Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 3:1-26

3  Inyuma y’ivyo ni ho Yobu yateranura akanwa, agatangura guhamagarira akabi ku musi wiwe+.  Yobu rero avuga ati:   “Umusi navukiyeko uragapfa+,Na rya joro umuntu yavuga ngo: ‘Umuntu w’umugabo yasamwe inda!’   Uwo musi, nucike umwiza.Imana ntikawurondere iri iyo hejuru,Eka n’umuco w’umurango ntugakayanganire kuri wo.   Umwiza n’igitutu kizitanye nibiwusabe uvyegukire.Igicu c’imvura nikibe hejuru yawo.Ibitera umusi gucura umwiza nibiwutere ubwoba+.   Iryo joro, umuzimagiza nuricakire+;Ntirigahimbarwe mu misi y’umwaka;Ntirikinjire mu gitigiri c’amezi*.   Iryo joro ga yemwe, niricike ingumba;Ntihakagire akamo k’umunezero karyinjiramwo+.   Abavuma imisi nibarivume,Barya biteguriye gukangura Lewiyatani*+.   Inyenyeri z’agahwibi karyo nizicure umwiza;Niririndire umuco ariko ntuboneke;Kandi ntirikabone imishwarara y’umutwenzi. 10  Kuko ritugaye imiryango y’inda ya mama+,Ngo gutyo rihishe amaso yanje ivyago. 11  Kubera iki ntapfuye nkiva mu gitereko+?Kubera iki ntavuye mu nda ngaca ncikana? 12  Kubera iki ibibero vyansanganiye,Kandi kubera iki nahawe amabere+ ngo nonke? 13  Kuko ubu mba nariryamiye singire inkomanzi+;Mba narisinziririye rero; mba niruhukiye+ 14  Hamwe n’abami be n’abajanama b’isi+,Barya biyubakira ibibanza vy’umusaka+, 15  Canke hamwe n’abaganwa bafise inzahabu,Barya buzuza amazu yabo ifeza; 16  Canke, nka kurya kw’inda ikorotse mu mpisho+, simba narabayeho,Nka kurya kw’abana batabonye umuco+. 17  Hariya ababisha baba baretse umudugararo+,Kandi hariya abo inguvu zaheranye baba biruhukiye+. 18  Imbohe ziritekaniye zose hamwe;Ntizicumva ijwi ry’uwuzihindagiza ku bikorwa+. 19  Abato n’abahambaye hariya ni cokimwe+N’umushumba aba abohowe kuri shebuja. 20  Kubera iki iha umuco uwuri mu vyago,Igaha n’ubuzima ab’umutima udundumiwe+? 21  Kubera iki hari abarindira urupfu, ariko ntiruze+,Naho baguma bimba baruhiga kuruta uko bahiga itunga ryanyegejwe? 22  Barya banezerwa akamwemwe kakabasya,Barigina kubera ko baronse imva. 23  Kubera iki iha umuco umuntu w’umugabo, uwo inzira yiwe yahishijwe+,Uwo Imana ikikuza uruzitiro+? 24  Kuko iminiho yanje yitangira imbere ibifungurwa vyanje+,Amaborogo yanje na yo akarindimuka+ nk’amazi; 25  Kuko natinye ikintu giteye ubwoba, none kinjeko;Kandi ico nari mfitiye ubwoba ni co kinshikiye+. 26  Sinari mbuze amaganya, canke ngo mbure inkomanzi,Eka sinari nduhutse, yamara ivyago biraje.”

Amakuru yiyongereye

Ni amezi aharurirwa ku mboneko.
Canke, “ingona.”