Yeremiya 34:1-22

34  Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuri Yehova, igihe Nebukadirezari umwami wa Babiloni+ n’inteko za gisirikare ziwe zose+ n’ubwami bwose bwo mw’isi, inganji yari munsi y’ukuboko kwiwe+, be n’ibisata vy’abantu vyose bariko barwanya Yeruzalemu n’ibisagara vyiwe vyose+, riti:  “Ibi ni vyo Yehova Imana ya Isirayeli avuze: ‘Genda ubwire Zedekiya umwami wa Yuda+, egome, umubwire uti: “Ibi ni vyo Yehova avuze: ‘Ehe ngira ntange iki gisagara mu kuboko kw’umwami wa Babiloni+, na we azogituriza koko umuriro+.  Kandi wewe ntuzokira ukuboko kwiwe, kuko uzofatwa ata kabuza, utangwe mu kuboko kwiwe+. Amaso yawe azobona amaso y’umwami wa Babiloni+, kandi akanwa kiwe kazovugana n’akanwa kawe, kandi uzoja i Babiloni.’  Ariko rero, niwumve ijambo rya Yehova, ewe Zedekiya mwami wa Yuda+, irigira riti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze kuri wewe: “Ntuzokwicwa n’inkota.  Uzokwipfira amahoro+; kandi nk’uko batuririye imibavu ba so, abami ba kera bakwitangiye imbere+, ni ko bazoguturirira imibavu+, kandi bazovuga bagucurira intimba+ bati: ‘Yoo, databuja+!’, kuko ‘jewe mvuze iryo jambo,’ ni ko Yehova avuze.”’”’”  Nuko Yeremiya umuhanuzi abwira Zedekiya umwami wa Yuda ayo majambo yose+ i Yeruzalemu,  igihe inteko za gisirikare z’umwami wa Babiloni zariko zirwanya Yeruzalemu n’ibisagara vyose vya Yuda vyari bisigaye+, zirwanya Lakishi+ na Azeka+; kuko ivyo bisagara, ivyari bikingijwe ibihome+, ari vyo vyari bisigaye mu bisagara vya Yuda+.  Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuri Yehova inyuma y’aho Umwami Zedekiya amariye kugirana isezerano n’abantu bose bari i Yeruzalemu kugira ngo batangarizwe ukurekurwa+,  ngo umwe wese arekure umusuku wiwe kandi umwe wese arekure umusukukazi wiwe, Umuheburayo n’Umuheburayokazi+, agende yidegemvya, kugira ngo ntibabakoreshe nk’abasuku, ni ukuvuga Umuyuda, mwene wabo+. 10  Nuko abaganwa+ bose baragamburuka, n’abantu bose bari binjiye mw’isezerano kugira ngo umwe wese arekure umusuku wiwe kandi umwe wese arekure umusukukazi wiwe agende yidegemvya, kugira ntibabe bakibakoresha nk’abasuku; maze baragamburuka, barabareka baragenda+. 11  Mugabo inyuma y’aho barihindukiza+, batangura kugarukana abasuku n’abasukukazi bari barekuye bakagenda bidegemvya, maze babagira abasuku n’abasukukazi+. 12  Nuko ijambo rya Yehova riza kuri Yeremiya rivuye kuri Yehova riti: 13  “Ibi ni vyo Yehova Imana ya Isirayeli avuze: ‘Jewe naragiranye isezerano na ba sogokuruza banyu+ ku musi nabakura mu gihugu ca Misiri+, mu nzu y’abasuku+, nti: 14  “Haheze imyaka indwi, umwe wese muri mwebwe aze arekure mwene wabo+, ni ukuvuga Umuheburayo+ yakugurishijweko+ akagukorera imyaka itandatu; uze umureke agende yidegemvya ave iwawe.” Mugabo ba sogokuruza banyu ntibanyumvirije, eka kandi ntibateze ugutwi+. 15  Namwe murahindukiye uno musi mukora ibigororotse mu maso yanje mu gutangaza umwidegemvyo, umwe wese arekura mugenziwe, kandi mupfunditse isezerano imbere yanje+ mu nzu yitirirwa izina ryanje+. 16  Maze murahindukiye+ muhumanya izina ryanje+, umwe wese agarukana umusuku wiwe kandi umwe wese agarukana umusukukazi wiwe, abo mwari mwarekuye bakagenda bidegemvya uko imitima yabo igomba, muraheza mubagira abasuku n’abasukukazi banyu+.’ 17  “Ibi rero ni vyo Yehova avuze: ‘Mwebwe ntimwangamburukiye mu kuguma mutangaza ukurekurwa+ umwe wese kuri mwene wabo n’umwe wese kuri mugenziwe. Ehe ngira ndabatangarize ukurekurwa+,’ ni ko Yehova avuze, ‘mwicwe n’inkota+ n’ikiza+ be n’ikigoyi+, kandi nzobatanga koko mube akajugumiza ku bwami bwose bwo mw’isi+. 18  Nzotanga abantu baca kubiri n’isezerano ryanje+, mu buryo bw’uko batashikije amajambo y’isezerano bapfunditse imbere yanje bakoresheje ya nyana bahimburamwo kubiri+ kugira ngo bace hagati y’ibipande vyayo+; 19  ni ukuvuga abaganwa ba Yuda n’abaganwa ba Yeruzalemu+, abakozi bo ku kirimba n’abaherezi n’abanyagihugu bose baciye hagati y’ibipande vy’iyo nyana— 20  egome, nzobatanga mu kuboko kw’abansi babo no mu kuboko kw’abarondera ubuzima bwabo+, kandi imivyimba yabo izoba koko indya z’ibiremwa biguruka vyo mu kirere n’iz’ibikoko vyo kw’isi+. 21  Zedekiya umwami wa Yuda+ n’abaganwa biwe na bo nzobatanga mu kuboko kw’abansi babo no mu kuboko kw’abarondera ubuzima bwabo no mu kuboko kw’inteko za gisirikare z’umwami wa Babiloni+ ziriko ziva iwanyu+.’ 22  “‘Ehe ngira ntange itegeko,’ ni ko Yehova avuze, ‘kandi nzobagarukana koko muri iki gisagara+; bazokirwanya ata kabuza, bagifate maze bagiturize umuriro+; kandi ibisagara vya Yuda nzobigira igiharabuga ata wukibamwo+.’”

Utujambo tw'epfo