Yeremiya 9:1-26

9  Ese iyo umutwe wanje uba wari amazi, n’amaso yanje akaba yari isôko ry’amosozi+! Norize rero umurango n’ijoro ndirira abagandaguwe b’umukobwa w’abantu banje+.  Ese iyo mba mfise mu gahinga ahantu h’uburaro h’ingenzi+! Nohevye rero abantu banje nkaja kure yabo, kuko bose ari abarenga ibigo+, ikoraniro ry’agakūra ry’ibihemu+;  bafora ururimi rwabo bwa muheto wabo mu kinyoma+; mugabo ntibabaye abanyenkomezi mu vy’ubwizigirwa mu gihugu. “Kuko bagiye bava mu bubi baja mu bundi, kandi baranyirengagije+,” ni ko Yehova avuze.  “Nimwirinde umwe wese mugenziwe+, ntihagire mwene wanyu n’umwe mwizigira+. Kuko umuntu wese arondera koko gukombora mwene wabo+, kandi umugenzi wese arondera kugendagenda ari umubesheranyi+,  kandi umwe wese aguma akina mugenziwe+; nta kuri bavuga. Bigishije ururimi rwabo kuvuga ikinyoma+. Bariruhije gusa mu gukora inabi+.  “Wicara hagati mu buhendanyi+. Biciye ku buhendanyi jewe baranse kumenya+,” ni ko Yehova avuze.  Ibi rero ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: “Ehe ngira ndabayaze, kandi mbwirizwa kubasuzuma+, kuko, mbega hari ukundi nogira kubera umukobwa w’abantu banje+?  Ururimi rwabo ni umwampi wica+. Rwavuze ivy’ubuhendanyi. Umuntu aguma avugana na mugenziwe ivy’amahoro akoresheje akanwa kiwe; mugabo imbere muri we aba amubundiye+.”  “None sinkwiye kugira ico ndababaza kubera ivyo bintu?”, ni ko Yehova avuze. “Canke, sinkwiye kwihora ihanga nk’iryo+? 10  Nzoririra nongere ncurire intimba ku misozi+, kandi nzoririmbira akaririmbo k’intimba ku matongo y’uburagiriro yo mu gahinga; kuko bizoba vyaturiwe+ ku buryo ata wubicamwo kandi abantu ntibazokwumva koko urwamo rw’ibitungwa+. Ibiremwa biguruka vyo mu kirere n’ibikoko bizoba vyahunze; bizoba vyagiye+. 11  Yeruzalemu nzoyihindura ibirundo vy’amabuye+, aho imbwebwe zitaha+; ibisagara vya Yuda na vyo nzobihindura igiharabuga, aho ata muntu aba+. 12  “Ni nde muntu w’inkerebutsi, ngo ategere ivyo, egome, uwo akanwa ka Yehova kabibwiye, ngo abimenyekanishe+? Kubera iki igihugu coyogera koko, kigaturirwa koko nk’agahinga, ata wugicamwo+?” 13  Nuko Yehova avuga ati: “Kubera ko bahevye itegeko ryanje natanze ngo ribe imbere yabo, kandi kubera ko batagamburutse ijwi ryanje, ntibagendere mw’itegeko ryanje+, 14  mugabo bakaguma bakurikira akagagazo k’umutima wabo+ n’ibishusho vya Bayali+, ivyo ba se babigishije+; 15  ibi rero ni vyo Yehova nyen’ingabo, Imana ya Isirayeli, avuze: ‘Ehe, aba bantu ngira ndabarishe ibamba+, kandi nzobanywesha amazi arimwo ubumara+; 16  nzobasanzariza mu mahanga bo ubwabo canke ba se batamenye+, kandi nzorungika inkota inyuma yabo gushika ndabatikije+.’ 17  “Ibi ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: ‘Nimukorane ugutegera, kandi muhamagare abagore baririmba uturirimbo tw’intimba+, kugira ngo baze; nimutumeko abagore b’abahanga, kugira ngo baze+, 18  kugira ngo banyarutse kuducurira intimba. Kandi amaso yacu acuncubukemwo amosozi, n’amaso yacu aca ibibatsi atembe amazi+. 19  Kuko ijwi ry’ugucura intimba ari ryo ryumvikaniye i Siyoni+, riti: “Ewe kuntu tunyazwe+! Ewe kuntu tumaramaye! Kuko twavuye mu gihugu; kuko bataye uburaro bwacu+.” 20  Mugabo nimwumve, mwa bagore mwe, ijambo rya Yehova, kandi ugutwi kwanyu kwakire ijambo ry’akanwa kiwe. Maze mwigishe abakobwa banyu gucura intimba+, kandi umugore wese yigishe mugenziwe akaririmbo k’intimba+. 21  Kuko urupfu ruduze rugaca mu madirisha yacu; rwinjiye mu minara yacu yo kubamwo, kugira ngo rurandure umwana mw’ibarabara, rurandure n’umusore mu bibanza vya bose+.’ 22  “Vuga uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Imivyimba y’abantu izogwa koko nk’intabire mu murima, nk’imikama y’ibinyantete ihejeje gutemwa inyuma y’umushwabuzi, ata n’umwe avyegeranya+.”’” 23  Ibi ni vyo Yehova avuze: “Inkerebutsi ntiyiyemere kubera ubukerebutsi bwayo+, n’umunyenkomezi ntiyiyemere kubera inkomezi ziwe+. Umutunzi ntiyiyemere kubera ubutunzi bwiwe+.” 24  “Mugabo uwiyemera yiyemere kubera iki kintu: ko afise ugutahura kwimbitse+, ko anzi, yuko jewe ndi Yehova+, Umwe agira ubuntu bwuzuye urukundo, ubutungane n’ubugororotsi mw’isi+; kuko ivyo ari vyo koko bimpimbara+,” ni ko Yehova avuze. 25  “Ehe imisi iraje,” ni ko Yehova avuze, “kandi nzogira ico mbaza abantu bose bagenyerewe mugabo bakaguma batagenyerewe+, 26  egome, ngire ico mbaza Misiri+, na Yuda+, na Edomu+, na bene Amoni+, na Mowabu+, n’abantu bose bamoye imishatsi mu misaya baba mu gahinga+; kuko amahanga yose atagenyerewe kandi n’inzu yose ya Isirayeli ntibe igenyerewe mu mutima+.”

Utujambo tw'epfo