Obadiya 1:1-21

 Ivyo Obadiya yeretswe: Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze kuri Edomu+: “Hari inkuru twumvise ivuye kuri Yehova, kandi hari intumwa itumwe mu mahanga, ngo: ‘Nimuhaguruke, duhaguruke tumurwanye mu rugamba+.’”  “Ehe nakugize mutoyi mu mahanga+. Urasuzugurwa cane+.  Ukwita imbere kw’umutima wawe ni kwo kwaguhenze+, wewe uba mu bwihisho bw’urutare+, iyo hejuru aho uba, ukavugira mu mutima wawe ngo: ‘Ni nde azomanura kw’isi?’  Naho woshira ikibanza cawe hejuru nk’inkona, canke naho woshira icari cawe mu nyenyeri, nokumanurayo+,” ni ko Yehova avuze.  “Hamwe ibisuma vyokwinjira iwawe, hamwe abanyazi bokwinjira mw’ijoro, woba unumishijwe ku rugero rungana iki+? Mbega ntibokwiba ivyo bashaka? Canke hamwe abasoromyi b’inzabibu bokwinjira iwawe, mbega ntibosigaza udutororwa*+?  Ewe kuntu aba Esawu baseranguwe+! Ese ukuntu amatunga ahishijwe yiwe yarondewe!  Bakurungitse gushika ku rubibe. Abantu nyene mwari mufitaniye isezerano baguhenze+ bose. Abantu mwari mubanye amahoro bakunesheje+. Abo mwahora musangira ibifungurwa bazotega urusenga munsi yawe kubera uri umuntu atagira ugutahura+.  Mbega ntihazoba ari kuri uwo musi?”, ni ko Yehova avuze. “Nzorandura koko inkerebutsi muri Edomu+, ndandure ugutahura mu karere k’imisozi ka Esawu.  Abagabo bawe b’abanyenkomezi bazotekerwa koko n’ubwoba+, ewe Temani+, kuko umwe wese azorandurwa+ mu karere k’imisozi ka Esawu mu kwicwa+. 10  Kubera ubukazi wagiriye mwene wanyu Yakobo+, uzokwicwa n’ibimaramare+, kandi uzorandurwa ata kabuza gushika igihe kitagira urugero*+. 11  Kuri wa musi wari wihagarariye ku ruhande, ku musi ab’ahandi bajana inteko za gisirikare ziwe kuzigira imbohe+, igihe abanyamahanga katwa binjirana mw’irembo ryiwe+ bagapfindira+ Yeruzalemu, na wewe wari nk’umwe muri bo. 12  “Ntiwari ukwiye kwirorerera ku musi wa mwene wanyu+, ku musi w’amagorwa yiwe; ntiwari ukwiye kunezerwa ku bijanye na bene Yuda ku musi bahona+; ntiwari ukwiye kuguma utaburuye umunwa ku musi w’amarushwa yabo. 13  Ntiwari ukwiye kwinjira mw’irembo ry’abantu banje ku musi w’icago cabo+. Egome, wewe ntiwari ukwiye kwihweza amakuba yiwe ku musi w’icago ciwe; kandi ntiwari ukwiye gutuma ukuboko kwawe ku butunzi bwiwe ku musi w’icago ciwe+. 14  Ntiwari ukwiye guhagarara mu masanganzira, kugira urandure abiwe bacitse kw’icumu+; kandi ntiwari ukwiye gutanga abiwe barokotse, ku musi w’amarushwa+. 15  Kuko umusi wa Yehova wo guhagurukira amahanga yose uri hafi+. Uko wagize ni ko uzogirirwa+. Ivyo wakoze bizogusubira ku mutwe+. 16  Kuko uko mwanywereye ku musozi wanje mweranda, ari ko amahanga yose azokwama anywa+. Azonywa koko agotomere, amere nk’ayatigeze kubaho. 17  “Ku musozi Siyoni ni ho abacitse kw’icumu bazoba bari+, kandi uzoba ikintu ceranda koko+; inzu ya Yakobo izokwigarurira ibintu ibwirizwa kwigarurira+. 18  Inzu ya Yakobo izoba koko umuriro+, inzu ya Yozefu ibe urubeya, inzu ya Esawu na yo ibe nk’ibishakara+; bazobatongora, babarigate. Nta wuzorokoka mu nzu ya Esawu+; kuko Yehova ubwiwe abivuze. 19  Bazokwigarurira Negebu, egome, bigarurire akarere k’imisozi ka Esawu+, na Shefela*, egome, bigarurire Abafilisitiya+. Bazokwigarurira akarere ka Efurayimu+ n’akarere ka Samariya+; kandi Benyamini azokwigarurira Gileyadi+. 20  Nayo abagizwe inyagano begukira iki gikuta+, ari bo bene Isirayeli, bazokwigabira ivyo Abanyakanani+ bari bafise gushika i Zarefati+. Kandi aba Yeruzalemu bagizwe inyagano bari i Sefaradi bazokwigarurira ibisagara vya Negebu+. 21  “Abarokozi+ bazoduga ku musozi Siyoni+ kugira bacire urubanza akarere k’imisozi ka Esawu+; kandi ingoma izoba iya Yehova+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.
Canke, “intara yo hasi.”