Yobu 14:1-22

14  “Umuntu, uwavutse ku mugore+,Abaho igihe gitoyi+ kandi yuzuye umudugararo+.   Asokoroka nk’ishurwe agacibwa+,Agahunga nk’igitutu+ ntabandanye kubaho.   Egome, uyo ni we ukanuriyeko ijisho ryawe,Ukanjana mu rubanza+ ngo tuburane.   Ni nde ashobora gukura umuntu adahumanye mu wuhumanye+?Nta n’umwe.   Imisi yiwe iyo ishinzwe+,Igitigiri c’amezi yiwe kiba kiri iwawe.Itegeko waramushiriyeho ngo ntarenge.   Mukureko amaso, aruhuke+,Gushika ahimbawe nka kurya kw’umucangero ku musi wiwe.   Kuko hari icizigiro no ku giti.Ciciwe, kizosubira kunaga+,N’umunago waco ntuzoreka kubaho.   Umuzi waco niwasazira mw’ivu,Igishitsi caco kigapfira mu mukungugu,   Nicumva akamoto k’amazi kizonaga+Kandi kizozana koko ishami nk’igiterwa gishasha+. 10  Ariko umuntu w’umugabo arapfa, akarambarara yatsinzwe;Umuntu yakuwe mw’ivu aracikana, kandi ari hehe+? 11  Amazi arazimangana mu kiyaga,N’uruzi ubwarwo rurakama, rukagaduka+. 12  N’umuntu nyene abwirizwa kurambarara ntavyuke+.Ntibazokwikangura gushika ijuru ritakiriho+,Eka ntibazovyurwa ngo bave mw’itiro ryabo+. 13  Iyaba wompishije mu kuzimu+,Ukangumiza mu mpisho gushika ishavu ryawe rihwamye,Ukanshingira igihe+ ugaheza ukanyibuka+! 14  Umuntu w’umugabo apfuye, yosubira kubaho+?Mu misi yose y’igikorwa canje c’umuruho nzorindira+,Gushika ugutabarwa kwanje kuje+. 15  Uzohamagara, nanje nzokwitaba+.Uzoba ushashaye igikorwa c’amaboko yawe. 16  Kuko ubu uguma uharura intambuko zanje+;Nta kindi ugumizako ijisho atari igicumuro canje+. 17  Umugararizo wanje urumirijwe mw’isaho+,Kandi wewe uhoma uburembo hejuru y’ikosa ryanje. 18  Ariko umusozi utemvye uzoyama,Mbere n’igitandara kizokwimurwa mu kibanza caco. 19  Amazi arakūba mbere n’amabuye;Ukurundumuka kwayo kurakukumura umukungugu w’isi.Ukwo ni ko wasenyuye icizigiro c’umuntu buntu. 20  Umucinya ku bw’ibihe bidahera, akigīra+;Uyoberanya mu maso hiwe, ukamurungika. 21  Abana biwe baraterwa iteka, ariko ntabimenya+;Baracika abantu ata co bavuze, mugabo ntabazirikana. 22  Inyama z’umubiri wiwe zizoguma zimusasata zikiri kuri we,Kandi umutima wiwe uzoguma ugandaye ukiri muri we.”

Amakuru yiyongereye