Matayo 1:1-25

1  Igitabu c’amamuko+ ya Yezu Kristu, mwene Dawidi+, mwene Aburahamu+:   Aburahamu yavyaye Izahaki+;Izahaki avyara Yakobo+;Yakobo avyara Yuda+ na bene wabo;   Yuda avyara Perezi+ na Zera kuri Tamari;Perezi avyara Hezironi+;Hezironi avyara Ramu+;   Ramu avyara Aminadabu;Aminadabu avyara Nahashoni+;Nahashoni avyara Salumoni+;   Salumoni avyara Bowazi kuri Rahabu+;Bowazi avyara Obedi kuri Rusi+;Obedi avyara Yese+;   Yese avyara Dawidi+ umwami+. Dawidi avyara Salomo+ ku mugore wa Uriya;   Salomo avyara Rehobowamu+;Rehobowamu avyara Abiya;Abiya+ avyara Asa+;   Asa avyara Yehoshafati+;Yehoshafati avyara Yehoramu+;Yehoramu avyara Uziya;   Uziya avyara Yotamu;Yotamu+ avyara Ahazi+;Ahazi avyara Hezekiya+; 10  Hezekiya avyara Manase+;Manase+ avyara Amoni+;Amoni+ avyara Yosiya; 11  Yosiya+ avyara Yekoniya+ na bene wabo mu gihe c’ukwambukanwa i Babiloni+. 12  Inyuma y’ukwambukanwa i Babiloni, Yekoniya yavyaye Sheyalutiyeli+;Sheyalutiyeli avyara Zerubabeli+; 13  Zerubabeli avyara Abihudi;Abihudi avyara Eliyakimu;Eliyakimu avyara Azori; 14  Azori avyara Zadoki;Zadoki avyara Akimu;Akimu avyara Elihudi; 15  Elihudi avyara Eleyazari;Eleyazari avyara Matani;Matani avyara Yakobo; 16  Yakobo avyara Yozefu umugabo wa Mariya umwe yavyara Yezu+, uwitwa Kristu+. 17  Amayaruka yose rero, kuva kuri Aburahamu gushika kuri Dawidi yari cumi n’ane, hanyuma kuva kuri Dawidi gushika ku kwambukanwa i Babiloni haba amayaruka cumi n’ane, maze kuva ku kwambukanwa i Babiloni gushika kuri Kristu haba amayaruka cumi n’ane. 18  Mugabo ivuka rya Yezu Kristu ryagenze gutya: Mu gihe nyina wiwe Mariya yari asabwe+ na Yozefu, basanze yibungenze bivuye ku mpwemu nyeranda+, imbere y’uko babirana. 19  Ariko Yozefu umugabo wiwe, kubera ko yari umugororotsi akaba atashaka kumugira akabarore+, yaciye yiyumvira kwahukana+ na we mu mpisho. 20  Mugabo amaze kuzirikana ivyo bintu, umumarayika wa Yehova amubonekera mu ndoto, avuga ati: “Yozefu, mwana wa Dawidi, ntutinye gutwara Mariya umugore wawe i muhira, kuko icasamwe mu nda yiwe caje bivuye ku mpwemu nyeranda+. 21  Azovyara umwana w’umuhungu, kandi uze umwite Yezu+, kuko azokiza+ abantu biwe+ ibicumuro vyabo+.” 22  Mu vy’ukuri, ivyo vyose vyabaye kugira haranguke ivyavuzwe na Yehova+ biciye ku muhanuzi wiwe+, ati: 23  “Raba! Umwigeme w’isugi+ azokwibungenga hanyuma avyare umuhungu, kandi bazomwita Emanweli+,” bikaba bisobanura ngo: “Imana iri kumwe natwe+.” 24  Maze Yozefu arikangura mw’itiro ryiwe, akora nk’uko umumarayika wa Yehova yari yamutegetse, atwara umugore wiwe i muhira. 25  Mugabo ntiyaryamanye+ na we gushika avyaye umwana w’umuhungu+; araheza amwita Yezu+.

Utujambo tw'epfo