ruri amaja mu buseruko, nk’uko nyene Musa umusavyi wa Yehova yari yayibahaye+,  kuva i Aroweri+ hari ku nkombe y’umwonga wa Arunoni+, n’igisagara kiri hagati muri uwo mwonga, n’amatāba yose ya Medeba+ gushika i Diboni+; 10  n’ibisagara vyose vya Sihoni umwami w’Abamori, uwaganza i Heshiboni, gushika ku mupaka wa bene Amoni+; 11  na Gileyadi n’akarere k’Abageshuri+ n’Abamayakati n’umusozi Herumoni+ wose na Bashani+ yose gushika i Saleka+; 12  akarere k’ubwami kose ka Ogi+ muri Bashani, uwaganza i Ashitaroti n’i Edireyi+, akaba ari we yasigaye mu basigaye ku Barefayimu+; Musa yarabakubise, arabomora+. 13  Bene Isirayeli ntibomoye+ Abageshuri n’Abamayakati, mugabo Geshuri+ na Mayakati babandanya kuba hagati muri Isirayeli gushika n’uyu musi. 14  Umuryango w’Abalewi ni wo gusa atahaye intoranwa+. Amashikanwa ashikanishwa umuriro+ ya Yehova Imana ya Isirayeli ni yo ntoranwa yabo+, nk’uko nyene yabasezeraniye+. 15  Maze Musa aha ingabirano umuryango wa bene Rubeni akurikije imiryango yabo; 16  aka ni ko kabaye akarere kabo: kuva i Aroweri+ hari ku nkombe y’umwonga wa Arunoni, n’igisagara kiri hagati muri nya mwonga, n’amataba yose ari iruhande ya Medeba+; 17  Heshiboni+ n’ibisagara vyaho vyose+ biri ku matāba, Diboni+ na Bamoti-bayali+ na Beti-bayali-meyoni+, 18  na Yahazi+ na Kedemoti+ na Mefayati+, 19  na Kiriyatayimu+ na Sibuma+ na Zereti-shahari ku musozi wo mu kiyaya co hasi, 20  na Beti-peyori n’imimanuko ya Pisiga+ na Beti-yeshimoti+, 21  n’ibisagara vyose vyo mu mataba+ n’akarere k’ubwami kose ka Sihoni umwami w’Abamori, uwaganza i Heshiboni+, uwo Musa yakubise+, hamwe n’abakuru ba Midiyani, Evi na Rekemu na Zuri na Huru na Reba+, bakaba bari abatware bo hasi ba Sihoni baba muri ico gihugu. 22  Kandi Balamu mwene Beyori+, wa muraguzi+, yari umwe mu bo bene Isirayeli bicishije inkota, kumwe n’abo bagandaguye. 23  Urubibe rwa bene Rubeni rwabaye Yorodani; kandi ako karere ni ko kabaye intoranwa ya bene Rubeni+ hakurikijwe imiryango yabo, kumwe n’ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 24  Vyongeye, Musa aha ingabirano umuryango wa Gadi, bene Gadi, hakurikijwe imiryango yabo+; 25  akarere kabo kaba Yazeri+ n’ibisagara vyose vya Gileyadi+ n’ica kabiri c’igihugu ca bene Amoni+ gushika i Aroweri+, aharabana na Raba+; 26  no kuva i Heshiboni+ gushika i Ramati-mizipe na Betonimu no kuva i Mahanayimu+ gushika ku mupaka wa Debiri+; 27  mu kiyaya co hasi na ho, Beti-haramu+ na Beti-nimura+ na Sukoti+ na Zafoni, ahasigaye h’akarere k’ubwami ka Sihoni umwami wa Heshiboni+, Yorodani ikaba yari umupaka gushika ku mpera y’ikiyaga ca Kinereti+ ku ruhande rwa Yorodani ruri amaja mu buseruko. 28  Iyo ni yo yabaye intoranwa ya bene Gadi+ hakurikijwe imiryango yabo, kumwe n’ibisagara n’imihana irundanye ibikukira. 29  Vyongeye, Musa aha ingabirano igice c’umuryango wa Manase, iba umugabane w’igice c’umuryango wa bene Manase hakurikijwe imiryango yabo+. 30  Akarere kabo kabaye aka: kuva i Mahanayimu+, Bashani yose, akarere k’ubwami kose ka Ogi umwami wa Bashani+, n’ibigwati vy’amahema vyose vya Yayiri+ biri muri Bashani, ibisagara mirongo itandatu. 31  Ica kabiri ca Gileyadi, na Ashitaroti+ na Edireyi+, ibisagara vy’akarere k’ubwami ka Ogi muri Bashani, biba ivya bene Makiri+ mwene Manase, ni ukuvuga ivy’igice ca bene Makiri hakurikijwe imiryango yabo. 32  Utwo ni two turere Musa yatumye batorana, mu biyaya vy’ubugaragwa vy’i Mowabu ku ruhande rwa Yorodani rw’amaja mu buseruko, aharabana n’i Yeriko+. 33  Mugabo umuryango w’Abalewi Musa ntiyawuhaye intoranwa+. Yehova Imana ya Isirayeli ni we ntoranwa yabo, nk’uko nyene yabasezeraniye+.

Utujambo tw'epfo