Yohani 11:1-57

11  Ico gihe hari umuntu yari arwaye, akaba yari Lazaro w’i Betaniya, wo mu kigwati ca Mariya na Marita+ mwene wabo.  Nkako, yari Mariya umwe yasiga Umukama amavuta amota neza+ hanyuma akumukisha ibirenge vyiwe umushatsi wiwe+, musazawe Lazaro akaba ari we yari arwaye.  Bashikiwe rero bamutumako ubutumwa, bati: “Mukama, raba, wa wundi wiyumvamwo+ ararwaye.”  Mugabo Yezu avyumvise, avuga ati: “Intumbero y’iyo ndwara si urupfu, ahubwo ni ubuninahazwa bw’Imana+, kugira ngo Umwana w’Imana aninahazwe biciye kuri yo.”  Kandi Yezu yarakunda Marita na mwene wabo be na Lazaro.  Ariko aho yumviye ko arwaye, yaciye aguma imisi ibiri aho yari ari.  Maze inyuma y’ivyo abwira abigishwa ati: “Dusubire i Yudaya.”  Abigishwa bamubwira bati: “Rabi+, ejo bundi Abanyayudaya bariko barondera kugutera amabuye+, none usubireyo?”  Yezu yishura ati: “Mbega ntihari amasaha cumi n’abiri y’umurango? Iyo umuntu agenda ku murango+ ntiyiseka ku kintu, kubera ko abona umuco w’iyi si. 10  Mugabo iyo umuntu agenda mw’ijoro+, ariseka ku kintu, kubera ko umuco utaba uri muri we.” 11  Avuga ivyo bintu, hanyuma ababwira ati: “Lazaro umugenzi wacu araruhutse, mugabo ndagiyeyo kumukangura mw’itiro+.” 12  Abigishwa rero bamubwira bati: “Mukama, nimba aruhutse, azokira.” 13  Ariko Yezu yari avuze ivyerekeye urupfu rwiwe. Mugabo biyumviriye ko yariko avuga ukuruhukira mw’itiro. 14  Ico gihe rero, Yezu ababwira atomora ati: “Lazaro yapfuye+, 15  kandi ndanezerewe ku bwanyu kubona atariho nari ndi, kugira ngo mwemere. Mugabo ingo tuje iyo ari.” 16  Toma rero, uwitwa Hasa, abwira abigishwa bagenziwe ati: “Ingo natwe tugende, dupfane na we+.” 17  Yezu ashitse rero, asanga amaze imisi ine mu mva+. 18  Aho i Betaniya hari hafi y’i Yeruzalemu, ku bilometero nka bitatu. 19  Kandi benshi mu Bayuda bari baje kwa Marita na Mariya kugira ngo babirure+ ku bijanye na musaza wabo. 20  Marita rero aho yumviye ko Yezu ariko araza, aramusanganira; mugabo Mariya+ aguma yicaye i muhira. 21  Marita abwira rero Yezu ati: “Mukama, iyo uza kuba wari hano musazanje ntiyari gupfa+. 22  Yamara ubu ndazi yuko ibintu vyose usavye Imana+, Imana ibiguha.” 23  Yezu amubwira ati: “Musazawe arazuka+.” 24  Marita amubwira ati: “Ndazi ko azozuka mw’izuka+ ku musi wa nyuma.” 25  Yezu amubwira ati: “Ni jewe zuka n’ubuzima+. Uwunyizera, naho yopfa, azoba muzima+; 26  kandi uwuriho wese akanyizera ntazokwigera apfa+. Uremera ivyo?” 27  Amubwira ati: “Egome, Mukama; ndemera ko uri Kristu Umwana w’Imana, Umwe aza mw’isi+.” 28  Amaze kuvuga ivyo, aragenda, ahamagara Mariya mwene wabo, amubwira mu mpisho ati: “Mwigisha+ ari hano, kandi araguhamagaye.” 29  Uno ngo avyumve, arahaguruka ningoga, afata inzira aja iyo ari. 30  Mu vy’ukuri, Yezu ntiyari bwinjire muri nya kigwati, mugabo yari akiri ha handi Marita yamusanganirira. 31  Abayuda bari kumwe na we mu nzu+ bakaba kandi bariko baramwirura, aho rero baboneye Mariya ahagurutse ningoga agasohoka, baramukurikira, bibwira yuko yari agiye ku mva+ kuririrayo. 32  Nuko rero, aho Mariya ashikiye aho Yezu ari akamubona, yikubita imbere y’ibirenge vyiwe, amubwira ati: “Mukama, iyo uza kuba wari hano, musazanje ntiyari gupfa+.” 33  Yezu rero, aho amuboneye ariko ararira n’Abayuda bazananye na we bariko bararira, araniha mu mutima, abura amahoro+; 34  hanyuma avuga ati: “Mwamushize hehe?” Bamubwira bati: “Mukama, ingo urabe.” 35  Yezu arakorora amosozi+. 36  Abayuda rero batangura kuvuga bati: “Ehe yemwe ukuntu yamwiyumvamwo+!” 37  Mugabo bamwe muri bo bavuga bati: “None uyu muntu yahumuye amaso+ ya ya mpumyi ntiyari ashoboye kubuza uyu muntu gupfa?” 38  Yezu amaze kwongera kuniha muri we, aza ku mva+. Mu bisanzwe ryari isenga, rikaba ryari ryegetseko ibuye+. 39  Yezu avuga ati: “Kureko iryo buye+.” Marita, mushiki w’uwasandavye, amubwira ati: “Mukama, ubu ategerezwa kuba anuka, kuko haciye imisi ine.” 40  Yezu amubwira ati: “Sinakubwiye yuko hamwe wokwemera wobona ubuninahazwa bw’Imana+?” 41  Bakurako rya buye rero. Buno Yezu araramurira amaso mw’ijuru+, avuga ati: “Data, ndagukengurukiye ko unyumvise+. 42  Nari nzi koko yuko wama unyumva; mugabo mvuze ku bw’isinzi+ rihagaze hano, kugira ngo bemere yuko wantumye+.” 43  Aho avugiye ivyo bintu, arasemerera n’ijwi rirenga ati: “Lazaro, sohoka+!” 44  Nya muntu yari yapfuye arasohoka, amaguru n’amaboko bizingiriyeko ibitambara+, mu maso hiwe na ho hazingiriye impuzu. Yezu ababwira ati: “Mutekurure mumureke agende.” 45  Nuko rero, benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya kandi bakabona ivyo Yezu akoze, baramwizera+; 46  mugabo bamwe muri bo baja ku Bafarizayo, bababwira ivyo Yezu yakoze+. 47  Ku bw’ivyo rero abakuru b’abaherezi n’Abafarizayo bakoraniriza hamwe Inama Nkuru*+ hanyuma batangura kuvuga bati: “Mbega dukore iki, ko uyu muntu akora ibimenyetso vyinshi+? 48  Nitwamureka gutyo, bazomwizera bose+, kandi Abaroma+ bazoza bakureho ahantu+ hacu n’ihanga ryacu.” 49  Mugabo umuntu umwe wo muri bo, ari we Kayifa, akaba yari umuherezi mukuru muri uyo mwaka+, ababwira ati: “Mwebwe nta co muzi, 50  kandi ntimwiyumvira yuko ari ku neza yanyu ko umuntu umwe apfira+ abantu hako ihanga ryose rirandurwa+.” 51  Mugabo ivyo ntiyabivuze avyibwiye; ahubwo kubera ko yari umuherezi mukuru muri uyo mwaka, yari avuze ubuhanuzi bw’uko Yezu yabwirizwa gupfira iryo hanga, 52  kandi atari iryo hanga gusa, ahubwo kugira ngo abana b’Imana basabagiye+ na bo nyene abakoranirize hamwe babe umwe+. 53  Kuva uwo musi rero baja inama yo kumwica+. 54  Ku bw’ivyo rero, Yezu ntiyasubira kugendagenda ku mugaragaro+ mu Bayuda+, mugabo ava ng’aho aja mu gihugu co hafi y’agahinga, mu gisagara citwa Efurayimu+, agumana ng’aho n’abigishwa biwe. 55  Ico gihe pasika+ y’Abayuda yari hafi, hanyuma abantu benshi bava mu gihugu baduga i Yeruzalemu imbere ya pasika, kugira ngo bihumanure nk’uko vyasabwa+. 56  Batangura rero kurondera Yezu, bavugana bahagaze ng’aho mu rusengero, bati: “Muvyiyumvirako iki? Yuko atazogenda aje ku musi mukuru?” 57  Ico gihe abakuru b’abaherezi n’Abafarizayo bari batanze itegeko ry’uko hagize uwumenya aho ari, ategerezwa kubimenyesha, kugira ngo bamufate.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.