Yeremiya 31:1-40

31  “Ico gihe,” ni ko Yehova avuze, “nzobera Imana imiryango yose ya Isirayeli; na bo bazoba abantu banje+.”  Ibi ni vyo Yehova avuze: “Abantu barokotse inkota baragize ubutoni mu gahinga+, igihe Isirayeli yariko aragenda kugira ngo aronke akaruhuko kiwe+.”  Yehova yarambonekeye ari kure, avuga ati: “Nagukunze urukundo rwo gushika igihe kitagira urugero+. Ni co catumye ndagukwegesha ubuntu bwuzuye urukundo+.  Nzosubira kukwubaka, nawe usubire kwubakwa koko+, ewe mwigeme w’isugi wa Isirayeli! Uzosubira kwisharizisha utugoma twawe, usohoke koko mu ntambo y’abatwenga+.  Uzosubira gutera imirima y’imizabibu mu misozi ya Samariya+. Abatera bazoyitera koko maze batangure kurya ivyo yamye+.  Kuko hari umusi aho abareretsi mu karere k’imisozi ka Efurayimu bazosemerera koko bati: ‘Haguruke tuduge i Siyoni, kuri Yehova Imana yacu+.’”  Kuko ibi ari vyo Yehova avuze: “Nimusemerere n’ijwi rirenga kuri Yakobo munezerewe, mwanirize akamo kw’isonga ry’amahanga+. Nimuvyamamaze+. Shemeze Imana, muvuge muti: ‘Ewe Yehova, kiza abantu bawe, amasigarira ya Isirayeli+.’  Ehe ngira ndabazane ndabakuye mu gihugu co mu buraruko+; nzobakoraniriza hamwe ndabakuye mu mihingo y’isi ya kure kuruta iyindi+. Muri bo hazoba harimwo impumyi n’uwucumbagira, umugore yibungenze n’uwugira yibaruke, bose hamwe+. Bazogaruka ng’aha ari ishengero rinini+.  Bazoza barira+, kandi nzobazana binginga basaba kugirirwa ubutoni. Nzotuma bagenda baja ku myonga y’amazi+, ndabacishije mu nzira nziza batazotsitaramwo. Kuko Isirayeli namubereye Se+; Efurayimu na we ni imfura yanje+.” 10  Nimwumve ijambo rya Yehova, mwa mahanga, mubimenyeshe mu mazinga ya kure+ muti: “Uwasanzaje Isirayeli ni we azomukoraniriza hamwe+, kandi azomuzigama nk’uko umwungere azigama ubusho bwiwe+. 11  Kuko Yehova azocungura koko Yakobo+, amuhabuze mu kuboko kw’uwukomeye kumurusha+. 12  Bazoza koko bihe akamo k’umunezero bari ahakirurutse ha Siyoni+, bakayangane kubera ukumera neza kwa Yehova+, kubera intete no kubera umuvinyu mushasha+ no kubera amavuta no kubera imyagazi y’umukuku n’inyana z’inka+. Kandi bazoba nk’umurima uvomerewe neza+, ntibazosubira kuba goyigoyi+.” 13  “Ico gihe umwigeme w’isugi azonezerwa n’intambo, n’imisore nyene be n’abatama, bose hamwe+. Ukugandara kwabo nzoguhindura umwigino, kandi nzobahoza nongere ndabanezereze, ndabakure mu ntuntu yabo+. 14  Umutima w’abaherezi nzowuzuza ibinure+, kandi abantu banje bazohaga ukumera neza kwanje+,” ni ko Yehova avuze. 15  “Ibi ni vyo Yehova avuze: ‘I Rama+ humvikana ijwi, ugucura intimba n’ukurira kw’umururazi+; Rasheli+ ariko aririra abahungu biwe+. Yanse guhozwa ku bijanye n’abahungu biwe+, kuko batakiriho+.’” 16  Ibi ni vyo Yehova avuze: “‘Buza ijwi ryawe kurira, n’amaso yawe uyabuze gukorora amosozi+, kuko igikorwa cawe kiri n’impêra,’ ni ko Yehova avuze, ‘kandi bazogaruka ata kabuza bavuye mu gihugu c’umwansi+.’ 17  “‘Kandi hari icizigiro+ ku bwa kazoza kawe,’ ni ko Yehova avuze, ‘kandi abana bawe bazosubira koko mu karere kabo+.’” 18  “Numvise koko Efurayimu yiririra+ ati: ‘Warankosoye, kugira ngo nkosorwe+, nk’inyana itamenyerejwe+. Numpindukize, nanje nzohindukira n’umutima ukunze+, kuko uri Yehova Imana yanje+. 19  Kuko aho mariye guhindukira nicujije+; kandi aho mariye kumenyeshwa nikubise kw’itako+. Naramaramaye, nongera ndateterwa+, kuko nari nikoreye iceyi co mu buto bwanje+.’” 20  “Mbega Efurayimu ni umuhungu w’agaciro kuri jewe, canke umwana afatanwa urukundo+? Kuko uko nzomuhambarira kwose, nzosubira kumwibuka ata kabuza+. Ni co catumye amara yanje amusebagirikira+. Nzomwumvira koko ikigongwe+,” ni ko Yehova avuze. 21  “Niwishingire ibimenyetso vyo kw’ibarabara. Niwishirireho ivyapa+. Nushire umutima wawe ku nzira y’ikirari, inzira uzobwirizwa kujana+. Garuka, ewe mwigeme w’isugi wa Isirayeli. Garuka muri ibi bisagara vyawe+. 22  Uzogeza ryari kuzembagira+, ewe mukobwa w’igihemu+? Kuko Yehova aremye ikintu gishasha mw’isi: Umugore azopfumbatira umuntu w’umugabo.” 23  Ibi ni vyo Yehova nyen’ingabo, Imana ya Isirayeli, avuze: “Bazosubira kuvugira iri jambo mu gihugu ca Yuda no mu bisagara vyiwe, ninakoranya imbohe zabo, bati: ‘Yehova aguhezagire+, ewe hantu ho kuba hagororotse+, ewe musozi mweranda+!’ 24  Kandi Yuda n’ibisagara vyiwe vyose bizobana koko muri co, abarimyi be n’abagiye bari kumwe n’ubusho+. 25  Kuko umutima urushe nzowuzuza agatege, n’umutima ugoyagoya wose ndawukomeze+.” 26  Nca ndikangura maze ntangura kubona; nayo itiro ryanje, ryari ryandyoheye. 27  “Ehe imisi iraje,” ni ko Yehova avuze, “kandi nzobiba inzu ya Isirayeli n’inzu ya Yuda nkoresheje imbuto y’umuntu n’imbuto y’igitungwa+.” 28  “Kandi nk’uko nagumye ndarikanuye ku bijanye na bo+ kugira ngo ndandure, nsiturire hasi, nsambure nongere nonone+, ni ko nzoguma ndarikanuye ku bijanye na bo kugira ngo nubake nongere ntere+,” ni ko Yehova avuze. 29  “Muri iyo misi, ntibazokwongera kuvuga ngo: ‘Ba se ni bo bariye inzabibu z’ibiturumbwe, mugabo amenyo y’abana ni yo yajiginyuwe+.’ 30  Mugabo umwe wese azopfa kubera ikosa ryiwe bwite+. Umuntu wese azorya inzabibu z’ibiturumbwe, amenyo yiwe ni yo azojiginyurwa.” 31  “Ehe imisi iriko iraza,” ni ko Yehova avuze, “kandi nzogirana isezerano rishasha+ n’inzu ya Isirayeli+ be n’inzu ya Yuda+; 32  atari irimeze nka rya sezerano nagirana na ba sekuruza babo ku musi nabafata ukuboko kugira ngo ndabasohore mu gihugu ca Misiri+, ‘isezerano ryanje bo barenze+, naho nari umugabo abagaba+,’ ni ko Yehova avuze.” 33  “Kuko iri ari ryo sezerano+ nzogirana n’inzu ya Isirayeli inyuma y’iyo misi+,” ni ko Yehova avuze. “Nzoshira itegeko ryanje muri bo+, kandi nzoryandika mu mutima wabo+. Nzoba Imana yabo, na bo bazoba abantu banje+.” 34  “Ntibazosubira kwigishanya, ngo umwe wese yigishe mugenziwe, kandi ngo umwe wese yigishe mwene wabo+, ngo: ‘Nimumenye Yehova+!’, kuko bose bazomenya, guhera ku muto muri bo gushika no ku wuhambaye kuruta abandi bose muri bo+,” ni ko Yehova avuze. “Kuko nzobababarira ikosa ryabo, kandi igicumuro cabo sinzosubira kucibuka+.” 35  Ibi ni vyo Yehova, Umwe atanga izuba ngo ritange umuco ku murango+, agatanga ivyagezwe+ biganza ukwezi+ n’inyenyeri ngo bitange umuco mw’ijoro+, Umwe avyura ikiyaga kugira ngo imipfunda yaco isebagirike+, Umwe yitwa Yehova nyen’ingabo+, avuze, 36  ati: “‘Nimba izo ngingo nyobozi zoshobora gukurwa imbere yanje+,’ ni ko Yehova avuze, ‘abari uruvyaro rwa Isirayeli na bo nyene boshobora kureka kuba ihanga imbere yanje nantaryo+.’” 37  Ibi ni vyo Yehova avuze: “‘Nimba amajuru yo hejuru yoshobora kugerwa, n’imishinge y’isi munsi igashobora guserangurwa+, nanje rero noshobora guta uruvyaro rwa Isirayeli rwose kubera ivyo bakoze vyose+,’ ni ko Yehova avuze.” 38  “Ehe imisi iraje,” ni ko Yehova avuze, “kandi igisagara kizokwubakirwa koko+ Yehova kuva ku Munara wa Hananeli+ gushika kw’Irembo ryo mu Mfuruka+. 39  Kandi ikamba yo kugeresha+ izokwongera gusohoka itumbereye gushika ku murambi wa Garebu, hanyuma izunguruke ija i Gowa. 40  Kandi ikiyaya co hasi cose c’imivyimba+ n’iminyota irimwo ibinure+, n’imikobeko yose gushika ku mwonga Kidironi+, gushika ku mfuruka y’Irembo ry’Amafarasi+ amaja i burasirazuba, bizoba ikintu ceranda kuri Yehova+. Ntikizorandurwa, eka kandi ntikizokwongera gusamburwa gushika igihe kitagira urugero+.”

Utujambo tw'epfo