Luka 3:1-38

3  Mu mwaka ugira cumi na gatanu w’ingoma ya Tiberiyo Sezari, igihe Ponsiyo Pilato yari buramatari wa Yudaya, Herodi+ na we akaba yari umutware w’intara ya Galilaya, mugabo Filipo mwene wabo akaba yari umutware w’intara w’igihugu ca Itureya na Tirakonitidi, Lisaniya na we akaba yari umutware w’intara ya Abilene,  mu misi y’umukuru w’abaherezi Anasi n’iya Kayifa+, ijambo rivuye ku Mana riza kuri Yohani+ mwene Zekariya mu gahinga+.  Nuko aza mu gihugu cose co mu micungararo ya Yorodani, yamamaza ibatisimu y’ukwigaya ku bwo kubabarirwa ibicumuro+,  nk’uko vyanditswe mu gitabu c’amajambo ya Yesaya umuhanuzi ngo: “Umve! Hari umuntu ariko arasemerera mu gahinga, ati: ‘Nimutegure inzira ya Yehova, mugorore amayira yiwe+.  Umukokwe wose utegerezwa kwuzuzwa, kandi umusozi wose n’umurambi wose bitegerezwa kuringanizwa, n’ahagoramanze hategerezwa gucika inzira zigororotse, ahantu h’ibidunduri na ho hacike inzira zisenye+;  kandi ibiri n’umubiri vyose bizobona uburyo Imana ikirisha+.’ ”  Atangura rero kubwira amasinzi y’abaza kubatizwa na we ati: “Mwa ruvyaro rw’imamba mwe+, ni nde yabagiriye inama yo guhunga uburake bugiye kuza+?  Nimwame rero ivyamwa bikwiranye n’ukwigaya+. Kandi ntimutangure kwibwira ngo: ‘Data ni Aburahamu.’ Kuko ndababwiye yuko Imana ifise ububasha bwo guhagurukiriza Aburahamu abana ibakuye muri aya mabuye.  Koko ishoka iramaze kuja mu kibanza cayo ku muzi w’ibiti; igiti cose rero kitama ivyamwa vyiza kibwirizwa gucibwa kigatererwa mu muriro+.” 10  Nya masinzi na yo yaramubaza ati: “None tugire dute+?” 11  Akayishura ati: “Uwufise impuzu zo munsi zibiri nasangire n’uwutagira n’imwe, n’uwufise ivyo kurya agire gutyo nyene+.” 12  Mugabo n’abatozakori baraza kubatizwa, bakamubwira bati: “Mwigisha, tugire dute+?” 13  Akababwira ati: “Ntihagire ico musaba kirenze ikori risabwa+.” 14  Abari mu gikorwa ca gisirikare na bo nyene baramubaza bati: “Tweho dukore iki?” Na we akababwira ati: “Ntihagire uwo mutoteza canke ngo hagire uwo mwagiriza+ ibinyoma, mugabo mubumbwe n’ivyo muhabwa+.” 15  Kubera ko abantu bari biteze Kristu kandi bose bakaba bariko biyumvira mu mitima yabo ku vyerekeye Yohani bati: “Ubwo ntiyoba ari we Kristu+?”, 16  Yohani arishura, abwira bose ati: “Jeho ndababatirisha amazi; mugabo uwukomeye kundusha ariko araza, kandi umugozi w’inkweto* ziwe ntibimbereye kuwupfundurura+. Azobabatirisha impwemu nyeranda n’umuriro+. 17  Ikiyozo ciwe co kugosoza kiri mu kuboko kwiwe kugira ngo asukure imbuga yiwe y’ikubitiro ayinoze no kugira ngo yegeranirize+ ingano mu kigega ciwe, mugabo umuguruka+ azowuturiza umuriro+ udashobora kuzima.” 18  Ababwira rero n’ayandi majambo menshi yo kubahimiriza, kandi abandanya kumenyesha abantu inkuru nziza. 19  Mugabo Herodi umutware w’intara, kubera yari yakangiriwe na we ku bijanye na Herodiya umugore wa mwene wabo no ku bijanye n’ibikorwa vy’ububisha vyose Herodi yakoze+, 20  yongerako n’iki kintu kuri ivyo vyose: yugaranira Yohani mw’ibohero+. 21  Abantu bose bamaze kubatizwa, Yezu+ na we nyene arabatizwa, maze ariko arasenga, ijuru+ riruguruka 22  hanyuma impwemu nyeranda imanuka kuri we mu mero y’umubiri nk’inuma, maze ijwi riva mw’ijuru riti: “Uri Umwana wanje, umukundwa; naragushimye+.” 23  Ikigeretseko, Yezu ubwiwe, igihe yatangura igikorwa ciwe+, yari afise imyaka nka mirongo itatu+, kandi nk’uko ico gihe vyiyumvirwa akaba yari mwene+ Yozefu+,Yozefu mwene Heli, 24  Heli mwene Matati,Matati mwene Lewi,Lewi mwene Meluki,Meluki mwene Yanayi,Yanayi mwene Yozefu, 25  Yozefu mwene Matatiya,Matatiya mwene Amosi,Amosi mwene Nahumu,Nahumu mwene Esili,Esili mwene Nagayi, 26  Nagayi mwene Mayati,Mayati mwene Matatiya,Matatiya mwene Semeyini,Semeyini mwene Yoseki,Yoseki mwene Yoda, 27  Yoda mwene Yohanani,Yohanani mwene Resa,Resa mwene Zerubabeli+,Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli+,Sheyalutiyeli mwene Neri, 28  Neri mwene Meluki,Meluki mwene Adi,Adi mwene Kosamu,Kosamu mwene Elumadamu,Elumadamu mwene Eri, 29  Eri mwene Yezu,Yezu mwene Eliyezeri,Eliyezeri mwene Yorimu,Yorimu mwene Matati,Matati mwene Lewi, 30  Lewi mwene Simeyoni,Simeyoni mwene Yuda,Yuda mwene Yozefu,Yozefu mwene Yonamu,Yonamu mwene Eliyakimu, 31  Eliyakimu mwene Meleya,Meleya mwene Mena,Mena mwene Matata,Matata mwene Natani+,Natani mwene Dawidi+, 32  Dawidi mwene Yese+,Yese mwene Obedi+,Obedi mwene Bowazi+,Bowazi mwene Salumoni+,Salumoni mwene Nahashoni+, 33  Nahashoni mwene Aminadabu+,Aminadabu mwene Aruni+,Aruni mwene Hezironi+,Hezironi mwene Perezi+,Perezi mwene Yuda+, 34  Yuda mwene Yakobo+,Yakobo mwene Izahaki+,Izahaki mwene Aburahamu+,Aburahamu mwene Tera+,Tera mwene Nahori+, 35  Nahori mwene Serugi+,Serugi mwene Reyu+,Reyu mwene Pelegi+,Pelegi mwene Eberi+,Eberi mwene Shela+, 36  Shela mwene Kayinani,Kayinani mwene Arupakishadi+,Arupakishadi mwene Shemu+,Shemu mwene Nowa+,Nowa mwene Lameki+, 37  Lameki mwene Metusela+,Metusela mwene Henoki+,Henoki mwene Yaredi+,Yaredi mwene Mahalaleli+,Mahalaleli mwene Kayinani+, 38  Kayinani mwene Enoshi+,Enoshi mwene Seti+,Seti mwene Adamu+,Adamu umwana w’Imana.

Amakuru yiyongereye

Canke, “amasandali.”