Yeremiya 16:1-21

16  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako riti:  “Ntuze wabire umugore, kandi ntuze uvyarire abahungu n’abakobwa aha hantu+.  Kuko ibi ari vyo Yehova avuze ku bijanye n’abahungu no ku bijanye n’abakobwa bavukira aha hantu, no ku bijanye na ba nyina babibaruka no ku bijanye na ba se babavyarira muri iki gihugu+:  ‘Bazokwicwa n’indwara+. Ntibazoborogerwa+ canke ngo bahambwe+. Bazoba nk’intabire ku butaka+; bazomarwa n’inkota n’ikigoyi+, kandi imivyimba yabo izoba koko indya z’ibiremwa biguruka vyo mu kirere n’ibikoko vyo kw’isi+.’  “Kuko ibi ari vyo Yehova avuze: ‘Ntiwinjire mu nzu iberamwo inzimano y’abagandaye, ntuje kuboroga kandi ntusangire umubabaro na bo+.’ “‘Kuko nkuye amahoro yanje kuri aba bantu,’ ni ko Yehova avuze, ‘egome, ubuntu bwuzuye urukundo be n’imbabazi+.  Kandi bazopfira koko muri iki gihugu, abakuru n’abato. Ntibazohambwa+, kandi abantu ntibazokwikubitagura kubera bo, eka nta n’uwuzokwikebagura+ canke ngo yiharanguze kubera bo+.  Ntibazobaha umukate ku bw’ikigandaro, kugira ngo bahoze umuntu ku bijanye n’uwapfuye+; eka kandi ntibazobaha igikombe c’ukwirurwa ngo banywe ku bwa se w’umuntu no ku bwa nyina w’umuntu+.  Ntuze winjire mu nzu y’inzimano kugira wicarane na bo, ngo urye wongere unywe+.’  “Kuko ibi ari vyo Yehova nyen’ingabo, Imana ya Isirayeli, avuze: ‘Ehe ngira nkure aha hantu ijwi ry’umwigino n’ijwi ry’umunezero, ijwi ry’umukwe n’ijwi ry’umugeni, ndabigire mu maso yanyu no mu misi yanyu+.’ 10  “Kandi niwabwira aba bantu ayo majambo yose, maze bakakubwira koko bati: ‘Kubera iki Yehova yatuvuzeko ivyo vyago vyose bikomeye, kandi ikosa ryacu ni irihe, vyongeye, igicumuro cacu twacumuye kuri Yehova Imana yacu ni ikihe+?’, 11  uze ubabwire rero uti: ‘“Ni kubera yuko ba so bampevye+,” ni ko Yehova avuze, “bakaguma bakurikira izindi mana, bazikorera bongera bazunamira+. Mugabo jewe barampevye, kandi itegeko ryanje ntibarigumije+. 12  Kandi mwebwe mu bikorwa vyanyu, mwakoze nabi kurusha ba so+, kandi ehe umwe wese ariko akurikira akagagazo+ k’umutima wiwe mubi, mu kutangamburukira+. 13  Nzobakura muri iki gihugu+ ndabararirize mu gihugu mutamenye+, yaba mwebwe canke ba so, kandi ng’aho muzobwirizwa gukorera izindi mana+ umurango n’ijoro, kuko ntazobagirira ubutoni.”’ 14  “‘Ku bw’ivyo, ehe imisi iraje+,’ ni ko Yehova avuze, ‘aho bitazosubira kuvugwa ngo: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova yaduganye bene Isirayeli abakuye mu gihugu ca Misiri+!”, 15  mugabo bizovugwa ngo: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova yaduganye bene Isirayeli abakuye mu gihugu co mu buraruko no mu bihugu vyose yari yarabashwiragirijemwo!”, kandi nzobagarukana koko ku butaka bwabo, ubwo nahaye ba sekuruza babo+.’ 16  “‘Ehe ngira ntumeko abarovyi benshi,’ ni ko Yehova avuze, ‘na bo bazobaroba koko; hanyuma nzotumako abahigi benshi+, na bo bazobahiga koko ku musozi umwumwe wose, no ku murambi umwumwe wose, no mu migaga y’urutare+. 17  Kuko amaso yanje ari ku nzira zabo zose. Ntibahishijwe ngo sindababone, eka n’ikosa ryabo ntirinyegejwe amaso yanje+. 18  Kandi imbere ya vyose, nzoriha urugero rwuzuye rw’ikosa+ ryabo n’urw’igicumuro cabo, kuko bahumanije igihugu canje+. Intoranwa yanje bayujuje ibintu vyabo bisesemye n’ibintu vyabo biteye ishishi bitagira ubuzima+.’” 19  Ewe Yehova nkomezi zanje n’igihome canje gikomeye, buhungiro bwanje ku musi w’amarushwa+, amahanga azoza kuri wewe avuye ku mpera z’isi+, avuge ati: “Vy’ukuri ba sogokuruza bacu batunze ikinyoma gusa+, ivy’ubusa be n’ibintu ata kamaro vyarimwo+.” 20  Mbega umuntu yakuwe mw’ivu yoshobora kwihingurira imana kandi zino atari imana+? 21  “Ku bw’ivyo, ehe ngira ndabamenyeshe; ubu rero nzobamenyesha ukuboko kwanje n’ubushobozi bwanje+, kandi bazomenya koko yuko izina ryanje ari Yehova+.”

Utujambo tw'epfo