Yona 3:1-10

3  Maze ijambo rya Yehova riza kuri Yona ubugira kabiri+, riti:  “Haguruka uje i Ninewe ca gisagara gikomeye, ugitangarize ijambo+ ngira nkubwire.”  Yona aca arahaguruka aja i Ninewe, nk’uko ijambo rya Yehova rivuze+. Ico gihe Ninewe cari igisagara gikomeye ku Mana+, kukigenda bikaba vyasaba urugendo rw’imisi itatu.  Amaherezo Yona yinjira muri nya gisagara, agenda urugendo rw’umusi umwe, aguma atangaza ati: “Hasigaye imisi mirongo ine gusa Ninewe ikarandurwa+.”  Maze abantu b’i Ninewe batangura kwizera Imana+; nuko batangaza ukwisonzesha bongera bambara amagunira*+, kuva ku wuhambaye kuruta abandi muri bo gushika ku mutoyi muri bo.  Iryo jambo ngo rishikire umwami wa Ninewe+, aca ahaguruka ku ntebe yiwe y’ubwami, yambura impuzu yiwe y’ibango maze yambara igunira, araheza yicara mu minyota+.  Vyongeye, ategeka ko batangaza i Ninewe, nk’uko umwami n’abahambaye biwe bashinze, ngo: “Ntihagire umuntu canke igitungwa canke ubusho canke umukuku bigira ico bihonja. Ntihagire uwurya imfungurwa. Mbere ntibinywe n’amazi+.  Kandi bambare amagunira, umuntu n’igitungwa; nibatakambire Imana bakobeje kandi bahindukire+, umwe wese ahebe inzira yiwe mbi n’ubukazi bwari buri mu maboko yabo.  Hari uwubizi? Kumbure Imana y’ukuri yohindukira ikicuza vy’ukuri+, ikareka ishavu ryayo rirurumba, ntituyogere+.” 10  Nuko Imana y’ukuri ibona ibikorwa vyabo+, yuko bari bahindukiye bagaheba inzira yabo mbi+; gutyo Imana y’ukuri iricuza+ ku bijanye n’ivyago yari yavuze ko yobateje, ntiyabibateza+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.