Luka 19:1-48

19  Nuko yinjira i Yeriko+, akaba yariko ahaca arengana.  Ng’aho hari umugabo yitwa Zakayo; kandi yari umukuru w’abatozakori, akaba yari atunze.  Na we yariko arondera kubona+ uwo Yezu uwo ari we, mugabo ntiyabishobora kubera isinzi, kuko yari mugufi.  Nuko arirukanga imbere, yurira igiti c’umusukomora kugira ngo amubone, kubera ko yagira ace muri iyo nzira.  Yezu ageze nya hantu, ararangamiza, amubwira ati: “Zakayo, nyarutsa wururuke, kuko uno musi ntegerezwa kurara mu nzu iwawe.”  Aca aranyarutsa arururuka, amwakira iwe anezerewe.  Mugabo babibonye, batangura kuvugira mu ntamatama bose+ bati: “Ku muntu w’umucumuzi ni ho yinjiye kurara.”  Mugabo Zakayo arahaguruka, abwira Umukama ati: “Ehe ica kabiri c’ivyo ntunze, Mukama, ngira ndagihe aboro, kandi ico cose nanyaze uwo ari we wese mu kumwagiriza ibinyoma+, ngira ndagisubize incuro zine+.”  Yezu aca amubwira ati: “Uno musi ubukiriro bwaje kuri iyi nzu, kubera ko na we nyene ari umwana wa Aburahamu+. 10  Kuko Umwana w’umuntu yaje kurondera no gukiza icatakaye+.” 11  Bariko barumviriza ivyo bintu, yongerako ikigereranyo, kubera ko yari hafi ya Yeruzalemu, bakaba bariko biyumvira yuko ubwami bw’Imana bwagira bwibonekeze ako kanya nyene+. 12  Nuko rero avuga ati: “Umuntu umwe wo mu muryango uhambaye yafashe urugendo aja mu gihugu ca kure kwihesha ububasha bwa cami agaheza akagaruka+. 13  Ahamagara cumi mu bashumba biwe abaha imina cumi, ababwira ati: ‘Mucuruze kugeza nje+.’ 14  Mugabo abanyagihugu bagenziwe bari bamufitiye urwanko+; nuko batuma umugwi w’ababaserukira inyuma yiwe, kuvuga uti: ‘Ntidushaka ko uwo muntu atubera umwami+.’ 15  “Amaherezo aho agarukiye amaze kwihesha ububasha bwa cami, ategeka ko bamuhamagarira abo bashumba yari yahaye amafeza, kugira ngo amenye ico bari bungutse mu rucuruza+. 16  Maze uwa mbere araza, avuga ati: ‘Mukama, imina yawe yungutse imina cumi+.’ 17  Nuko amubwira ati: ‘Wakoze neza, mushumba mwiza! Ko werekanye ko uri umwizigirwa mu kintu gitoyi cane, nugire ububasha ku bisagara cumi+.’ 18  Uwa kabiri araza, avuga ati: ‘Imina yawe, Mukama, yavuyemwo imina zitanu+.’ 19  Abwira n’uyo ati: ‘Na wewe nyene, nugabe ibisagara bitanu+.’ 20  Mugabo uwundi araza, avuga ati: ‘Mukama, ng’iyi imina yawe, iyo nagumije ibitswe mu mpuzu. 21  Urabona, naragutinye, kuko uri umuntu akara; utora ivyo utabikije kandi ugashwabura ivyo utabivye+.’ 22  Amubwira ati: ‘Ngucira urubanza ku bivuye mu kanwa kawe bwite+, wa mushumba mubi we! Wari uzi rero yuko ndi umuntu akara, ntora ivyo ntabikije, ngashwabura ivyo ntabivye+? 23  Kubera iki none utashize amafeza yanje muri banki? Maze nshitse nari kuyegeranya kumwe n’inyungu+.’ 24  “Aca abwira abari bahagaze ng’aho ati: ‘Mwake iyo mina muyihe umwe afise imina cumi+.’ 25  Mugabo bamubwira bati: ‘Mukama, afise imina cumi!’— 26  ‘Ndabibabwiye: Uwo wese afise, azokwongerwa; mugabo uwudafise, n’ico afise azocakwa+. 27  Vyongeye, abo bansi banje batashatse yuko ndababera umwami nimubazane ng’aha mubicire imbere yanje+.’ ” 28  Nuko, amaze kuvuga ivyo bintu, abandanya urugendo, aduga i Yeruzalemu+. 29  Ageze hafi y’i Betifage n’i Betaniya ku musozi witwa umusozi w’Imyelayo+, atuma babiri mu bigishwa+, 30  avuga ati: “Nimugende muri kiriya kigwati mubona, hanyuma mumaze kwinjira, murahasanga umwana w’indogobwa uziritse, ata muntu n’umwe arigera yicarako. Muwuziture, muwuzane+. 31  Mugabo nihagira uwubabaza ati: ‘Kubera iki muwuzitura?’ Muvuge muti: ‘Umukama arawukeneye+.’ ” 32  Nuko abatumwe baragenda, babisanga nk’uko yababwiye+. 33  Mugabo bariko barazitura nya mwana w’indogobwa, benewo bababwira bati: “Kubera iki muzitura uwo mwana w’indogobwa+?” 34  Bavuga bati: “Umukama arawukeneye+.” 35  Nuko bawushira Yezu, hanyuma bawutererako impuzu zabo zo hejuru maze bashira Yezu kuri wo+. 36  Uko yigira imbere+, baguma basasa mu nzira impuzu zabo zo hejuru+. 37  Agishika hafi y’inzira imanuka ivuye ku musozi w’Imyelayo, abigishwa indiri bose batangura kunezerwa no gushemeza Imana n’ijwi rirenga ku bikorwa vy’ububasha vyose bari babonye+, 38  bavuga bati: “Arahezagiwe Uwuje bwa Mwami mw’izina rya Yehova+! Amahoro mw’ijuru, n’ubuninahazwa ahantu hari hejuru ya hose+!” 39  Ariko bamwe mu Bafarizayo bari muri iryo sinzi bamubwira bati: “Mwigisha, hambarira abigishwa bawe+.” 40  Mugabo yishura ati: “Ndabibabwiye: Hamwe aba boguma bacereje, amabuye+ yosemerera.” 41  Maze yegereye Yeruzalemu, abona ico gisagara arakiririra+, 42  avuga ati: “Iyo wewe uza kumenya+ uno musi ibijanye n’amahoro—mugabo ubu bihishijwe amaso yawe+. 43  Kubera ko imisi izoza kuri wewe aho abansi bawe bazokwubaka hirya no hino yawe igihome+ c’ibisonga+, kandi bazogukikuza+ bagusugereze+ impande zose, 44  bagutsinde hasi wewe n’abana bawe bari muri wewe+, kandi ntibazosiga ibuye na rimwe rigeretse ku rindi+ muri wewe, kuko utamenye igihe c’ukugendurwa kwawe+.” 45  Hanyuma yinjira mu rusengero, atangura guhindira hanze abariko baragurisha+, 46  ababwira ati: “Vyanditswe ngo: ‘Kandi inzu yanje izoba inzu yo gusengeramwo+,’ mugabo mwebwe mwayigize isenga ry’abambuzi+.” 47  Ikigeretseko, yarigisha ku musi ku musi mu rusengero. Mugabo abakuru b’abaherezi n’abanditsi n’abantu bakurubakuru bo muri ico gisata bariko barondera kumwica+; 48  yamara rero ntibaronka ikintu nyaco bari bukore, kuko abantu bose uko bangana baguma bamwumiyeko ngo bamwumve+.

Amakuru yiyongereye