Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 20:1-29

20  Zofari Umunayamati asubizayo ati:   “Ni co gituma ivyiyumviro bidurumbanya vyanje binyishura, Kubera umudugararo wo muri jewe.   Numva uguhimiriza kwo kuntuka; Kandi impwemu itagira ugutegera nk’ukwo mfise ni yo insubiza.   Mbega ibihe vyose wamye uzi iki kintu, Kuva umuntu ashizwe kw’isi+,   Yuko akamo k’umunezero k’ababisha ari kagufi+ Be n’uko umunezero w’umuhuni ari uw’akanya gato?   Naho icubahiro ciwe kiduga gushika mw’ijuru+, N’umutwe wiwe ugashikira ibicu,   Azimangana ibihe bidahera nk’umwanda mukuru umuvuyemwo+; Abahora bamubona bazovuga ngo: ‘Ari hehe+?’   Azoguruka nk’indoto, kandi ntibazomubona; Azokwirukanwa nk’iyerekwa ryo mw’ijoro+.   Ijisho ryamurabutswe ntirizosubira kumubona+, Kandi ahiwe ntihazokwongera kumubona+. 10  Abahungu biwe bazorondera ubutoni ku bantu batoyi, Kandi amaboko yiwe azosubiza ibintu vyiwe vy’agaciro+. 11  Amagufa yiwe yuzuye ingoga ziwe zo mu buto, Mugabo zizoryamana na we mu mukungugu+ musa. 12  Nimba ikibi gisosa mu kanwa kiwe, Nimba agishongereza munsi y’ururimi rwiwe, 13  Nimba acumvira impuhwe ntagihebe, Kandi nimba akigumiza hagati mu magage yiwe, 14  Ibifungurwa vyiwe bizohindurwa mu mara yiwe; Bizoba indurwe y’imvuvyi muri we. 15  Ubutunzi yaramize miyonzwa, ariko azobudahwa; Imana izobuhinda bumuve mu nda. 16  Azokwonka ubwayi bw’imvuvyi; Ururimi rw’imamba ruzomwica+. 17  Ntazokwigera abona imigende y’amazi+, Inzuzi z’isumo z’ubuki n’amasoro. 18  Azosubiza itunga yaronse, ntazorimira miyonzwa; Kimwe n’ubutunzi buvuye mu rucuruza rwiwe, yamara atazonezererwa+. 19  Kuko yajanjaguye, yahevye abantu batobato; Yanyaze inzu atubatse+. 20  Kuko atazogenda aronse agahengwe mu nda; Ntazorokorwa n’ibintu vyiwe vy’igikundiro+. 21  Nta kintu asigaranye co kurotsa; Ni co gituma ukumererwa neza kwiwe kutazorama. 22  Azogira amaganya kandi umukimba wiwe unihiriye+; Ububasha bwose bw’amagorwa buzoza bumugana. 23  Kugira inda yiwe yuzure, Imana nimurungikeko ishavu ryayo riturira+ Irimucuncuburireko, rishike mu mara yiwe. 24  Azohunga+ ibirwanisho vy’icuma; Umuheto w’umujumpu uzomuhimbagura. 25  Umwampi uzosohokana mu mugongo wiwe, Ikirwanisho gica ibibatsi na co gisohokane mu ndurwe yiwe+; Ibintu vy’agacavutu bizogenda bimutumbereye+. 26  Umwiza wose uzobikirwa ivyo atunze; Umuriro ata wawubēvye uzomurigata+; Uwurokotse mw’ihema ryiwe bizomugendera nabi. 27  Ijuru rizopfukura ikosa ryiwe+, Isi na yo izomugarariza. 28  Imvura icuncubuka izokukumura inzu yiwe; Hazoba ibintu birindimuka ku musi w’ishavu ryayo+. 29  Uyo ni wo muturi umubisha ahabwa n’Imana+, Ni yo ntoranwa yaraganiwe n’Imana.”

Amakuru yiyongereye