Yeremiya 6:1-30

6  Nimwugame, yemwe bene Benyamini, muve hagati muri Yeruzalemu; muvuze inzamba+ i Tekowa+. Muduze ikimenyetso c’umuriro kuri Beti-hakeremu+; kuko ivyago biravye epfo, biri mu buraruko, egome, ugusenyuka gukomeye+.  Umukobwa wa Siyoni asigaye koko asa n’umugore ateye igomwe kandi adibamye+.  Abungere n’amasho yabo bije kuri we. Bashinze amahema yabo irya n’ino yiwe+. Umwe wese arishije igice ciwe+.  Bejeje intambara ngo bamutere+, bavuga bati: “Haguruke tuduge ku mutaga+!” “Turagowe, kuko umusi witereye, kuko ibitutu vy’umugoroba biguma vyirehura!”  “Haguruke tuduge mw’ijoro, duhonye iminara yo kubamwo yiwe+.”  Kuko ibi ari vyo Yehova nyen’ingabo avuze: “Nimwicire ibiti+, mudugirize Yeruzalemu igikuta co kumusugereza+. Ni igisagara gitegerezwa kugira ico kibazwa+. Hagati muri we ni agahahazo gusa+.  Nk’uko itangi rituma amazi yaryo aguma apfutse, ni ko yatumye ububi bwiwe buguma bupfutse. Muri we humvikana ubukazi n’ukunyaga+; indwara n’icago vyama imbere y’amaso yanje.  Emera ukosorwe+, ewe Yeruzalemu, kugira ngo noye kukuzinukwa nkirabira hirya+; kugira ngo sindakugire igiharabuga, igihugu ata wukibamwo+.”  Ibi ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: “Amasigarira ya Isirayeli bazoyatorora* nk’umuzabibu+. Subira utume ukuboko kwawe nk’uwamura inzabibu ku dushami tw’umuzabibu.” 10  “Ni nde nobwira nkamuha n’imburi, kugira ngo bumve? Ehe ugutwi kwabo ntikugenyereye, ku buryo badashobora kwumviriza+. Ehe ijambo rya Yehova ryacitse iceyi kuri bo+, ntibashobora guhimbarwa na ryo+. 11  Nsigaye nuzuye ubushangashirwe bwa Yehova. Ndambiwe no kwigumya+.” “Busuke ku mwana ari mw’ibarabara+ no ku mugwi w’abagenzi somambike w’abasore icarimwe; kuko na bo nyene bazofatwa, umugabo hamwe n’umugore wiwe, umutama hamwe n’uwugeze mu zabukuru+. 12  Amazu yabo azohabwa koko abandi ngo bayigabire, amatongo n’abagore icarimwe+. Kuko nzobangurira ukuboko kwanje ababa mu gihugu,” ni ko Yehova avuze+. 13  “Kuko kuva ku mutoyi muri bo gushika no ku wuhambaye kuruta abandi muri bo, bose bironderera inyungu y’akarenganyo+; kandi kuva ku muhanuzi gushika no ku muherezi, bose bakorana ububeshi+. 14  Kandi bagerageza gukiza bimwe vy’indenzirenzi ugusenyuka kw’abantu banje+, bakavuga bati: ‘Hari amahoro! Hari amahoro!’, kandi ata mahoro ariho+. 15  Boba baramaramajwe n’uko bakoze ikintu giteye ishishi+? Kimwe coco, ntibamaramara; vyongeye, ntibigeze bamenya no guteterwa ico ari co+. Ku bw’ivyo, bazogwa mu bagwa+; bazotsitara ninagira ico ndababaza,” ni ko Yehova avuze. 16  Ibi ni vyo Yehova avuze: “Nimuhagarare mu mayira, murabe, mubariritse amabarabara ya kera, aho rero inzira nziza iri+; muheze muyigenderemwo+, mubone kuruhurirwa+.” Mugabo bagumye bavuga bati: “Eka ntituyigenderamwo+.” 17  “Nabahagurukirije inderetsi+, nti: ‘Nimwumvirize ijwi ry’inzamba+!’” Mugabo bagumye bavuga bati: “Eka ntituryumviriza+.” 18  “Umve rero, mwa mahanga! Umenye ibizoba muri bo, wa koraniro we! 19  Umva, wa si we! Ehe ngira nzane ivyago kuri aba bantu+ bibe ivyamwa vy’ivyiyumviro vyabo+, kuko batumvirije amajambo yanje; kandi itegeko ryanje, na ryo nyene bagumye barishibura+.” 20  “Bimariye iki kuba uzana imibavu ya olibani uyikuye i Sheba+, na kanehe* nziza uyikuye mu gihugu ca kure? Amashikanwa yanyu aturirwa uko yakabaye ntampimbara+, kandi ibimazi vyanyu ntibinezera+.” 21  Ibi rero ni vyo Yehova avuze: “Ehe ngira nshirireho aba bantu ibitsitaza+, na bo bazobitsitarako ata gukeka, ba se hamwe n’abana; umubanyi na mugenziwe, emwe, bazoyogera+.” 22  Ibi ni vyo Yehova avuze: “Ehe, igisata c’abantu kiraje kivuye mu gihugu co mu buraruko, kandi ihanga rikomeye rizokangurwa rivuye mu mihingo ya kure kuruta iyindi y’isi+. 23  Bazofata umuheto n’ikobero+. Ni ihanga ruburakigongwe, kandi nta kagongwe bazogira. Ijwi ryabo rizosamirana nk’ikiyaga+, kandi bazogendera ku mafarasi+. Batonze urugamba nk’umurwanyi kugira ngo bagutere, ewe mukobwa wa Siyoni+!” 24  Twumvise inkuru yabo. Amaboko yacu araregeye*+. Amarushwa araducakiye, ububabare bw’ibise nk’ubw’umugore ariko yibaruka+. 25  Ntusohoke ngo uje mu gahinga, kandi ntugendere no mu nzira; kuko hari inkota y’umwansi, hakaba n’ivutu irya n’ino+. 26  Ewe mukobwa w’igisata canje, kenyera amagunira+, wikumbagaze mu minyota+. Ukugandara kwawe nukugire ukugandarira umwana w’ikinege, ukuboroga kw’umururazi+; kuko umunyazi azotuzako giturumbuka+. 27  “Nkugize umusuzumyi w’ivyuma mu bantu banje, uwuserangura; uze wihweze witonze, usuzume inzira yabo+. 28  Bose ni abantu b’akagagazo kuruta abandi+, abantu bagendagenda ari ababesheranyi+, bameze nk’umujumpu n’icuma. Bose bakora ivy’uguhonya+. 29  Imivuba+ irababutse. Mu muriro wayo havamwo ubutare bw’isǎsu+. Umuntu aguma atyorora akanoza ariko bikaba ivy’ubusa gusa, kandi ababi ntibakuwemwo+. 30  Abantu bazobita ifeza itawe+, kuko Yehova abataye+.”

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.
“Kanehe” ni igiterwa kimota kimeze nk’umusigati.
Ijambo ku rindi ni “arakorotse.”