Yesaya 29:1-24

29  “Aragowe Ariyeli+, Ariyeli ca gisagara Dawidi yakambikamwo+! Nimwongere umwaka ku wundi; imisi mikuru+ nikurakuranwe.  Nzobwirizwa gutuma Ariyeli bimugora+, habe ukugandara n’ugucura intimba+, kandi kuri jewe azotegerezwa gucika nk’iziko ry’igicaniro ry’Imana+.  Nzotegerezwa gukambika ku mpande zose ngo nkurwanye, kandi nzotegerezwa kugusugereza n’uruzitiro rw’ibisonga, nongere nduze ivyo kwuririrako mu kugusugereza+.  Uzotegerezwa kuja hasi ku buryo uvugira kw’isi, kandi ivyo uvuga bizokwumvikanira hasi, nk’aho biva mu mukungugu+. Ijwi ryawe riva kw’isi rizocika nk’iry’uwuvugana n’ibiremwa vy’impwemu, kandi ivyo uvuga bizojwigira biva mu mukungugu+.  Isinzi ry’abo utazi rizocika nk’intumo inoze+, isinzi ry’intwazamukazo+ na ryo nk’umuguruka uhita+. Kandi bizotegerezwa kuba mu kanya isase, bukwi na bukwi+.  Yehova nyen’ingabo azokwitwararika hariko n’umuturagaro n’ukunyiganyiga n’ijwi rikomeye, umuyaga w’ikirura n’igihuhusi, n’urubeya rw’umuriro urigata+.”  Kandi bizobwirizwa kuba nka kurya kwo mu ndoto, mw’iyerekwa ryo mw’ijoro, ku bijanye n’isinzi ry’amahanga yose ariko ararwanya Ariyeli+, emwe, abamurwanya bose, n’iminara y’ukumusugereza be n’abatuma bimugora+.  Egome, bizotegerezwa kuba nk’iyo uwushonje arose ariko ararya, maze akikangura akumva inda igaragara+; kandi bizomera nk’iyo uwunyotewe arose ariko aranywa, maze akikangura akumva arushe, agadutse; ukwo ni ko bizogendera isinzi ry’amahanga yose ariko ararwanya umusozi Siyoni+.  Nimuhatebe, mwumirwe+; nimwihume amaso, muhumishwe+. Bāborewe+, ariko bataborejwe n’umuvinyu; bagiye baradandabagirana, ariko atari kubera inzoga iboreza+. 10  Kuko mwebwe Yehova yabasutseko impwemu y’itiro rirerire+; arahuma amaso yanyu, ari bo ba bahanuzi+, kandi yapfutse imitwe yanyu+, ari bo ba babonyi+. 11  Kandi kuri mwebwe iyerekwa ry’ikintu cose riba nk’amajambo y’igitabu kirumije kidomweko ikidodo+, ico baha umuntu azi inyandiko, bati: “Turagusavye ubisome n’ijwi ryumvikana,” na we akabwirizwa kuvuga ati: “Nta vyo nshoboye, kuko kirumije kidomweko ikidodo+”, 12  maze ico gitabu kigategerezwa guhabwa uwutazi kwandika, hakagira uwuvuga ati: “Turagusavye ubisome n’ijwi ryumvikana,” na we akabwirizwa kuvuga ati: “Sinzi kwandika na gato.” 13  Yehova na we avuga ati: “Kubera ko aba bantu banyegereye n’akanwa kabo gusa, bakaninaharisha iminwa yabo gusa+, kandi bakaba bigije umutima wabo kure yanje cane+, ukuntinya kwabo kugacika ibwirizwa ry’abantu, rikaba ari ryo ryigishwa+, 14  ndi hano rero, Umwe azokwongera gukorera aba bantu ivy’agatangaza+, mu buryo bw’agatangaza, akoresheje ikintu c’agatangaza; ubukerebutsi bw’inkerebutsi zabo butegerezwa guhona, n’ugutegera kw’abanyabwenge kuzokwihisha+.” 15  Baragowe abagera kure cane mu guhisha inama Yehova ubwiwe+, ibikorwa vyabo bikabera ahantu h’umwiza+, bakavuga bati: “Ni nde atubona, kandi ni nde atuzi+?” 16  Ewe bugorame bwanyu! None umubumvyi afatwe nk’ibumba+? None icahinguwe kivuge ku vyerekeye uwagihinguye ngo: “Ntiyampinguye+”? Mbega icabumbwe kirubahuka kikavuga ku vyerekeye uwakibumvye ngo: “Nta gutegera yerekanye+”? 17  Mbega ntihasigaye akanya gato cane Libani igahindurwa umurima w’ivyamwa+, nya murima w’ivyamwa na wo ugafatwa nk’ikibira+? 18  Kandi kuri uwo musi ibipfamatwi ntibizobura kwumva amajambo y’igitabu+, kandi mu muzimagiza no mu mwiza amaso y’impumyi azobona+. 19  Abatekereza+ ntibazobura kwongereza umunezero bafise muri Yehova ubwiwe, mbere n’aboro mu bantu bazonezerwa mu Mweranda wa Isirayeli+, 20  kuko intwazamukazo itegerezwa gushika kw’iherezo ryayo+, n’umwirasi agahera+, n’abo bose baguma barikanuye ku bwo gukora ikibi+ bakarandurwa, 21  abinjiza umuntu mu gicumuro biciye kw’ijambo ryiwe+, n’abatega umutego uwukangira mw’irembo+, n’abahindira ku ruhande umugororotsi bakoresheje ivyiyumviro ata co bimaze+. 22  Ibi rero ni vyo Yehova abwiye inzu ya Yakobo, umwe yacungura Aburahamu+: “Yakobo ubu ntazomaramara, eka no mu maso hiwe ubu ntihazobenjuka+; 23  kuko niyabona abana biwe, igikorwa c’amaboko yanje, hagati muri we+, bazokweza izina ryanje+, kandi ntibazobura kweza Umweranda wa Yakobo+, kandi Imana ya Isirayeli bazoyigirira akoba+. 24  Abahuba mu mutima wabo bazomenya vy’ukuri ugutegera, mbere n’abidoga bazokwiga inyigisho+.”

Utujambo tw'epfo