Yohani 14:1-31

14  “Imitima yanyu ntihagarare+. Mwizere Imana+, na jewe+ munyizere.  Mu nzu ya Dawe hariho aho kuba henshi+. Ahandiho mba narabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ikibanza+.  Vyongeye, nimba ngiye nkabategurira ikibanza, ndiko ndagaruka+ kandi nzobakira i muhira iwanje+, kugira ngo aho ndi abe ari ho namwe muba+.  Kandi iyo ndiko ndaja murazi inzira ijayo.”  Toma+ amubwira ati: “Mukama, ntituzi iyo uriko uraja+. Tumenya gute inzira?”  Yezu amubwira ati: “Ni jewe nzira+ n’ukuri+ n’ubuzima+. Nta wuza kuri Data adaciye kuri jewe+.  Iyo jewe muba mwaramenye, muba mwaramenye na Dawe; guhera kano kanya muramuzi kandi mwamubonye+.”  Filipo amubwira ati: “Mukama, twereke Data, bizoba bihagije.”  Yezu amubwira ati: “Mbega nabanye namwe igihe kirekire gutya, ukaba utaramenya ga Filipo? Uwubonye jewe aba abonye na Data+. None uvuga gute ngo: ‘Twereke Data+’? 10  Ntiwemera yuko nunze ubumwe na Data be n’uko Data yunze ubumwe nanje+? Ibintu ndababwira sindabivuga ndavyibwiye; mugabo Data, umwe aguma yunze ubumwe nanje, akora ibikorwa vyiwe+. 11  Nimunyemere, yuko nunze ubumwe na Data be n’uko Data yunze ubumwe nanje; atari ukwo na ho, mwemere kubera ibikorwa ubwavyo+. 12  Ni ukuri kwose ndabibabwiye: Uwunyizera, uyo na we azokora ibikorwa nkora; kandi azokora ibikorwa biruta+ ibi, kubera yuko ndiko nja kwa Data+. 13  Vyongeye, ico muzosaba cose mw’izina ryanje nzogikora, kugira ngo Data aninahazwe ku bijanye n’Umwana+. 14  Nimwagira ikintu musaba mw’izina ryanje, nzogikora. 15  “Nimba munkunda, muzokwubahiriza amabwirizwa yanje+; 16  nanje nzosaba Data, na we azobaha uwundi mufasha wo kubana namwe ibihe vyose+, 17  ya mpwemu y’ukuri+, iyo isi idashobora kuronka+, kuko itayibona canke ngo iyimenye. Mwebwe murayizi, kuko igumana namwe kandi ikaba iri muri mwebwe+. 18  Sinzobasiga mwenyene+. Ndiko ndaza kuri mwebwe. 19  Hasigaye igihe gito isi ntisubire kumbona+, mugabo mwebwe muzombona+, kuko ndiho namwe mukazobaho+. 20  Kuri uwo musi muzomenya yuko nunze ubumwe na Dawe, namwe mukaba mwunze ubumwe nanje, nanje nkaba nunze ubumwe namwe+. 21  Uwufise amabwirizwa yanje kandi akayubahiriza, uwo ni we ankunda+. Uwunkunda na we azokundwa na Dawe, nanje nzomukunda, kandi nzomwiyereka bimwe bitomoye.” 22  Yuda+, atari wa wundi Isikariyoti, amubwira ati: “Mukama, bigenze bite ko ugomba kutwiyereka bimwe bitomoye ntiwiyereke isi+?” 23  Yezu amwishura ati: “Nimba umuntu ankunda, azokwubahiriza+ ijambo ryanje, kandi Dawe azomukunda, kandi tuzoza kuri we tubane na we+. 24  Uwutankunda ntiyubahiriza amajambo yanje; kandi ijambo muriko murumva si iryanje, ahubwo ni irya Data yandungitse+. 25  “Nkiri kumwe namwe narababwiye ibi bintu. 26  Mugabo wa mufasha, ya mpwemu nyeranda, iyo Data azorungika mw’izina ryanje, uwo ni we azobigisha vyose yongere abibutse ibintu vyose nababwiye+. 27  Ndabasigiye amahoro, ndabahaye amahoro yanje+. Sindayabaha nk’uko isi iyatanga. Imitima yanyu ntihagarare canke ngo itekerwe n’ubwoba. 28  Mwarumvise ko nababwiye nti: Ndiko ndagenda kandi ndiko ndagaruka kuri mwebwe. Iyo muba munkunda, mwari kunezerwa n’uko ngiye kwa Data, kuko Data anduta+. 29  Ubu rero ndabibabwiye bitaraba+, kugira ngo nivyaba koko, mwemere. 30  Sinkivugana vyinshi namwe, kuko umutware+ w’isi ariko araza. Kandi nta bubasha amfiseko+, 31  mugabo, kugira ngo isi imenye ko nkunda Data, nk’uko Data yantegetse+ gukora, ni ko nkora. Haguruke, tuve ng’aha.

Utujambo tw'epfo