Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 32:1-22

32  Nuko abo bagabo batatu bareka kwishura Yobu, kuko yari agororotse mu maso yiwe+.  Ariko ishavu rya Elihu mwene Barakeli Umubuzu+ wo mu muryango wa Ramu rirarurumba. Ishavu ryiwe rirurumbira Yobu kuko yavuga ko ari we agororotse aho kuvuga ko Imana ari yo igororotse+.  Ishavu ryiwe kandi rirurumbira bagenziwe batatu kuko batari baronse ico bishura, mugabo bagatangura kwita Imana umubisha+.  Kandi Elihu yari yarindiranye Yobu ijambo, kuko bamukurira mu misi+.  Vyakabaye kera, Elihu abona ko ata nyishu iri mu kanwa+ k’abo bagabo batatu, maze ishavu ryiwe riguma rirushiriza kururumba.  Elihu mwene Barakeli Umubuzu araheza atangura kwishura ati: “Ndi muto uravye imisi maze, Namwe murashaje+. Ni co gituma nasubije umugongo inyuma Ngatinya kubamenyesha ubumenyi bwanje.   Navuze nti: ‘Imisi ni yo ikwiye kuvuga, Kandi imyaka indiri ni yo ikwiye kumenyesha ubukerebutsi+.’   Ni ukuri ni impwemu yo mu bantu buntu Kandi ni impemu za Mushoboravyose zibaha ugutegera+.   Abagwije imisi gusa si bo nkerebutsi+, Eka n’abashaje vyonyene si bo batahura urubanza+. 10  Ni co gituma navuze nti: ‘Nyumviriza. Jewe nanje ngira menyekanishe ubumenyi bwanje.’ 11  Raba! Narindiriye amajambo yanyu, Nagumye nteze ugutwi ivyiyumviro vyanyu+, Gushika murondeye amajambo muvuga. 12  Nagumye ndabateze yompi, None ehe nta n’umwe akangira Yobu, Habe n’umwe muri mwebwe yishura ku majambo yiwe, 13  Kugira ntimuvuge ngo: ‘Twaronse ubukerebutsi+; Imana ni yo imwirukanye, si umuntu.’ 14  Ko ata majambo yatondetse yo kuntera, Amajambo yanyu si yo rero nkoresha mu kumwishura. 15  Batekewe n’ubwoba, ntibongeye kwishura; Amajambo yabakamanye. 16  Nanje narindiriye, kuko batabandanya kuvuga; Kuko bahagaze, ntibongere kwishura. 17  Jewe nanje ngira ntange uruhara rwanje mu kwishura; Jewe nanje ngira menyekanishe ubumenyi bwanje; 18  Kuko nsigaye nuzuye amajambo; Impwemu irandembeje+ mu nda. 19  Raba! Inda yanje imeze nk’umuvinyu utagira ihemero; Igira iturike nk’imikuza y’inshato mishasha+. 20  Reka mvuge, binduhurire. Ngira nteranure iminwa yanje, nishure+. 21  Sinkagire nkunzi ku muntu+; Kandi umuntu yakuwe mw’ivu sindamuha izina ry’icubahiro+; 22  Kuko vy’ukuri ntazi ingene notanga izina ry’icubahiro; Uwampinguye+ yonkuraho bitagoranye.

Amakuru yiyongereye