Luka 7:1-50

7  Arangije amajambo yiwe yose abantu bumva, yinjira i Kaperinawumu+.  Ico gihe umushumba w’intwazangabo imwe, uwo yakunda cane, yari arwaye ari mu guhwera+.  Nya ntwazangabo yumvise ivyerekeye Yezu, amutumako abagabo b’inararibonye bo mu Bayuda ngo bamusabe aze gutabara umushumba wiwe.  Maze abaje kuri Yezu batangura kumwinginga n’ubwira bwinshi, bati: “Arabereye ko ubimugirira,  kuko akunda ihanga ryacu+, kandi ubwiwe ni we yatwubakiye isinagogi.”  Nuko Yezu afata inzira ajana na bo. Mugabo ageze hafi ya nya nzu, ya ntwazangabo yari yamaze kurungika abagenzi kumubwira bati: “Mutungwa, ntiwigore, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje+.  Ico ni co catumye mbona ko ntabereye kuza kuri wewe. Mugabo rivuge, umusavyi wanje akire.  Kuko na jewe ngabwa, nkagira abasoda ngaba, nkabwira uyu nti: ‘Genda!’, akagenda, nabwira uwundi nti: ‘Ngwino!’, akaza, nabwira umushumba wanje nti: ‘Kora iki!’, akagikora+.”  Erega, Yezu yumvise ivyo bintu atangazwa na we, hanyuma arahindukira araba isinzi ririko riramukurikira, avuga ati: “Ndabibabwiye: Mbere no muri Isirayeli sinahasanze ukwizera kwinshi gutyo+.” 10  Nuko abari barungitswe, aho bagarukiye kuri nya nzu, basanga wa mushumba afise amagara meza+. 11  Haciye igihe gitoyi inyuma y’aho, afata urugendo aja mu gisagara citwa Nayini, kandi abigishwa biwe be n’isinzi rinini bari bafatanije na we urugendo. 12  Yegereye irembo ry’igisagara, abona abantu bari basohokanye umupfu+, akaba yari we mwana w’ikinege+ nyina yari afise. Bitayeko, nyina yari umupfakazi. Isinzi ritari rito rivuye mu gisagara na ryo nyene ryari kumwe na we. 13  Umukama ngo amukubite ijisho, amutera ikigongwe+, amubwira ati: “Reka kurira+.” 14  Aca aregera, akora ku nderuzo, abayiteruye na bo barahagarara, hanyuma avuga ati: “Musore, ndabikubwiye: Haguruka+!” 15  Maze wa muntu yari yapfuye aricara, atangura kuvuga, araheza amuha nyina+. 16  Ubwoba+ buca burabatekera bose, batangura kuninahaza Imana, bavuga bati: “Umuhanuzi akomeye+ yahagurukijwe muri twebwe,” kandi bati: “Imana yitayeho abantu bayo+.” 17  Nuko iyo nkuru imwerekeye ikwiragira i Yudaya hose no mu gihugu cose kihakikuje. 18  Maze abigishwa ba Yohani bamwiganira ivyo bintu vyose+. 19  Nuko Yohani ahamagaza babiri mu bigishwa biwe, abarungika ku Mukama kuvuga bati: “Woba uri Umwe ariko araza, canke twitege uwundi+?” 20  Nya bagabo bamushikiriye bavuga bati: “Yohani Umubatizi yadutumye kuri wewe kuvuga duti: ‘Woba uri Umwe ariko araza, canke twitege uwundi?’ ” 21  Kuri iyo saha akiza benshi indwara+ n’ubumuga bubabaza be n’impwemu mbi, yongera agirira ubutoni impumyi nyinshi, zirabona. 22  Nuko yishura bamwe babiri ati: “Gende+, mwiganire Yohani ivyo mwabonye kandi mwumvise: impumyi+ zirahumuka, abacumbagira baragenda, abanyamibembe barahumanurwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa+ inkuru nziza+. 23  Kandi hahiriwe uwutatsitaye kubera jewe+.” 24  Aho intumwa za Yohani zimariye kugenda, atangura kubwira amasinzi ku vyerekeye Yohani ati: “Mwagiye mu gahinga kuraba iki? Irenga rihungabanywa n’umuyaga+? 25  None mwagiye kuraba iki? Umuntu yambaye impuzu zo hejuru ziremvye+? Erega abambaye impuzu zakaka bakaba kandi bibera mu bihinda, bari mu nzu z’abami+. 26  None vy’ukuri mwagiye kuraba iki? Umuhanuzi+? Egome, ndabibabwiye, kandi araruta umuhanuzi kure n’iyo+. 27  Uwo ni we handitswe ku bimwerekeye ngo: ‘Ehe ntumye intumwa yanje imbere yawe+, ni yo izogutegurira inzira imbere yawe+.’ 28  Ndabibabwiye: Mu bavutse ku bagore nta n’umwe aruta+ Yohani; mugabo umuto mu bwami bw’Imana aramuruta+.” 29  (Abantu bose be n’abatozakori, aho bavyumviye, bamenyesha ko Imana igororotse+, bakaba bari babatijwe ibatisimu ya Yohani+. 30  Mugabo Abafarizayo be n’abahanga mu vy’Itegeko bakengera inama+ y’Imana iberekeye, bakaba batari babatijwe na we.) 31  “None abantu b’iri yaruka ndabagereranye na nde, kandi bameze nka nde+? 32  Bameze nk’abana batoyi bicaye mu kaguriro bariko basemerera babwirana, bakavuga bati: ‘Twabavugirije umwironge, ntimwatamba; twaboroze, ntimwarira+.’ 33  Na Yohani Umubatizi nyene yaje atarya umukate canke ngo anywe umuvinyu, mugabo muvuga ngo: ‘Arimwo idayimoni+.’ 34  Umwana w’umuntu yaje arya, anywa, mugabo muvuga ngo: ‘Ehe umukunzi w’inda kandi yatwawe n’umuvinyu, umugenzi w’abatozakori n’abacumuzi+!’ 35  Ariko ubukerebutsi+ bwerekanwa ko bugororotse n’abana babwo bose+.” 36  Umwe mu Bafarizayo rero aguma amusaba gusangira na we ibifungurwa. Nuko yinjira mu nzu+ kwa nya Mufarizayo, hanyuma aja ku meza. 37  Maze umugore yari azwi mu gisagara ko ari umucumuzi amenya yuko Yezu yari ku meza mu nzu ya nya Mufarizayo, aca azana ikebano ryo mu tubuyenge twitwa alabasitironi*+ ririmwo amavuta amota neza, 38  hanyuma aja inyuma ku birenge vyiwe, ararira, maze atangura gutotesha ibirenge vyiwe amosozi yiwe, akaza arabihanaguza umushatsi wo ku mutwe wiwe. Vyongeye, aza arasomagurana ikibabarwe ibirenge vyiwe, abisiga ya mavuta amota neza. 39  Wa Mufarizayo yamutumiye abibonye yibwira muri we ati: “Uyu muntu iyo aba ari umuhanuzi+, yari kumenya uwu mugore ariko aramukorako uwo ari we be n’ingene ameze, yuko ari umucumuzi+.” 40  Mugabo Yezu amwishura ati: “Simoni, ndafise ico nkubwira.” Na we ati: “Mwigisha, kivuge!” 41  “Abantu babiri bari bafitiye umwenda umuntu yari yarabaguranye; umwe yari afise umwenda w’idenariyo* amajana atanu+, mugabo uwundi akagira umwenda wa mirongo itanu. 42  Aho baburiye ico bishura, arabababarira bompi ata gahigihigi+. None ni nde muri bo azomukunda kuruta?” 43  Simoni yishura ati: “Nibaza ko ari uwo yababariye vyinshi ata gahigihigi.” Amubwira ati: “Uruciye neza.” 44  Aca arahindukira araba nya mugore, hanyuma abwira Simoni ati: “Urabona uyu mugore? Ninjiye mu nzu yawe; nta mazi wampaye+ yo kunyoza ibirenge. Mugabo uyu mugore yatotesheje amosozi yiwe ibirenge vyanje, hanyuma abihanaguza umushatsi wiwe. 45  Ntiwansomye+; mugabo uyu mugore, kuva isaha ninjiriyeko, ntiyaretse gusomagurana ikibabarwe ibirenge vyanje. 46  Ntiwasize umutwe wanje amavuta+; mugabo uyu mugore yasize ibirenge vyanje amavuta amota neza. 47  Kubera ico, ndabikubwiye, ibicumuro vyiwe, naho ari vyinshi, birababariwe+, kubera ko yagize urukundo rwinshi; mugabo uwubabariwe bike, agira urukundo ruke.” 48  Aca abwira nya mugore ati: “Ibicumuro vyawe birababariwe+.” 49  Abari kumwe na we ku meza baca batangura kwibwira muri bo bati: “Uyu ni nde ababarira mbere n’ibicumuro+?” 50  Mugabo abwira nya mugore ati: “Ukwizera kwawe kuragukijije+; niwigire amahoro+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.