Mika 3:1-12

3  Maze mvuga nti: “Ndabinginze mwumve, yemwe bakuru bo mu ba Yakobo, namwe batware b’inzu ya Isirayeli+. Mbega si mwebwe mukwiye kumenya ubutungane+?  Mwebwe abanka iciza+ mugakunda ikibi+, abantu mukabakurako urukoba rwabo, n’inyama zabo mukazikura ku magufa yabo+.  Mwebwe abariye kandi inyama z’abantu banje+, mukabakurako urukoba rwabo, mukamenagura amagufa yabo, mukabajanjagura nk’ibintu biri mu nkono y’umunwa munini, nk’inyama ziri hagati mu nkono+.  Ico gihe bazotabaza Yehova, mugabo ntazobishura+. Azobahisha mu maso hiwe ico gihe+, nk’uko na bo bagize nabi mu vyo bakoze+.  “Ibi ni vyo Yehova avuze ku bahanuzi batuma abantu banje bayerera+, abaronka ico bahekenya n’amenyo yabo+ maze bagasemerera bati: ‘Ni amahoro+!’, ariko iyo umuntu atagize ico abashira mu kanwa bagaca beza intambara ngo bamurwanye; egome, ibi ni vyo avuze+ ati:  ‘Ku bw’ivyo muzoronka ijoro+, ku buryo ata kwerekwa kuzohaba+; muzoronka umwiza, kugira ngo ntimuragure. Kandi izuba rizorengera koko ku bahanuzi, umurango uzobacurirako umwiza+.  Ababonyi+ bazomaramara ata kabuza+, abaraguzi+ na bo batahe zirayoye. Emwe, bose bazopfuka ubwanwa bwabo bwo haruguru+, kuko ata nyishu ivuye ku Mana iriho+.’”  Ariko jeho, bivuye ku mpwemu ya Yehova, nsigaye nuzuye ububasha n’ubutungane n’ubushobozi+, kugira ngo menyeshe Yakobo umugararizo wiwe na Isirayeli igicumuro ciwe+.  Ndabinginze mwumve ibi, yemwe bakuru b’inzu ya Yakobo namwe batware b’inzu ya Isirayeli+, mwebwe abanka urunuka ubutungane mukaba n’abahetarika ikintu cose kigororotse+, 10  mukubakisha Siyoni ugusesa amaraso, Yeruzalemu mukayubakisha ukutagororoka+. 11  Abakuru biwe baca imanza ku giturire+, abaherezi biwe bakigishiriza ingero+, abahanuzi biwe na bo bakaragura ku mahera+; yamara baguma bishimikiza Yehova mu kuvuga bati: “Mbega Yehova ntari hagati muri twebwe+? Ntituzoshikirwa n’ivyago+.” 12  Ni co gituma Siyoni izorimwa nk’umurima kubera mwebwe, Yeruzalemu na yo igacika ibirundo vy’ibihomvagurike+, n’umusozi wa ya nzu ukaba nk’ibibanza bikirurutse vy’ikibira.

Amakuru yiyongereye