Yeremiya 11:1-23

11  Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuri Yehova, riti:  “Nimwumve amajambo y’iri sezerano! “Uze uyabwire+ abagabo ba Yuda n’ababa i Yeruzalemu,  ubabwire uti: ‘Ibi ni vyo Yehova Imana ya Isirayeli avuze: “Aravumwe umuntu atumviriza amajambo y’iri sezerano+,  ayo nategetse ba sogokuruza banyu ku musi nabadugana ndabakuye mu gihugu ca Misiri+, mw’itanure rishongesha ivyuma+, nti: ‘Nimugamburuke ijwi ryanje, mukore mwisunze ivyo ndabategeka vyose+; maze muzoba koko abantu banje, nanje nzoba Imana yanyu+,  kugira ngo nshitse indahiro narahiye ba sogokuruza banyu+, ko nzobaha igihugu gitemba amata n’ubuki+, nk’uko biri uyu musi.’”’” Nuko nishura nti: “Amen, ewe Yehova!”  Yehova yongera kumbwira ati: “Tangaza aya majambo yose mu bisagara vya Yuda no mu mabarabara ya Yeruzalemu+ uti: ‘Nimwumve amajambo y’iri sezerano, kandi muze muyashitse+.  Kuko nakebuye ba sogokuruza banyu nshimitse ku musi nabadugana ndabakuye mu gihugu ca Misiri+ gushika n’uyu musi, nkazinduka nkabakebura nti: “Nimugamburuke ijwi ryanje+.”  Mugabo ntibumvirije canke ngo batege ugutwi+, ahubwo bagumye bagendera umwe wese mu kagagazo k’umutima wiwe mubi+; ni co catumye ndabazanako amajambo yose y’iri sezerano nari narabategetse gushitsa mugabo ntibayashitsa.’”  Vyongeye, Yehova ambwira ati: “Habonetse umugambi mubi mu bagabo ba Yuda no mu baba i Yeruzalemu+. 10  Basubiye mu makosa ya ba sekuruza babo+, bamwe ba mbere, abanse kugamburuka amajambo yanje, mugabo bagakurikira izindi mana kugira ngo bazikorere+. Inzu ya Isirayeli n’inzu ya Yuda zararenze kw’isezerano ryanje nagiranye na ba sekuruza babo+. 11  Ibi rero ni vyo Yehova avuze: ‘Ehe ngira ndabazaneko ivyago+ batazoshobora kuvamwo+; bazontabaza koko, mugabo sinzobumviriza+. 12  Ibisagara vya Yuda n’ababa i Yeruzalemu bazoja koko gutabaza imana bariko bafumbishiriza umwotsi w’ibimazi+, mugabo zikaba zitazobazanira namba ubukiriro mu gihe c’ivyago vyabo+. 13  Kuko imana zawe zisigaye zingana n’ibisagara vyawe, ewe Yuda+; kandi mwashiriyeho ca kintu c’akamaramaza+ ibicaniro* bingana n’amabarabara ya Yeruzalemu, ibicaniro vyo gufumbishiriza Bayali umwotsi w’ibimazi+.’ 14  “Ariko weho, ntusengere aba bantu, kandi ntubashirire hejuru akamo k’ukwinginga canke isengesho+, kuko ntazokwumviriza igihe bazosemerera bampamagara ku bijanye n’ivyago vyabo+. 15  “Umukundwa wanje arondera iki mu nzu yanje+ ko benshi muri we bakora iki kintu+, ari co mugambi mubi+? Mbega bazotuma bikuvako bikarengana bakoresheje inyama nyeranda+, ivyago vyawe nivyaza? Mbega ico gihe uzokwigina+? 16  Yehova yakwise ‘igiti c’umwelayo gitotahaye, ciza uravye ivyamwa vyaco be n’ukuntu kimeze+.’ Igihe haba ijwi ry’ukwasana gukomeye yaramudomekeye umuriro ururumba, kandi bavunaguye amashami yaco+. 17  “Yehova nyen’ingabo ubwiwe, Umwe yaguteragira+, yakuvuzeko ivyago kubera ikibi c’inzu ya Isirayeli+ n’inzu ya Yuda, ico bo bakoze kugira bambabaze, mu gufumbishiriza Bayali umwotsi w’ibimazi+.” 18  Yehova ubwiwe yarabimbwiye kugira ngo ndabimenye. Ico gihe waranyeretse ibikorwa vyabo+. 19  Nari meze nk’umwagazi w’intama w’isuguru utekereje, ujanywe gukererwa+, nkaba ntari nzi yuko ari jewe bariko bagīra imigambi mibi+, bati: “Duhonereze hamwe igiti n’ibifungurwa vyaco, tumurandure mu gihugu c’abazima+, kugira ngo izina ryiwe ntirisubire kwibukwa.” 20  Mugabo Yehova nyen’ingabo aca urubanza mu bugororotsi+; asuzuma amafyigo n’umutima+. Ese nobona ukuntu ubihōra, kuko ari wewe nahishuriye imburano zanje+. 21  Ibi rero ni vyo Yehova avuze ku bantu b’i Anatoti+ barondera ubuzima bwawe, bati: “Ntukavuge ubuhanuzi mw’izina rya Yehova+, kugira ngo ntitukwice”; 22  ibi rero ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: “Ehe ngira niteho ivyabo. Imisore izokwicwa n’inkota+. Abahungu babo n’abakobwa babo bazokwicwa n’ikigoyi+. 23  Nta n’amasigarira bazosigarana, kuko nzozana ivyago ku bantu b’i Anatoti+, umwaka ivyabo bizokwitabwaho+.”

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.