Malaki 3:1-18

3  “Ehe ntumye intumwa yanje+, na yo izotunganya inzira imbere yanje+. Kandi bukwi na bukwi wa Mukama w’ukuri+ azoza ku rusengero rwiwe+, uwo mwebwe murondera, be na ya ntumwa+ y’isezerano+, iyo muhimbarirwa+. Ehe azoza koko,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze+.  “Ariko ni nde azoshobora kwihanganira umusi w’ukuza kwiwe+, kandi ni nde azoshobora guhagarara niyaseruka+? Kuko azoba ameze nk’umuriro w’umutyorozi+ be n’isabuni+ y’umumesuzi+.  Azokwicara ari nk’uwutyorora be n’uwusukura ifeza+, asukure bene Lewi+; kandi azobatosora nk’inzahabu+ n’ifeza, babere Yehova abashikiriza ishikanwa+ mu bugororotsi.  Kandi ishikanwa rya Yuda na Yeruzalemu rizoba irihimbara Yehova vy’ukuri+, nko mu misi yahise no mu myaka ya kera cane+.  “Kandi nzobegera ku bwo guca urubanza+, mbe icabona cihuta+ mu kwagiriza abapfumu+, n’abarenga ibigo+, n’abarahira ibinyoma+, n’abakorana ubugunge ku bijanye n’ingero y’umucangero+, ku bijanye n’umupfakazi+ no ku bijanye n’impfuvyi*+, be n’abigizayo kavamahanga+, kandi bakaba batantīnye+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze.  “Kuko ndi Yehova; sinahindutse+. Namwe muri bene Yakobo; ntimwaherengeteye+.  Kuva mu misi ya ba sogokuruza banyu, mwarakebeje muva ku ngingo nyobozi zanje, ntimwazigumya+. Nimungarukeko, nanje nzobagarukako+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze. Namwe mwavuze muti: “Tugaruke gute?”  “Mbega umuntu yakuwe mw’ivu yokwambura Imana? Ariko mwebwe muranyambura.” Namwe mwavuze muti: “Twakwambuye gute?” “Ni mu bijanye n’ivy’icumi be n’intererano.  Uwo muvumo murawumvuma+, jewe mukanyambura, ivyo bigakorwa n’ihanga ryose uko ryakabaye. 10  Nimuzane ivy’icumi+ vyose mu kigega, kugira ngo mu nzu yanje habe ibifungurwa+; enda nimungeze muri ivyo+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze, “murabe ko ntazobagomororera ingomero z’amajuru+, nkabacuncuburirako vy’ukuri umuhezagiro gushika aho hadasubira kubaho umukeno+.” 11  “Nzohambarira ikiryi ku bwanyu+, kandi ntikizobononera ivyamwa vy’ubutaka, eka n’umuzabibu wo mw’itongo ryanyu ntuzorumba+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze. 12  “Amahanga yose azobwirizwa kubita abahirwe+, kuko muzocika igihugu c’agahimbare+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze. 13  “Mwamvuzeko amajambo akomeye+,” ni ko Yehova avuze. Namwe mwavuze muti: “Ni ibiki twakuvuzeko hagati yacu+?” 14  “Mwavuze ngo: ‘Gukorera Imana nta co bimaze+. Bitwungura iki kuba twaragumije ibwirizwa ryiwe, tukagenda tujonjogoye kubera Yehova nyen’ingabo+? 15  None ubu abita imbere ni bo twita abahirwe+. Vyongeye, abakora ivy’ububisha barubatswe+. Ikigeretseko, baragejeje Imana, ariko baguma bigīra amahoro+.’” 16  Maze abatinya Yehova+ baraganira, umwe wese na mugenziwe, Yehova na we aguma ateze ugutwi, yumviriza+. Nuko igitabu c’icibutso gitangura kwandikirwa imbere yiwe+ ku bw’abatinya Yehova no ku bw’abiyumvira izina ryiwe+. 17  “Kandi bazocika abanje koko+,” ni ko Yehova nyen’ingabo avuze, “umusi nzobagira inyegu idasanzwe+. Kandi nzobagirira impuhwe nk’uko umuntu agirira impuhwe umwana wiwe amukorera+. 18  Namwe ntimuzobura kwongera kubona ubudasa buri hagati y’umugororotsi n’umubisha+, hagati y’uwukorera Imana n’uwutayikoreye+.”

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “agahungu katagira se.”