Matayo 3:1-17

3  Muri iyo misi Yohani Umubatizi+ aza yamamaza mu gahinga+ k’i Yudaya,  ati: “Nimwigaye+, kuko ubwami bwo mw’ijuru bwegereje+.”  Nkako, uwo ni umwe yavugwa biciye kuri Yesaya umuhanuzi+ muri aya majambo ngo: “Umve! Hari umuntu ariko arasemerera mu gahinga, ati: ‘Nimutegure+ inzira ya Yehova! Mugorore amayira yiwe.’”  Mugabo uwo Yohani nyene, ivyambarwa vyiwe vyari ivy’ubwoya bw’ingamiya+, agakenyeza umukanda w’urushato+ mu mafyinga; ibifungurwa vyiwe na vyo vyari inzige+ n’ubuki bwo mw’ishamba+.  Maze Yeruzalemu na Yudaya yose be n’intara yose yo mu micungararo ya Yorodani biza kuri we,  abantu barabatizwa na we mu ruzi Yorodani+, bakatura ibicumuro vyabo ata guhisha.  Abonye benshi mu Bafarizayo n’Abasadukayo*+ baza aho abatiriza, ababwira ati: “Mwa ruvyaro rw’imamba mwe+, ni nde yabagiriye inama yo guhunga uburake bugiye kuza+?  Nuko rero nimwame ivyamwa bikwiranye n’ukwigaya+;  kandi ntimwirye akara ngo: ‘Data ni Aburahamu+.’ Kuko ndababwiye yuko Imana ishoboye guhagurukiriza Aburahamu+ abana ibakuye muri aya mabuye. 10  Ishoka iramaze+ gushirwa ku muzi w’ibiti; igiti cose rero kitama ivyamwa vyiza kibwirizwa gucibwa+ kigatererwa mu muriro+. 11  Jeho ndababatirisha amazi+ ku bw’ukwigaya+ kwanyu; mugabo uwuriko araza+ inyuma yanje arakomeye kundusha, kandi inkweto* ziwe ntibimbereye kuzimwambura+. Uyo azobabatirisha impwemu nyeranda+ n’umuriro+. 12  Ikiyozo ciwe co kugosoza kiri mu kuboko kwiwe, kandi azosukura imbuga yiwe y’ikubitiro ayinoze, hanyuma yegeranirize ingano ziwe mu kigega+, mugabo umuguruka awuturize+ umuriro udashobora kuzima.” 13  Maze Yezu ava i Galilaya+ aza kuri Yorodani aho Yohani ari, kugira abatizwe+ na we. 14  Mugabo uno agerageza kumubuza, ati: “Ni jewe nkeneye kubatizwa nawe, none wewe uze kuri jewe?” 15  Yezu amwishura ati: “Reka bibe iki gihe, kuko ukwo ari ko bitubereye gushitsa ibigororotse vyose+.” Maze areka kumubuza. 16  Yezu amaze kubatizwa, buno nyene aduga ava mu mazi; maze ijuru riruguruka+, abona impwemu y’Imana imuzako+, imanuka imeze nk’inuma+. 17  Humvikana kandi ijwi+ rivuye mw’ijuru rivuga riti: “Uyu ni Umwana wanje+, umukundwa+, uwo nashimye+.”

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.
Canke, “amasandali.”