Matayo 5:1-48

5  Abonye isinzi, aduga ku musozi; hanyuma amaze kwicara, abigishwa biwe baza kuri we;  nuko ateranura akanwa atangura kubigisha, ati:  “Hahiriwe abazi ko bakeneye ivy’impwemu+, kuko ubwami bwo mw’ijuru ari ubwabo+.  “Hahiriwe abagandaye, kuko bazohozwa+.  “Hahiriwe abitonda+, kuko bazotorana isi+.  “Hahiriwe abashonje kandi banyotewe+ ubugororotsi, kuko bazohazwa+.  “Hahiriwe abanyembabazi+, kuko bazogirirwa imbabazi.  “Hahiriwe abatyoroye mu mutima+, kuko bazobona Imana+.  “Hahiriwe indemeshamahoro+, kuko bazokwitwa ‘abana+ b’Imana.’ 10  “Hahiriwe abahamwe+ bahorwa ubugororotsi, kuko ubwami bwo mw’ijuru ari ubwabo. 11  “Muzoba muhiriwe nibabatuka+, bakabahama+ kandi bakababeshera ibintu bibi vy’ubwoko bwose babampora. 12  Munezerwe musimbasimbishwe n’akanyamuneza+, kuko impembo+ yanyu ari nini mw’ijuru; kuko ukwo ari ko bahamye abahanuzi+ b’imbere yanyu. 13  “Muri umunyu+ w’isi; mugabo hamwe umunyu wotakaza ubukomezi bwawo, uburyohe bwawo buzogarukanwa gute? Ntuba ugikoreshwa ikintu na kimwe atari ugutabwa hanze+ ngo abantu bawuhonyange. 14  “Muri umuco w’isi+. Igisagara ntigishobora kunyegezwa iyo kiri ku musozi. 15  Abantu ntibadomeka itara ngo barishire munsi y’igisimbo co gupimisha+, ahubwo barishira ku gitereko c’amatara, maze rikakira abari mu nzu bose. 16  Namwe nyene mureke umuco+ wanyu wakire imbere y’abantu, kugira babone ibikorwa vyanyu vyiza+ hanyuma baninahaze+ So ari mw’ijuru. 17  “Ntimwiyumvire ko naje gusenyura Itegeko+ canke Abahanuzi. Sinaje gusenyura, ahubwo naje gushitsa+; 18  kuko, ni ukuri, ndababwiye yuko ijuru n’isi vyopfuma bivaho+, hako hagira akadome kanzwinya na kamwe canke akavunji k’urudome na kamwe bivako mu buryo na bumwe kw’Itegeko, vyose bitabaye+. 19  Uwo wese rero arenga+ rimwe muri aya mabwirizwa mato hanyuma y’ayandi kandi akigisha abantu kugenza gutyo, azokwitwa ‘muto hanyuma y’abandi’ mu bijanye n’ubwami bwo mw’ijuru+. Nayo umuntu wese ayashira mu ngiro kandi akayigisha+, uwo azokwitwa ‘umukuru+’ mu bijanye n’ubwami bwo mw’ijuru. 20  Kuko ndababwiye yuko ubugororotsi bwanyu nibutagwira gusumba ubw’abanditsi n’Abafarizayo+, mutazogenda mwinjiye+ mu bwami bwo mw’ijuru. 21  “Mwarumvise ko abo mu bihe vya kera babwiwe ngo: ‘Ntukice+; mugabo uwo wese yishe+ azobibazwa na sentare+.’ 22  Ariko jewe ndababwiye ko umuntu wese abandanya kurakira+ mwene wabo azobibazwa+ na sentare; mugabo uwo wese abwira mwene wabo ijambo ry’akagaye ritovugwa azobibazwa na Sentare Ntahinyuzwa; nayo uwo wese avuga ngo: ‘Wa gipfu c’igisesema we!’, azoba akwiriye Gehena* yaka umuriro+. 23  “Nimba rero uzanye ishikanwa ryawe ku gicaniro*+ hanyuma ukahibukira ko mwene wanyu hari ico apfa nawe+, 24  nuce usiga ishikanwa ryawe ng’aho imbere ya nya gicaniro, hanyuma ugende; nubanze wikiranure na mwene wanyu+, maze niwagaruka, ubone gushikana ishikanwa ryawe+. 25  “Niwikiranure ningoga n’uwukwitwarira mukiri mu nzira, kugira nyene kukwitwarira+ ntagushire umucamanza, umucamanza na we akagushira umusuku wa sentare, maze ugatabwa mw’ibohero. 26  Ndakubwije ukuri: Ntuzogenda uvuyeyo utarishe n’igiceri ca nyuma c’agaciro gatoyi cane+. 27  “Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: ‘Ntukarenge ibigo+.’ 28  Mugabo jewe ndababwiye ko umuntu wese aguma araba umugore+ bigatuma amugirira inambu, aba amaze kurenga ibigo+ kuri we mu mutima wiwe+. 29  Iryo jisho ryawe ry’iburyo rero nimba rigutsitaza, rinogore urite kure yawe+. Kuko wopfuma ubura kimwe mu bihimba vyawe, hako umubiri wawe wose utabwa+ muri Gehena. 30  Vyongeye, nimba ukuboko kwawe kw’ukuryo kugutsitaza, guce ugute kure yawe+. Kuko wopfuma ubura kimwe mu bihimba vyawe, hako umubiri wawe wose uja muri Gehena. 31  “Vyaravuzwe kandi ngo: ‘Uwo wese yirukana+ umugore wiwe, namuhe icete c’ukwahukana+.’ 32  Ariko jewe ndababwiye ko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi+, aba atumye uwo mugore ashobora kurenga ibigo+, kandi uwo wese yabiriye umugore yirukanywe aba arenze ibigo+. 33  “Mwarumvise kandi ko abo mu bihe vya kera babwiwe ngo: ‘Ntukarahire+ ngo ubure gushitsa, mugabo utegerezwa gushitsa ivyo waraganiye Yehova+.’ 34  Ariko jewe ndababwiye nti: Ntimukarahire+ na gato, kwaba kurahira ijuru, kuko ari intebe y’ubwami y’Imana+; 35  canke kurahira isi, kuko ari intebe y’ibirenge+ vyayo; canke kurahira Yeruzalemu, kuko ari igisagara+ c’Umwami ahambaye. 36  Eka mbere ntukarahire umutwe wawe, kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke kirabure. 37  Ijambo ryanyu Ego niribe Ego, Oya yanyu ibe Oya+; kuko ikirenze kuri ivyo kiva kuri wa mubisha+. 38  “Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: ‘Ijisho ku rindi n’iryinyo ku rindi+.’ 39  Ariko jewe ndababwiye nti: Nturwanye umuntu mubi; mugabo uwo wese agukubise ikofe kw’itama+ ry’i buryo, muhindukirize n’irindi. 40  Kandi nimba umuntu ashaka kuja kukwitwarira muri sentare ngo atware impuzu yawe y’imbere, reka n’impuzu yawe yo hejuru atware+; 41  kandi nimba umuntu afise ububasha agutegetse kugira ico umufasha ahareha n’intambwe igihumbi, jana na we intambwe ibihumbi bibiri+. 42  Nuhe uwugusaba, kandi ntuhe umugongo uwushaka ko umugurana ata nyungu umusavye+. 43  “Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: ‘Utegerezwa gukunda mugenzawe+ ukanka umwansi wawe+.’ 44  Ariko jewe ndababwiye nti: Mubandanye gukunda abansi banyu+ no gusabira ababahama+; 45  kugira mwerekane ko muri abana ba So ari mw’ijuru+, kuko atuma izuba rirasira ababi n’abeza, agatuma n’imvura igwira abagororotsi n’abatari abagororotsi+. 46  Kuko nimwakunda ababakunda, ni impembo nki muzoba mufise+? None abatozakori bo ntibagira nk’ivyo nyene? 47  Kandi nimwaramutsa bene wanyu gusa, ikidasanzwe muzoba mukoze ni igiki? None abanyamahanga bo ntibagira nk’ivyo nyene? 48  Mutegerezwa rero kuba abatagira akanenge, nk’uko So wo mw’ijuru atagira akanenge+.

Utujambo tw'epfo

Ni ikibanza caturirirwamwo umwavu inyuma ya Yeruzalemu.
Raba Inyongera ya 21.