Yesaya 30:1-33

30  “Baragowe abana b’intagondwa+,” ni ko Yehova avuga, “abagomba gushitsa impanuro, mugabo atari iyivuye kuri jewe+, bakagomba no gusuka ikinyobwa c’ishikanwa, mugabo batabigiranye impwemu yanje, kugira ngo bongere igicumuro ku kindi+;  abafata inzira ngo bamanuke mu Misiri+ kandi batasiguje akanwa kanje+, ngo bikinge igihome gikomeye ca Farawo no kugira ngo bahungire mu gitutu ca Misiri+!  Kandi mwebwe, igihome gikomeye ca Farawo kizotegerezwa kubabera imvo yo kumaramara+, ubuhungiro mu gitutu ca Misiri na bwo imvo yo guteterwa+.  Kuko abaganwa biwe bashitse i Zowani+, kandi abatumwa biwe bashika n’i Hanesi.  Bose bazomaramazwa koko n’abantu ata nyungu bazanira umuntu, ata co bafasha kandi ntihagire inyungu bazana, ariko bakaba ari imvo yo kumaramara be n’imvo yo kugira iceyi+.”  Ijambo ryamenyeshejwe ku bikoko vyo mu bumanuko+: Baca mu gihugu c’amarushwa+ n’ibintu bigoye, c’intambwe n’ingwe iroha, c’imamba n’inzoka y’umuriro iguruka+, bagatwara amatunga yabo ku bitugu vy’indogobwa zikuze, ku mapfupfu y’ingamiya+ na ho ibintu vyabo. Nta co bizokwungura abantu.  Abanyamisiri ni ubusa gusa, kandi bazofashiriza ubusa gusa+. Ni co gituma uyo namwise ntya: “Rahabu+—ni abo kwiyicarira ata co binona.”  “Ubu rero nuze, uvyandike ku gisate uri kumwe na bo, uvyandike mbere mu gitabu+, ngo bifashe ku bw’umusi uzoza, bibe intahe gushika igihe kitagira urugero+.  Kuko ari igisata c’ikigarariji+, abana b’ababeshi+, abana batashatse kwumva itegeko rya Yehova+; 10  ni bo babwiye ababona ngo: ‘Ntimubone,’ n’aberekwa ngo: ‘Ntimutubonere ibigororotse na bimwe+. Tubwire ibisosa; nimubone ivy’uruhendo+. 11  Nimukevye muve mu nzira; nimute umunyuro+. Nimuzimanganye wa Mweranda wa Isirayeli kubera twebwe+.’” 12  Ibi rero ni vyo wa Mweranda wa Isirayeli avuze: “Ko mwataye iri jambo+, kandi kubera ko mwizigira ukugunga be n’ivy’uruyeri, akaba ari vyo mwishimikiza+, 13  ni co gituma iri kosa rizobabera nk’igihimba gisadutse kigira gitembe, ubuvyimbe ku ruhome rudugijwe hejuru cane+ rushobora gusenyuka bukwi na bukwi, mu kanya isase+. 14  Kandi ruzomenagurwa nk’igihe bamenagura umubindi munini w’ababumvyi+, uwo bajanjagura ata wuwuziguriza, ku buryo mu tuvunji twawo tujanjaguwe ata wushobora gusangamwo urujo rwo kurahuza umuriro mu ziko canke rwo kuyoza amazi ahantu h’urushanga+.” 15  Kuko ibi ari vyo Umukama Segaba Yehova, wa Mweranda wa Isirayeli+, avuze: “Mugarutse mukaruhuka, muzokizwa. Inkomezi zanyu zizobonekera mu kuguma mutekanye no mu kwizigira+.” Mugabo ntimwakunze+. 16  Muraheza muvuga muti: “Oya, ahubwo tuzohunga turi ku mafarasi+!” Ni co gituma muzohunga. Muti: “Kandi tuzogendera ku mafarasi anyaruka+!” Ni co gituma ababakurikirana bazonyaruka+. 17  Igihumbi bazojugumizwa n’uguhambara kw’umwe+; uguhambara kwa batanu kuzobahungisha gushika musigaye muri nk’inkingi y’ubwato kw’isonga ry’umusozi, nk’ikimenyetso ku murambi+. 18  Ni co gituma Yehova azoguma arindiriye kubagirira ubutoni+, kandi ni co gituma azohaguruka ngo abereke imbabazi+. Kuko Yehova ari Imana y’imanza+. Hahiriwe+ abo bose baguma bamurindiriye+. 19  Abantu b’i Siyoni+ nibaba i Yeruzalemu+, ntuzogenda urize+. Ntazobura kukugirira ubutoni niyumva ijwi ry’amaborogo yawe; akiryumva ntazobura kukwishura+. 20  Kandi Yehova azobaha koko umukate w’amarushwa be n’amazi y’agahahazo+; yamara Umwigisha wawe Ahambaye ntazokwongera kwinyegeza, kandi amaso yawe azoba vy’ukuri amaso abona Umwigisha wawe Ahambaye+. 21  Kandi amatwi yawe azokwumva ijambo inyuma yawe rivuga ngo: “Iyi ni yo nzira+. Nimuyigenderemwo,” nimwaramuka mugiye iburyo canke ibubamfu+. 22  Kandi muzohumanya ibihometse ku bishusho vyanyu bibajwe vy’ifeza+ n’agakuyengezo gafashe neza k’igishushanyo canyu c’inzahabu+ ishongeshejwe+. Uzobisanzaza+. Nka kurya kw’umugore ari mu butinyanka, uzobibwira uti: “Muri umucafu gusa+!” 23  Ntazobura gutanga imvura ku bw’imbuto yawe ubiba mu butaka+, kandi bwa mwimbu w’ubutaka atange umukate, uwuzobwirizwa kuba unuze kandi utonyanga ivuta+. Kuri uwo musi, ibitungwa vyawe bizorisha mw’iragiriro ryagutse+. 24  Kandi inka n’indogobwa zikuze zirima ubutaka, bizorya indya z’ibitungwa zirunze umufumbegeti, zagosojwe ikiyozo+ n’ikanya. 25  Kandi ku musozi muremure wose no ku murambi ukirurutse wose hazotegerezwa kuba imigezi+, imifurege y’amazi, ku musi w’ugusasika inganda gukomeye, iminara niyatemba+. 26  Kandi umuco w’ukwezi kw’igisyo uzocika koko nk’umuco w’izuba rirurumba; kandi umuco w’izuba rirurumba uzokwongerekana incuro indwi+, nk’umuco w’imisi indwi, ku musi Yehova azotubika isenyerana+ ry’abantu biwe agakiza+ n’uruguma rukaze ruvuye ku nkoni bakubiswe na we. 27  Raba! Izina rya Yehova riraje rivuye kure, rirurumba ishavu ryiwe+ kandi rizananye n’ibicu biremereye. Nayo iminwa yiwe, yuzuye imisibo, ururimi rwiwe na rwo ni nk’umuriro uyigiza+. 28  Impwemu yiwe ni nk’uruzi rw’isumo rusegenyuka rukadengera gushika no kw’izosi+, kugira ngo izungagize irya n’ino amahanga ikoresheje ikiyunguruzo+ c’ibitagira mvura; kandi umujiginya+ utera kuyerera uzoba mu mibangabanga y’ibisata vy’abantu+. 29  Muzogira ururirimbo+ nka rurya rwo mw’ijoro aho umuntu yiyeza ku bw’umusi mukuru+, n’umunezero w’umutima nk’uw’umuntu agendana umwironge+ ngo yinjire mu musozi wa Yehova+, ku Gitandara ca Isirayeli+. 30  Kandi Yehova azokwumvikanisha koko iteka ry’ijwi ryiwe+, yerekane ukumanuka kw’ukuboko kwiwe+, mu bushangashirwe bw’ishavu+, n’urubeya rw’umuriro uyigiza+, n’ugupumuka kw’ibicu, n’ikirura c’imvura+ be n’iminana y’urubura+. 31  Kuko Ashuri izocibwa ivutu n’ijwi rya Yehova+; mbere azoyikubita ikibando+. 32  Kandi igihe cose akubise inkoni yiwe y’uguhana, iyo Yehova azorambika kuri Ashuri, hazovuga utugoma n’inanga+; kandi vy’ukuri azobarwanisha urugamba rw’ukubangura ibirwanisho+. 33  Kuko Tofeti+ yiwe itunganijwe kuva mu bihe vya vuba; vyongeye irateguriwe umwami ubwiwe+. Ikirundo cayo yakigize kirekire. Umuriro n’inkwi birahari ku bwinshi. Impemu za Yehova zirayirurumbira, nk’uruzi rw’isumo rw’amazuku+.

Utujambo tw'epfo