Nehemiya 2:1-20

2  Mu kwezi kwa Nisani*+, mu mwaka ugira mirongo ibiri+ wa Aritazeruzi+ umwami, umuvinyu wari imbere yiwe, maze nk’uko bisanzwe ntora uwo muvinyu ndawuha umwami+. Mugabo sinari bwigere nijirwa imbere yiwe+.  Nuko umwami ambwira ati: “Kubera iki wijiriwe mu maso+ kandi utarwaye? Ico si ikindi atari ukwijirwa kw’umutima+.” Nca ndatinya cane.  Maze mbwira umwami nti: “Umwami nabeho gushika igihe kitagira urugero*+! Nobura nte kwijirwa mu maso kandi igisagara+, inzu y’imva za ba sogokuruza banje+, ari umusaka, n’amarembo yaco yararigaswe n’umuriro+?”  Umwami na we ambwira ati: “Ushaka kuronka iki+?” Nca nsenga+ Imana y’amajuru+.  Hanyuma mbwira umwami nti: “Nimba umwami abona ko ari vyiza+, kandi nimba umusuku wawe abonetse ko ahimbaye imbere yawe+, wondungika muri Yuda, mu gisagara c’imva za ba sogokuruza banje, kugira nsubire kucubaka+.”  Nuko umwami, mu gihe umugore wiwe w’iteka yari yicaye iruhande yiwe, ambwira ati: “Urugendo rwawe ruzomara igihe kingana iki, kandi uzogaruka ryari?” Umwami abona rero yuko ari vyiza+ kundungika, maze kumubwira igihe cashinzwe+.  Nongera kubwira umwami nti: “Nimba umwami abona ko ari vyiza, nimpabwe amakete+ nshira ba buramatari+ bo hakurya ya rwa Ruzi+, kugira bandeke ndengane gushika nshitse muri Yuda;  mpabwe n’ikete nshira Asafu umurinzi w’ishamba rihimbaye ry’umwami, ngo ampe ibiti kugira nubakishe ibiti amarembo y’Ikirimba+ c’inzu+, n’ibiti bigenewe uruhome+ rw’igisagara be n’ibigenewe inzu nzobamwo.” Nuko umwami arayampa, nk’uko ukuboko kwiza kw’Imana yanje kwari kuri jewe kwari+.  Amaherezo nshika kuri ba buramatari+ bo hakurya ya rwa Ruzi, maze ndabaha nya makete y’umwami. Vyongeye, umwami andungikana n’abakuru b’inteko za gisirikare be n’abagendera ku mafarasi. 10  Sanibalati+ Umuhoroni+ na Tobiya+ umusuku, Umwamoni+, bavyumvise, kiba ikintu kibi cane+ kuri bo kwumva yuko hari umuntu yari yaje kuronderera ikintu ciza bene Isirayeli. 11  Amaherezo nshika i Yeruzalemu, ngumayo imisi itatu. 12  Maze ndahaguruka mw’ijoro, ndi kumwe n’abagabo bakeyi, mugabo ntihagira uwo mbwira+ ico Imana yanje yariko ishira mu mutima wanje ngo ngirire Yeruzalemu+, kandi nta gitungwa cari kumwe nanje kiretse igitungwa nariko ngenderako. 13  Nuko nsohoka mw’ijoro nciye mw’Irembo ryo ku Mubande+ n’imbere y’Isôko ry’Ikiyoka Kinini, nerekeza kw’Irembo ry’Ibirundo vy’Umunyota+, kandi naguma nsuzuma impome+ za Yeruzalemu, ingene zasenyutse be n’ingene amarembo+ yaho yarigaswe n’umuriro. 14  Maze ndabandanya nerekeza kw’Irembo ryo kw’Isôko+ no ku Kidengeri c’Umwami, ariko ntihaboneka aho igitungwa nariko ngenderako gica. 15  Mugabo nguma nduga mu mwonga+ mw’ijoro, nongera nsuzuma uruhome; hanyuma ndagaruka, ninjirana mw’Irembo ryo ku Mubande+, gutyo ndashika ngarutse. 16  Ivyegera vy’abatware+ ntivyari bizi iyo nagiye n’ico nariko ndakora; kandi nta na kimwe nari bwabwire Abayuda n’abaherezi n’abanyacubahiro n’ivyegera vy’abatware n’abasigaye mu bariko bakora igikorwa. 17  Amaherezo ndababwira nti: “Murabona ukuntu tumerewe nabi, ukuntu Yeruzalemu ari umusaka be n’ukuntu amarembo yaho yaturijwe umuriro. Nimuze dusubire twubake uruhome rwa Yeruzalemu, kugira ngo ntitubandanye kuba iceyi+.” 18  Hanyuma ndababwira ivy’ukuboko+ kw’Imana yanje, ingene kwabaye kwiza kuri jewe+, ndababwira n’ivy’amajambo y’umwami+, ayo yari yambwiye. Baca bavuga bati: “Duhaguruke, twubake.” Nuko bakomeza amaboko yabo ku bw’ico gikorwa ciza+. 19  Sanibalati+ Umuhoroni na Tobiya+ umusuku+, Umwamoni+, na Geshemu+ Umwarabu+ bavyumvise, batangura kudutwengera mw’ijigo+ no kuturabana agasuzuguro, bavuga bati: “Ico kintu muriko murakora ni igiki? Muriko muragarariza umwami+?” 20  Ariko ndabishura nti: “Imana y’amajuru+ ni yo izoduha kuroranirwa+, natwe abasavyi bayo, tugira duhaguruke, twubake; mugabo mwebwe nta muturi+ canke uburenganzira canke icibutso+ mufise i Yeruzalemu.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.