Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 30:1-31

30  “Ariko ubu barantwenze+,Abo ndusha imisi+,Abo ntari kwemera ko ba seBashirwa hamwe n’imbwa z’umukuku wanje.   Inguvu z’amaboko yabo zozo, hari ico zamariye?Ingoga zarabahezemwo+.   Kubera ubukene n’inzara, bacitse ingumba,Bakegeta akarere kagadutse+,Ari ho ejo hari ikirura n’umusaka.   Bagenda barahurutura icatsi c’umunyu iruhande y’ibisaka,Umuzi w’igiti c’umurotemu wari ibifungurwa vyabo.   Barirukanwa mu kibano+;Abantu barabaha induru nk’uko bayiha igisuma.   Babwirizwa kuba ku mumanuko w’imyonga,Mu myenge yo mu mukungugu no mu bitandara.   Mu bisaka ni ho baborogera;Munsi y’ibisuru ni ho barundana.   Abana b’umuntu w’imburabwenge+, bakaba n’abana b’uwutagira izina,Bakubiswe inkoni baromoka mu gihugu.   None ubu ni je nsigaye ndi ururirimbo rwabo+,Kandi kuri bo ndi iciro ry’umugani+. 10  Banyanse urunuka, bagumye kure yanje+;Ntibaretse kuncira igikororwa mu maso+. 11  Kuko yananguruye uruvuto rwanje akancisha bugufi,Kandi umujiginya bawurekuye kubera jewe. 12  Iburyo bwanje bahaguruka nk’akagwi k’imihimbiri;Ibirenge vyanje bararetse biragenda,Mugabo batangura kuntega imitego yabo y’inkorabara+. 13  Basambuye amabarabara yanje;Nta kindi bari bamaze atari ukwunyura amarushwa yanje+,Batagira umufasha n’umwe. 14  Baza nk’abazananye mu gitoboro kinini;Bagenda bitembagaza munsi y’ikirura. 15  Ibica ivutu bukwi na bukwi vyampindukiriye;Icubahiro canje gihinzwe nk’ikiguruwe n’umuyaga,Ubukiriro bwanje buhise nk’igicu. 16  None ubu ubuzima bwanje buracuranuwe muri jewe+;Imisi y’amarushwa+ irancakiye. 17  Mw’ijoro amagufa+ yanje aratobagurwa, akamvako agatibukira hasi;Ububabare bunkegeta ntiburuhuka na gatoyi+. 18  Kubera ubwinshi bw’ububasha, impuzu yanje irahindutse;Irandwega kurya kw’izosi ry’impuzu yanje ndende. 19  Yamanuye no gushika mw’ibumba,Ku buryo nsigara nsa n’umukungugu be n’iminyota. 20  Ndagutabaza, ariko ntunyishura+;Nagumye mpagaze, kugira ngo unzirikane. 21  Uriyoberanya kugira ube ruburakigongwe kuri jewe+;Umbikira akazikira ukoresheje inguvu zose z’ukuboko kwawe. 22  Urandūza ku muyaga, ugatuma ndawugenderako,Ukansavya mu mwasano nkazimangana. 23  Kuko nzi neza yuko uzonsubiza mu rupfu+,No mu nzu y’ihuriro ry’abazima bose. 24  Ariko nta n’umwe atuma ukuboko kwiwe ngo asambure ikirundo gusa c’ibihomvagurike+,Canke ngo habe ugutabaza ku vyerekeye ivyo bintu iyo umuntu ariko arayama. 25  Ni ukuri nararijijwe n’uwiriwe nabi+;Umutima wanje waratunturiye umworo+. 26  Narorereye iciza, yamara haza ikibi+;Nagumye ndorereye umuco, mugabo haza umuzimagiza. 27  Amara yanje yarabiragijwe, ntiyacereza;Imisi y’amarushwa yarampanze. 28  Nagenda mbabaye+ ata muco w’izuba uhari;Narahagurutse hagati mw’ishengero, nguma ntabaza. 29  Nacitse mwene wabo n’imbwebwe,N’umugenzi w’abakobwa b’ikinyoni citwa imbuni+. 30  Urukoba rwanje rwarirabuye+ ruromoroka kuri jewe,Amagufa yanje na yo ashuhishwa n’umwumira. 31  Inanga yanje isigaye ari iy’ikigandaro gusa,Umwironge wanje na wo uw’ijwi ry’abarira.

Amakuru yiyongereye