Mariko 5:1-43

5  Nuko, bashika ku yindi nkengera y’ikiyaga, mu gihugu c’Abageraseni+.  Buno nyene avuye mu bwato, umugabo yiziziwe n’impwemu ihumanye aza kumusanganira avuye hagati mu mva+.  Yaba muri izo mva; kandi gushika ico gihe nta muntu n’umwe yashobora kumuboha ngo amudade, n’iyo hobaye hakoreshejwe umunyororo,  kuko kenshi yaboheshwa iminyororo ku maguru no ku maboko, mugabo iyo ku maboko akavutagura, iyo ku maguru na yo akagira ubunywenywe koko; kandi nta n’umwe yari afise inguvu zo kumukonya.  Kandi ijoro n’umurango yaguma asemerera mu mva no mu misozi yongera yikebaguza amabuye.  Mugabo akubise ijisho Yezu akiri nka hariya, arirukanga, yikubita imbere yiwe,  hanyuma amaze gusemerera n’ijwi rirenga+, avuga ati: “Mpuriye ku ki nawe ga Yezu, Mwana wa ya Mana Musumbavyose+? Ndakurahije+ Imana ntumbabaze+.”  Kuko yari yayibariye ati: “Va muri uwo muntu, wa mpwemu ihumanye we+.”  Mugabo amubaza ati: “Witwa nde?” Na we amubwira ati: “Nitwa Legiyoni*+, kubera ko turi benshi+.” 10  Aramwinginga kenshi ngo ntiyirukane izo mpwemu muri ico gihugu+. 11  Buno hari ubusho bunini bw’ingurube+ zariko zirarisha ku musozi+. 12  Nuko nya mpwemu ziramwinginga ziti: “Turungike muri ziriya ngurube, tuzinjiremwo.” 13  Na we arazemerera. Za mpwemu zihumanye zica zirasohoka zinjira muri nya ngurube; nya busho na bwo buca bushunguruka imanga, bwitera mu kiyaga, zikaba zashika nk’ibihumbi bibiri, zija zirasoma nturi mu kiyaga, imwimwe+. 14  Mugabo abungere bazo barahunga, bigana iyo nkuru mu gisagara no mu gihugu hagati; hanyuma abantu baza kuraba ivyabaye ivyo ari vyo+. 15  Nuko baza kuri Yezu, babona wa mugabo yari yiziziwe n’amadayimoni yicaye, yambaye, aroranye mu muzirikanyi, umwe yari yahoze yiziziwe na ya legiyoni; baca batekerwa n’ubwoba. 16  Abari babibonye na bo babiganira ingene ivy’uwo mugabo yari yiziziwe n’amadayimoni vyagenze be n’ivya za ngurube. 17  Baca batangura kumwinginga ngo ave mu ntara zabo+. 18  Igihe ariko yurira ubwato, wa mugabo yari yahoze yiziziwe n’amadayimoni atangura kumwinginga ngo agumane na we+. 19  Ariko ntiyamukundira, mugabo amubwira ati: “Ja iwanyu ku ncuti zawe+, ubabwire ibintu vyose Yehova+ agukoreye be n’ingene yakugiriye imbabazi+.” 20  Nuko aragenda, atangura gutangaza i Dekapoli+ ibintu vyose Yezu yamukoreye, abantu bose baratangara+. 21  Yezu amaze kwongera kujabuka mu bwato akagaruka ku yindi nkengera, isinzi rinini rikoranira kuri we; na we yari iruhande y’ikiyaga+. 22  Buno umwe mu bakuru bahagarikiye isinagogi, akaba yitwa Yayiro, araza, hanyuma amukubise ijisho, yikubita imbere y’ibirenge vyiwe+ 23  aramwinginga kenshi, ati: “Umukobwa wanje agira acikane. Ndakwinginze uze umurambikeko ibiganza+ kugira ngo akire, abeho+.” 24  Aca ajana na we. Isinzi rinini na ryo riramukurikira, rimubanda+. 25  Kandi hari umugore yari amaze imyaka cumi n’ibiri ava amaraso+, 26  akaba yari yararuhijwe cane n’abaganga benshi+, yarakoresheje n’utwiwe twose ntihagira ico bimumarira, ahubwo riho bikarushiriza kwunyuka. 27  Aho yumviye ivyerekeye Yezu, azanana inyuma mw’isinzi hanyuma akora+ ku mpuzu yiwe yo hejuru; 28  kuko yaguma avuga ati: “Ninakora gusa ku mpuzu ziwe zo hejuru ndakira+.” 29  Buno nyene isôko ry’amaraso ryiwe rica rirakama, aca yumva mu mubiri wiwe yuko akize ya ndwara isesereza+. 30  Vyongeye, buno nyene Yezu yumva muri we yuko hari ububasha+ bumuvuyemwo, hanyuma arahindukira muri rya sinzi, avuga ati: “Ni nde akoze ku mpuzu zanje zo hejuru+?” 31  Abigishwa biwe na bo bamubwira bati: “Wewe ubone isinzi ririko rirakubanda+, hanyuma uvuge ngo: ‘Ni nde ankozeko?’” 32  Ariko yariko yeraguza ngo arabe nya mugore yari abigize. 33  Mugabo nya mugore, n’ubwoba n’akantu kandi ajugumira, kubera yari azi ivyari vyamushikiye, araza yikubita hasi imbere yiwe, amubwira ukuri kwose+. 34  Na we amubwira ati: “Mukobwa wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Genda amahoro+, ukire indwara yawe isesereza+.” 35  Akiriko aravuga, haza abantu bavuye i muhira kwa wa mukuru ahagarikiye isinagogi, bavuga bati: “Umukobwa wawe yapfuye! Uracagorera iki umwigisha+?” 36  Mugabo Yezu ibiriko biravugwa bimugwa mu gutwi, abwira nya mukuru ahagarikiye isinagogi ati: “Ntutinye, izere gusa+.” 37  Ntiyareka ngo hagire n’umwe amukurikira kiretse Petero na Yakobo na Yohani mwene wabo na Yakobo+. 38  Nuko baza ku nzu ya nya mukuru ahagarikiye isinagogi, ahasanga uruyogoyogo n’abarira bongera batura amaborogo menshi, 39  hanyuma amaze kwinjira, ababwira ati: “Urwo ruyogoyogo n’ayo marira ni ivy’iki? Uwo mwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye+.” 40  Baca batangura gutwenga bamushinyagurira. Mugabo, amaze kubasohora hanze bose, ahitana se na nyina b’uwo mwana n’abari kumwe na we, yinjira aho nya mwana yari+. 41  Hanyuma afata ukuboko kwa nya mwana, amubwira ati: “Talita kumi,” bikaba bisobanura ngo: “Mwigeme, ndabikubwiye: Haguruka+!” 42  Buno nyene nya mwigeme arahaguruka hanyuma atangura kugendagenda, akaba yari afise imyaka cumi n’ibiri. Baca bagwa mu gahundwe bikugura cane+. 43  Mugabo abategeka incuro n’izindi kutagira n’umwe babibwira+, yongera avuga ko bamuha utwo arya.

Utujambo tw'epfo

“Legiyoni” wari wo mugwi nyamukuru w’inteko mu gisoda ca kera c’Abaroma. Ng’aha iryo jambo ryerekana igitigiri kinini.