Yesaya 28:1-29

28  Ruragowe urugori ruminuje rw’imborerwa za Efurayimu+, be n’ishurwe rikabiranye ry’ugushaza kwayo kw’ubwiza riri ku mutwe w’umubande umera w’abatsindwa n’umuvinyu!  Raba! Yehova arafise umuntu akomeye kandi yuzuye ingoga+. Nka kurya kw’ikirura gituragara c’urubura+, ikirura gitema kigatongora, nka kurya kw’ikirura gituragara c’amazi akomeye+, asegenyuka, ntazobura guta hasi n’inguvu.  Ingori ziminuje z’imborerwa za Efurayimu zizokandagirwa+ n’ibirenge.  Kandi ishurwe rikabirana+ ry’ugushaza kwayo kw’ubwiza riri ku mutwe w’umubande umera ritegerezwa gucika nk’insukoni ya kare+ imbere y’ici, iyo umubonyi abona, mu gihe ikiri mu kiganza ciwe, akayimira miyonzwa.  Kuri uwo musi Yehova nyen’ingabo azocika nk’urugori rw’ugushaza+, nk’igitsibo c’amashurwe+ ku basigaye+ b’igisata ciwe,  nk’impwemu y’ubutungane ku wicaye mu rubanza+, nk’ubushobozi ku bigizayo urugamba rukava mw’irembo+.  Kandi abo na bo nyene—kubera umuvinyu barazimiye, kandi kubera inzoga iboreza barayerereye. Umuherezi be n’umuhanuzi+—barazimiye kubera inzoga iboreza, baravurunganye bivuye ku muvinyu, barayerereye+ bivuye ku nzoga iboreza; barazimiye mu kubona kwabo, barazungazunze ku bijanye n’ingingo.  Kuko imeza zose zuzuye ibidahwe vy’umucafu+—nta ho bitari.  Ni nde bazokwigisha ubumenyi+, kandi ni nde bazotuma ategera ivyumviswe+? Mbega ni abacukijwe bagakurwa ku maberebere, abakuwe kw’ibere+? 10  Kuko ari “ibwirizwa kw’ibwirizwa, ibwirizwa kw’ibwirizwa, ikamba yo gupimisha kw’ikamba yo gupimisha, ikamba yo gupimisha kw’ikamba yo gupimisha, aha dukeyi, harya dukeyi+.” 11  Kuko azobwira iki gisata+ biciye ku bagigimiza n’iminwa yabo+ no ku rurimi rumeze ukundi+, 12  abo yabwiye ati: “Aha ni ho hantu h’ukuruhukira. Nimuhe akaruhuko uwurushe. Kandi aha ni ho hantu ho kumerererwa neza,” mugabo ntibashake kwumva+. 13  Kandi kuri bo ijambo rya Yehova ntirizobura gucika “ibwirizwa kw’ibwirizwa, ibwirizwa kw’ibwirizwa, ikamba yo gupimisha kw’ikamba yo gupimisha, ikamba yo gupimisha kw’ikamba yo gupimisha+, aha dukeyi, harya dukeyi,” kugira ngo bagende, batsitare koko amasubiranyuma, bavunwe koko, bafatwe n’umutego, bacakirwe+. 14  Nimwumve rero ijambo rya Yehova, mwa bantu b’abirasi, mwa batware+ b’aba bantu bari i Yeruzalemu: 15  Kubera ko mwavuze muti: “Twaragiranye isezerano na Rupfu+; kandi twe na Kuzimu twaragize ico tubona+; isegenya rikukumura ry’umwuzure niryaramuka rirenganye, ntirizodushikīra, kuko twagize ikinyoma ubuhungiro bwacu+, twihisha mu bubeshi+”; 16  ibi rero ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Ehe ndiko nshira i Siyoni+ ibuye+ ryo kuba umushinge, ibuye ryageragejwe+, imfuruka y’agaciro+ y’umushinge udakekeranywa+. Nta n’umwe aryizera azota umutwe+. 17  Kandi nzogira ubutungane ikamba yo gupimisha+, ubugororotsi+ ndabugire ikiringanisho; emwe, urubura+ ruzokukumura ubuhungiro bw’ikinyoma+, kandi amazi azosegenyukira mu bwihisho+. 18  Isezerano mwasezeranye na Rupfu rizozimanganywa+, kandi ico mwaboneye hamwe na Kuzimu ntikizorama+. Rya segenya rikukumura kandi risesekaye niryarengana+—muzotegerezwa kandi kuribera aho guhonyanga+. 19  Igihe cose rizorengana, rizobatwara+, kuko rizorengana uko bukeye, ku murango no mw’ijoro; kandi nta kindi rizocika atari imvo y’uguhinda agashitsi+ kugira ngo abandi bategere ivyumviswe.” 20  Kuko uburiri bubaye bugufi cane ntibishoboke ko umuntu abwirambikako, n’ishuka y’injishano iraga cane igihe umuntu ayizingīramwo. 21  Kuko Yehova azohaguruka nko ku musozi Perazimu+, azohagarika umutima nko muri ca kiyaya co hasi hafi ya Gibeyoni+, kugira ngo yikorere ikintu—ikintu yikorera ni agatangaza—no kugira ngo akore igikorwa ciwe—igikorwa ciwe si igisanzwe+. 22  None rero, ntimube abashinyūzi+, kugira ngo imizana yanyu ntikomere, kuko hariho agatikizo, mbere ikintu capfunditswe, ico numvise ku Mukama Segaba+, Yehova nyen’ingabo, kiraba igihugu cose+. 23  Nimutege ugutwi, mwumvirize ijwi ryanje; nimutege yompi, mwumvirize ijambo ryanje. 24  Mbega umurimyi arima umusi wose+ kugira ngo atere imbuto, akavyura akongera agasiza ubutaka bwiwe+? 25  Mbega, iyo yaringanije uburinganire bwabwo, ntaca asanzaza kumino yirabura akamijagira kumino+? Mbega ntategerezwa gushira ingano, amasaka+ na sayiri* ahantu hashinzwe+, agashiraho na kusemeti+ bwa rubibe rwiwe+? 26  Kandi umuntu amukosora+ hisunzwe ibigororotse. Imana yiwe ni yo imwigisha+. 27  Kuko kumino yirabura idahonyangishwa igisekuzo+; kandi nta kurudumu y’umukogote izungurukirizwa kuri kumino. Kuko mu bisanzwe kumino yirabura ikubitishwa inkoni+, kumino na yo ikibando. 28  Mbega mu bisanzwe ibivamwo umukate birajanjagurwa? Kuko umuntu ataguma abihonyanga+ ubudahengeshanya+. Kandi ategerezwa kuzungurutsa igihini c’umukogote wiwe, n’amafarasi yiwe y’imbangutsi, mugabo ntazobijanjagura+. 29  Ibi na vyo nyene ni ivyaje biva kuri Yehova nyen’ingabo ubwiwe+, uwabaye agatangaza mu mpanuro, uwakoze ibihambaye mu gikorwa kiri n’ico kivamwo+.

Utujambo tw'epfo

“Sayiri” ni igiterwa kimeze nk’ingano.