Matayo 26:1-75

26  Yezu arangije ayo majambo yose, abwira abigishwa biwe ati:  “Murazi yuko mu misi ibiri hazoba pasika*+, kandi Umwana w’umuntu azogaburwa ngo amanikwe+.”  Maze abakuru b’abaherezi be n’abagabo b’inararibonye bo muri ico gisata bakoranira hamwe mu rugo rw’umuherezi mukuru yitwa Kayifa+,  baja inama+ yo gufata Yezu ku rwenge bakamwica.  Ariko baguma bavuga bati: “Ntibibe ku musi mukuru, kugira ntihavyuke intureka mu bantu+.”  Igihe Yezu yari i Betaniya+ mu nzu ya Simoni umunyamibembe+,  umugore afise ikebano ryo mu tubuyenge twa alabasitironi* ririmwo amavuta amota neza azimvye+ aramwegera, atangura kuyamusuka ku mutwe, ico gihe Yezu akaba yari ku meza.  Abigishwa ngo babibone barashavura, bavuga bati: “Ukwo gusesagura ni ukw’iki+?  Ayo yari gushobora kugurishwa amahera menshi agahabwa aboro+!” 10  Yezu arabimenya+, ababwira ati: “Mugorera iki uyu mugore? Ankoreye igikorwa ciza+. 11  Kuko aboro mubamana+, mugabo jewe ntimuzonyamana+. 12  Kuko igihe uyu mugore yasuka ku mubiri wanje aya mavuta amota neza, yabigize kugira antegure ku bw’amaziko+. 13  Ni ukuri ndabibabwiye: Ahantu hose iyi nkuru nziza izokwamamazwa mw’isi yose, ivyo uyu mugore yakoze na vyo nyene bizovugwa bibe icibutso ciwe+.” 14  Maze umwe muri bamwe cumi na babiri, ari we yitwa Yuda Isikariyoti+, aja ku bakuru b’abaherezi, 15  avuga ati: “Mumpa iki ngo ndamugabure kuri mwebwe+?” Bamugenera ibiceri mirongo itatu vy’ifeza+. 16  Nuko kuva ico gihe aguma arondera akaryo keza ko kumugabura+. 17  Ku musi wa mbere w’imikate itarimwo umwambiro+, abigishwa baza kuri Yezu, bavuga bati: “Ni hehe ushaka ko tugutegurira ngo urye pasika+?” 18  Avuga ati: “Gende mu gisagara kwa naka+ mumubwire muti: Umwigisha avuze ati: ‘Igihe canje cashinzwe kiri hafi; nza guhimbariza pasika iwawe ndi kumwe n’abigishwa banje+.’” 19  Abigishwa bagira nk’uko Yezu abategetse, bategura ivya pasika+. 20  Bugorovye+, yari ku meza ari kumwe na ba bigishwa cumi na babiri+. 21  Bariko bararya, avuga ati: “Ni ukuri ndabibabwiye: Umwe muri mwebwe arangura+.” 22  Bibatera intuntu nyinshi, batangura kumubwira umwe wese ukwiwe bati: “Mukama, ni jewe+?” 23  Arishura ati: “Uwukoza ukuboko mw’ibakure hamwe nanje ni we angura+. 24  Ego ni ko, Umwana w’umuntu agira agende nk’uko vyanditswe+ ku bimwerekeye, mugabo aragowe+ uwo muntu bicako ngo Umwana w’umuntu agurwe+! Uwo muntu vyorushirije kumubera vyiza iyo ataba yaravutse.” 25  Yuda uwagira amugure yishura ati: “Ni jewe ga Rabi?” Amubwira ati: “Wewe ubwawe urabivuze.” 26  Bakibandanya gufungura, Yezu atora umukate+, hanyuma amaze kuwuhezagira, arawumanyura+ awuhereza abigishwa, avuga ati: “Akire, murye. Iki gisobanura umubiri wanje+.” 27  Atora n’igikombe+, hanyuma amaze gukenguruka, arakibaha, avuga ati: “Nimukinyweko mwese+; 28  kuko iki gisobanura+ ‘amaraso yanje+ y’isezerano+’ agiye guseswa ku bwa benshi+ ku bwo kubabarirwa ibicumuro+. 29  Mugabo ndabibabwiye: Sinzogenda nsubiye kunywa kuri iki kinyobwa c’umuzabibu kuva ubu gushika kuri wa musi aho nzokinywa ari gishasha ndi kumwe namwe mu bwami bwa Dawe+.” 30  Mu kurangiza, bahejeje kuririmba amashemezo+, barasohoka baja ku musozi w’Imyelayo+. 31  Maze Yezu ababwira ati: “Mwese ivyanje birabatsitaza muri iri joro, kuko vyanditswe ngo: ‘Nzokubita umwungere, intama zo mu mukuku zisabagire+.’ 32  Mugabo ninamara kuzurwa, nzobitangira imbere kuja i Galilaya+.” 33  Ariko Petero amwishura ati: “Naho abandi bose botsitazwa n’ivyawe, jeho sinzokwigera ntsitara+!” 34  Yezu amubwira ati: “Ni ukuri ndabikubwiye: Muri iri joro, imbere y’uko isake ibika, uza kunyihakana gatatu+.” 35  Petero amubwira ati: “Naho noba ntegerezwa gupfana nawe, sinzogenda ndakwihakanye.” Abandi bigishwa bose na bo bavuga kuno nyene+. 36  Maze Yezu azanana na bo ahantu+ hitwa Getsemani, abwira abigishwa ati: “Icare ng’aha umwanya ngiye harya hirya gusenga+.” 37  Ahitana Petero na ba bahungu babiri+ ba Zebedayo, atangura kugira intuntu no guhagarika umutima bimwe bikomeye+. 38  Maze ababwira ati: “Umutima wanje uri n’intuntu nyinshi cane, imwe yo kunyica+. Sigare ng’aha, mugumane maso nanje+.” 39  Yigiye imbere gatoyi, yubarara hasi, arasenga+ ati: “Dawe, nimba bishoboka, iki gikombe+ nikindengane. Yamara ntibibe nk’uko jewe ngomba+, mugabo bibe nk’uko wewe ugomba+.” 40  Hanyuma aza kuri ba bigishwa asanga barasinziriye, ni kwo kubwira Petero ati: “Mbega ntimwashoboye kubana maso nanje n’isaha n’imwe+? 41  Gume muri maso+ kandi mugume musenga+, kugira ntimuje mu kigeragezo+. Nkako umutima urashashaye, mugabo umubiri ni goyigoyi+.” 42  Yongera kugenda ubugira kabiri+ arasenga, avuga ati: “Dawe, nimba bidashoboka ko iki kindengana kiretse ndakinyoye, ukugomba kwawe nikube+.” 43  Yongera kuza, asanga barasinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe+. 44  Nuko abasiga aho, yongera kugenda, arasenga ubugira gatatu+ asubiramwo rya jambo nyene. 45  Maze aza kuri ba bigishwa, ababwira ati: “Mbega mu gihe nk’iki muriko murisinzirira mwongera mwiruhukira! Ehe isaha iregereje y’uko Umwana w’umuntu agaburwa mu maboko y’abacumuzi+. 46  Haguruke, tugende. Ehe nyene kungura aregereje+.” 47  Akiriko aravuga, Yuda+ umwe muri bamwe cumi na babiri azanana n’isinzi rinini ryitwaje inkota+ n’amahiri, rivuye ku bakuru b’abaherezi n’abagabo b’inararibonye bo muri ico gisata+. 48  Nyene kumugura na we yari yabahaye ikimenyetso, ati: “Uwo nja gusoma, azoba ari we; muce mumufata+.” 49  Maze agenda atumbereye Yezu, avuga ati: “Ndabugize, Rabi+!”, aca aramusoma+ n’ikibabarwe cinshi. 50  Mugabo Yezu+ amubwira ati: “Mugenzi, uzanywe n’iki ng’aha?” Maze baraza, bashorera amaboko kuri Yezu, baramufata+. 51  Mugabo umwe mu bari kumwe na Yezu atuma ukuboko, asokora inkota yiwe, ayikubita umushumba w’umuherezi mukuru, amukurako ugutwi+. 52  Maze Yezu amubwira ati: “Subiza inkota yawe mu kibanza cayo+, kuko abafata inkota bose bazokwicwa n’inkota+. 53  Canke wiyumvira yuko ntoshobora gutakambira Dawe ngo andonse ubu nyene legiyoni* z’abamarayika zirenga cumi na zibiri+? 54  None Ivyanditswe vyoranguka gute, ibivuga yuko bitegerezwa kuba gutya?” 55  Kuri iyo saha, Yezu abwira ayo masinzi ati: “Mbega muje kumfata mwitwaje inkota n’amahiri nk’abahiga umwambuzi+? Imisi yose nama nicaye mu rusengero+ nigisha, yamara ntimwamfashe. 56  Mugabo ivyo vyose bibaye kugira ngo ivyanditswe n’abahanuzi biranguke+.” Maze abigishwa bose baramuta, barahunga+. 57  Abafashe Yezu bamujana kwa Kayifa+ umuherezi mukuru, ari na ho abanditsi n’abagabo b’inararibonye bari bakoraniye+. 58  Mugabo Petero aguma amukurikira agendera kure gushika mu rugo+ rw’umuherezi mukuru, hanyuma amaze kwinjira, yicarana n’abasuku bo mu rugo ngo arabe ikivamwo+. 59  Muri uwo mwanya, abakuru b’abaherezi hamwe n’Inama Nkuru* yose bariko barondera ibirego vy’ikinyoma bagiriza Yezu kugira bamwice+, 60  mugabo ntibaronka na kimwe, naho hari haje ivyabona benshi b’ikinyoma+. Mu nyuma haza babiri 61  bavuga bati: “Uyu muntu yavuze ngo: ‘Ndashobora gusenyurira hasi urusengero rw’Imana, nkarwubaka mu misi itatu+.’” 62  Umuherezi mukuru aca arahaguruka, amubwira ati: “Nta co wishura? Ivyo aba bariko bakwagiriza ni ibiki+?” 63  Mugabo Yezu aguma acereje+. Nuko umuherezi mukuru amubwira ati: “Ndakurahije Imana nzima+ utubwire ko woba uri Kristu+ Umwana w’Imana!” 64  Yezu amubwira+ ati: “Wewe ubwawe urabivuze+. Yamara ndabibabwiye: Guhera ubu+ muzobona Umwana w’umuntu+ yicaye iburyo+ bw’ububasha aza ku bicu vyo kw’ijuru+.” 65  Maze umuherezi mukuru atantamura impuzu ziwe zo hejuru, avuga ati: “Ararogose+! Turacakenerera iki ibindi vyabona+? Raba! Ubu ho muriyumviye ingene arogose+. 66  Muvyibazako iki?” Basubizayo bati: “Akwiriye gupfa+.” 67  Maze bamucira mu maso+ bongera bamukubita+ ingumu. Abandi bamukubita amakofe mu maso+, 68  bavuga bati: “Kristu we, ko uri umuhanuzi+, dupfindurire. Ni nde agukubise+?” 69  Petero yari yicaye hanze mu rugo; umusukukazi umwe aza amugana, avuga ati: “Na wewe wari kumwe na Yezu Umunyagalilaya+!” 70  Mugabo abihakanira imbere yabo bose, ati: “Sinzi ivyo uriko uravuga.” 71  Amaze gusohoka akaja mu bwugamo bwo kw’irembo, uwundi musukukazi aramubona, abwira abari ng’aho ati: “Uyu yari kumwe na Yezu Umunyanazareti+.” 72  Yongera kubihakana, ashirako n’indahiro ati: “Uwo muntu nta we nzi+!” 73  Haciye akanya gatoyi abahagaze ng’aho baraza, babwira Petero bati: “Ni ivy’ukuri na wewe uri uwo muri bo, kanatsinda imvugo yawe iraguhinyuza+.” 74  Maze atangura kurahira yisiba ati: “Uwo muntu sindamuzi!” Buno nyene isake irabika+. 75  Petero aca yibuka ijambo Yezu yari yavuze ati: “Imbere y’uko isake ibika, uza kunyihakana gatatu+.” Aca arasohoka hanze, ararira arabogoza+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.
“Legiyoni” wari wo mugwi nyamukuru w’inteko mu gisoda ca kera c’Abaroma. Ng’aha iryo jambo ryerekana igitigiri kinini.
Raba Inyongera ya 21.