Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 30:1-31

30  “Ariko ubu barantwenze+, Abo ndusha imisi+, Abo ntari kwemera ko ba se Bashirwa hamwe n’imbwa z’umukuku wanje.   Inguvu z’amaboko yabo zozo, hari ico zamariye? Ingoga zarabahezemwo+.   Kubera ubukene n’inzara, bacitse ingumba, Bakegeta akarere kagadutse+, Ari ho ejo hari ikirura n’umusaka.   Bagenda barahurutura icatsi c’umunyu iruhande y’ibisaka, Umuzi w’igiti c’umurotemu wari ibifungurwa vyabo.   Barirukanwa mu kibano+; Abantu barabaha induru nk’uko bayiha igisuma.   Babwirizwa kuba ku mumanuko w’imyonga, Mu myenge yo mu mukungugu no mu bitandara.   Mu bisaka ni ho baborogera; Munsi y’ibisuru ni ho barundana.   Abana b’umuntu w’imburabwenge+, bakaba n’abana b’uwutagira izina, Bakubiswe inkoni baromoka mu gihugu.   None ubu ni je nsigaye ndi ururirimbo rwabo+, Kandi kuri bo ndi iciro ry’umugani+. 10  Banyanse urunuka, bagumye kure yanje+; Ntibaretse kuncira igikororwa mu maso+. 11  Kuko yananguruye uruvuto rwanje akancisha bugufi, Kandi umujiginya bawurekuye kubera jewe. 12  Iburyo bwanje bahaguruka nk’akagwi k’imihimbiri; Ibirenge vyanje bararetse biragenda, Mugabo batangura kuntega imitego yabo y’inkorabara+. 13  Basambuye amabarabara yanje; Nta kindi bari bamaze atari ukwunyura amarushwa yanje+, Batagira umufasha n’umwe. 14  Baza nk’abazananye mu gitoboro kinini; Bagenda bitembagaza munsi y’ikirura. 15  Ibica ivutu bukwi na bukwi vyampindukiriye; Icubahiro canje gihinzwe nk’ikiguruwe n’umuyaga, Ubukiriro bwanje buhise nk’igicu. 16  None ubu ubuzima bwanje buracuranuwe muri jewe+; Imisi y’amarushwa+ irancakiye. 17  Mw’ijoro amagufa+ yanje aratobagurwa, akamvako agatibukira hasi; Ububabare bunkegeta ntiburuhuka na gatoyi+. 18  Kubera ubwinshi bw’ububasha, impuzu yanje irahindutse; Irandwega kurya kw’izosi ry’impuzu yanje ndende. 19  Yamanuye no gushika mw’ibumba, Ku buryo nsigara nsa n’umukungugu be n’iminyota. 20  Ndagutabaza, ariko ntunyishura+; Nagumye mpagaze, kugira ngo unzirikane. 21  Uriyoberanya kugira ube ruburakigongwe kuri jewe+; Umbikira akazikira ukoresheje inguvu zose z’ukuboko kwawe. 22  Urandūza ku muyaga, ugatuma ndawugenderako, Ukansavya mu mwasano nkazimangana. 23  Kuko nzi neza yuko uzonsubiza mu rupfu+, No mu nzu y’ihuriro ry’abazima bose. 24  Ariko nta n’umwe atuma ukuboko kwiwe ngo asambure ikirundo gusa c’ibihomvagurike+, Canke ngo habe ugutabaza ku vyerekeye ivyo bintu iyo umuntu ariko arayama. 25  Ni ukuri nararijijwe n’uwiriwe nabi+; Umutima wanje waratunturiye umworo+. 26  Narorereye iciza, yamara haza ikibi+; Nagumye ndorereye umuco, mugabo haza umuzimagiza. 27  Amara yanje yarabiragijwe, ntiyacereza; Imisi y’amarushwa yarampanze. 28  Nagenda mbabaye+ ata muco w’izuba uhari; Narahagurutse hagati mw’ishengero, nguma ntabaza. 29  Nacitse mwene wabo n’imbwebwe, N’umugenzi w’abakobwa b’ikinyoni citwa imbuni+. 30  Urukoba rwanje rwarirabuye+ ruromoroka kuri jewe, Amagufa yanje na yo ashuhishwa n’umwumira. 31  Inanga yanje isigaye ari iy’ikigandaro gusa, Umwironge wanje na wo uw’ijwi ry’abarira.

Amakuru yiyongereye