Matayo 17:1-27

17  Haciye imisi itandatu, Yezu ahitana Petero na Yakobo na Yohani mwene wabo, abadugana ku musozi muremure ari bonyene+.  Maze ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe harakayangana nk’izuba+, impuzu ziwe zo hejuru na zo zica ibibatsi nk’umuco+.  Maze Musa na Eliya barababonekera, bariko barayaga na we+.  Nuko Petero abwira Yezu ati: “Mukama, ni vyiza kuba turi ng’aha. Ubishatse, ndashinga amahema atatu ng’aha, rimwe ryawe, irindi rya Musa, irindi rya Eliya+.”  Akiriko aravuga, haza igicu cakaka kibatwikiriza igitutu caco, maze humvikana ijwi rivuye muri nya gicu, rivuga riti: “Uyu ni Umwana wanje, umukundwa, uwo nashimye+; nimumwumvirize+.”  Abigishwa biwe bavyumvise, bubarara hasi, batekerwa n’ubwoba+.  Maze Yezu aregera, abakorako, avuga ati: “Haguruke, kandi ntimutinye+.”  Bararamuye amaso, ntihagira uwundi babona atari Yezu wenyene+.  Hanyuma, igihe bariko bamanuka bava kuri wa musozi, Yezu abategeka ati: “Ntihagire uwo mubwira ivy’iryo yerekwa gushika Umwana w’umuntu azuwe mu bapfuye+.” 10  Ariko abigishwa bamubaza iki kibazo, bati: “Ni kubera iki none abanditsi bavuga yuko Eliya ategerezwa kubanza kuza+?” 11  Yishura ati: “Eliya koko ariko araza, kandi azosubiza ibintu vyose mu buryo+. 12  Ariko ndababwiye yuko Eliya yamaze kuza ntibamumenya, mugabo bamukorera ivyo bashaka. Muri ubwo buryo nyene Umwana w’umuntu abwirizwa kubabarizwa mu maboko yabo+.” 13  Maze abigishwa batahura yuko yariko ababwira ivya Yohani Umubatizi+. 14  Hanyuma baje bagana isinzi+, umuntu umwe aramwegera, apfukama imbere yiwe, avuga ati: 15  “Mukama, girira imbabazi umwana wanje, kubera ko asanzwe arwaye intandara zikaba zamuvyutse, kuko kenshi agwa mu muriro no mu mazi+; 16  nanje namuzaniye abigishwa bawe, mugabo ntibashoboye kumukiza+.” 17  Yezu yishura ati: “Ewe wa yaruka ritagira ukwizera kandi rigoramanze+, nzogumana namwe kugeza ryari? Nzobihanganira kugeza ryari? Munzanire hano.” 18  Maze Yezu akankamira nya dayimoni, ica iramuvamwo+; buno nya mwana arakira guhera kuri iyo saha+. 19  Ivyo bibaye, abigishwa baza kuri Yezu biherereye, bavuga bati: “Ni kubera iki tutashoboye kuyirukana+?” 20  Arababwira ati: “Kubera ukwizera kwanyu guke. Kuko ndababwije ukuri: Mubaye mufise ukwizera kungana n’agatete ka sinapi, muzobwira uyu musozi, muti ‘Imuka uve ng’aha uje hariya,’ kandi uzokwimuka, kandi nta kitazobashobokera+.” 21 * —— 22  Igihe bari bakoraniye hamwe i Galilaya ni ho Yezu yababwira ati: “Umwana w’umuntu abwirizwa kugaburwa mu maboko y’abantu+, 23  kandi bazomwica, maze ku musi ugira gatatu azozurwa+.” Ivyo bibatera intuntu nyinshi+. 24  Bamaze gushika i Kaperinawumu, abatoza ikori ry’urusengero* begera Petero hanyuma bavuga bati: “Burya umwigisha wanyu arariha ikori ry’urusengero+?” 25  Aravuga ati: “Egome.” Ariko yinjiye mu nzu, Yezu aramwitanga mu kuvuga ati: “Uvyiyumvirako iki ga Simoni? Abami b’isi batoza bande ikibuguro canke ikori ry’umutwe? Ni abana babo canke ni ab’ahandi?” 26  Avuze ati: “Ni ab’ahandi,” Yezu amubwira ati: “Abana babo rero ikori ntiribaraba. 27  Mugabo kugira ntitubatsitaze+, genda ku kiyaga, uterere igera, hanyuma ufate ifi ya mbere iza kuduga, maze niwayasamika, urasanga mu kanwa kayo igiceri c’isitateri. Uce ugitora, ukibahe ku bwanje no ku bwawe+.”

Utujambo tw'epfo

Uyu murongo uraboneka mu mpinduro zimwezimwe za Bibiliya, mugabo ntuboneka mu vyandiko vy’iminwe bikurubikuru vy’ikigiriki vya kera binyuranye.
Ijambo ku rindi ni “ikori ry’idarakima zibiri.”