Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Yobu 14:1-22

14  “Umuntu, uwavutse ku mugore+, Abaho igihe gitoyi+ kandi yuzuye umudugararo+.   Asokoroka nk’ishurwe agacibwa+, Agahunga nk’igitutu+ ntabandanye kubaho.   Egome, uyo ni we ukanuriyeko ijisho ryawe, Ukanjana mu rubanza+ ngo tuburane.   Ni nde ashobora gukura umuntu adahumanye mu wuhumanye+? Nta n’umwe.   Imisi yiwe iyo ishinzwe+, Igitigiri c’amezi yiwe kiba kiri iwawe. Itegeko waramushiriyeho ngo ntarenge.   Mukureko amaso, aruhuke+, Gushika ahimbawe nka kurya kw’umucangero ku musi wiwe.   Kuko hari icizigiro no ku giti. Ciciwe, kizosubira kunaga+, N’umunago waco ntuzoreka kubaho.   Umuzi waco niwasazira mw’ivu, Igishitsi caco kigapfira mu mukungugu,   Nicumva akamoto k’amazi kizonaga+ Kandi kizozana koko ishami nk’igiterwa gishasha+. 10  Ariko umuntu w’umugabo arapfa, akarambarara yatsinzwe; Umuntu yakuwe mw’ivu aracikana, kandi ari hehe+? 11  Amazi arazimangana mu kiyaga, N’uruzi ubwarwo rurakama, rukagaduka+. 12  N’umuntu nyene abwirizwa kurambarara ntavyuke+. Ntibazokwikangura gushika ijuru ritakiriho+, Eka ntibazovyurwa ngo bave mw’itiro ryabo+. 13  Iyaba wompishije mu kuzimu+, Ukangumiza mu mpisho gushika ishavu ryawe rihwamye, Ukanshingira igihe+ ugaheza ukanyibuka+! 14  Umuntu w’umugabo apfuye, yosubira kubaho+? Mu misi yose y’igikorwa canje c’umuruho nzorindira+, Gushika ugutabarwa kwanje kuje+. 15  Uzohamagara, nanje nzokwitaba+. Uzoba ushashaye igikorwa c’amaboko yawe. 16  Kuko ubu uguma uharura intambuko zanje+; Nta kindi ugumizako ijisho atari igicumuro canje+. 17  Umugararizo wanje urumirijwe mw’isaho+, Kandi wewe uhoma uburembo hejuru y’ikosa ryanje. 18  Ariko umusozi utemvye uzoyama, Mbere n’igitandara kizokwimurwa mu kibanza caco. 19  Amazi arakūba mbere n’amabuye; Ukurundumuka kwayo kurakukumura umukungugu w’isi. Ukwo ni ko wasenyuye icizigiro c’umuntu buntu. 20  Umucinya ku bw’ibihe bidahera, akigīra+; Uyoberanya mu maso hiwe, ukamurungika. 21  Abana biwe baraterwa iteka, ariko ntabimenya+; Baracika abantu ata co bavuze, mugabo ntabazirikana. 22  Inyama z’umubiri wiwe zizoguma zimusasata zikiri kuri we, Kandi umutima wiwe uzoguma ugandaye ukiri muri we.”

Amakuru yiyongereye