Luka 16:1-31

16  Maze abandanya kubwira abigishwa na bo ati: “Umuntu umwe yari umutunzi akaba yari afise umubwiriza+, hanyuma uno baramumuregako yuko amusesagurira ibintu+.  Nuko aramuhamagara, amubwira ati: ‘Ivyo numva kuri wewe ni ibiki? Zana raporo+ y’ububwiriza bwawe, kuko utagishoboye guhagarikira inzu.’  Maze wa mubwiriza yibwira ati: ‘Ndabigenze nte, ko databuja+ agira anyake ububwiriza? Nta nguvu mfise zo kwimba, kandi gusega vyontera isoni.  Ahaa! Ndazi ico ngiye kugira, kugira ngo ninakurwa mu bubwiriza, abantu bazonyakire mu mazu iwabo+.’  Nuko ahamagara umwe wese mu bafitiye umwenda shebuja, abwira uwa mbere ati: ‘Burya databuja umufitiye ibingana iki?’  Avuga ati: ‘Ingero ijana za bati* z’amavuta y’umwelayo.’ Amubwira ati: ‘Tora icete c’amasezerano cawe, wicare, wandike mirongo itanu ningoga.’  Hanyuma abwira uwundi ati: ‘Weho umufitiye ibingana iki?’ Avuga ati: ‘Ingero ijana za koro* z’ingano.’ Amubwira ati: ‘Tora icete c’amasezerano cawe, wandike mirongo umunani.’  Kandi shebuja yarakeje nya mubwiriza, naho atari agororotse, kubera yakoranye ubukerebutsi ngirakamaro+; kuko abana b’iki gihe* ari inkerebutsi mu buryo ngirakamaro kw’iyaruka ryabo bwite kuruta abana b’umuco+.  “Vyongeye, ndabibabwiye: Mwironderere abagenzi+ biciye ku butunzi butagororotse+, kugira ngo nibwahera, bazobakire mu ngo zidahera+. 10  Umuntu w’umwizigirwa muri bitoyi aba umwizigirwa no muri vyinshi, kandi umuntu atagororoka muri bitoyi aba uwutagororoka no muri vyinshi+. 11  Nuko rero, nimba mutabaye abizigirwa mu bijanye n’ubutunzi butagororotse, ni nde azobazeza ubw’ukuri+? 12  Kandi nimba mutabaye abizigirwa mu vy’uwundi+, ni nde azobaha ivyanyu? 13  Nta mukozi wo mu nzu ashobora gushumbira ba shebuja babiri; kuko azokwanka umwe agakunda uwundi, canke azokwumira kuri umwe agasuzugura uwundi. Ntimushobora kuba abashumba b’Imana n’ab’Ubutunzi+.” 14  Ico gihe Abafarizayo, abari inkunzi z’amahera, bariko barumviriza ivyo vyose, hanyuma batangura kumushinyira+. 15  Ku bw’ivyo, ababwira ati: “Mwebwe muriyita abagororotsi imbere y’abantu+, mugabo Imana irazi imitima yanyu+; kuko igishirwa hejuru mu bantu ari ikintu gisesemye imbere y’Imana+. 16  “Itegeko n’Abahanuzi vyabayeho gushika kuri Yohani+. Guhera ico gihe, ubwami bw’Imana buramenyeshwa bwa nkuru nziza, kandi abantu b’uburyo bwose barabandana ngo babushikire+. 17  Vy’ukuri, icoroshe ni uko ijuru n’isi bivaho+ hako hagira akavunji+ k’urudome na kamwe ko mw’Itegeko kagenda katarangutse+. 18  “Umuntu wese yirukana umugore wiwe akarongora uwundi, aba arenze ibigo, kandi uwurongoye umugore yirukanywe n’umugabo, aba arenze ibigo+. 19  “Mugabo umuntu umwe+ yari umutunzi, akambara impuzu z’ibara ry’umuyugubwe n’iz’ilino, ku musi ku musi akama aryohererwa ibintu vy’agatangaza+. 20  Mugabo umusezi umwe yitwa Lazaro yahora ashirwa kw’irembo ryiwe, yuzuye ibisebe, 21  akipfuza guhazwa n’ibikoroka biva ku meza ya nya mutunzi. Emwe, n’imbwa zaraza zikarigata ibisebe vyiwe. 22  Mu nyuma wa musezi yarapfuye+, ajanwa n’abamarayika mu gikiriza+ ca Aburahamu+. “Na nya mutunzi nyene arapfa+, arahambwa. 23  Hanyuma ari mu kuzimu araramura amaso, ari mu mibabaro+, maze abona Aburahamu kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. 24  Nuko arahamagara ati: ‘Data Aburahamu+, ngirira imbabazi urungike Lazaro akoze isonga ry’urutoke rwiwe mu mazi, ahoze ururimi rwanje+, kubera ko ndi mu mubabaro mwinshi muri uyu muriro uyingana+.’ 25  Mugabo Aburahamu avuga ati: ‘Mwananje, ibuka yuko waronse ivyiza vyawe vyose mu buzima bwawe, mugabo Lazaro na we akaronka ibibi. Yamara ubu ariko arahorezwa ng’aha mugabo nawe uri mu mubabaro mwinshi+. 26  Kandi uretse n’ivyo vyose, imanga nini+ yarashinzwe hagati yacu namwe+, ku buryo abashaka kuva hano ngo baze iyo muri batabishobora, eka mbere nta n’aboshobora kuva hiyo ngo baze aha turi+.’ 27  Maze avuga ati: ‘Ari ukwo biri rero, ndagusavye se data, umurungike ku nzu ya dawe, 28  kuko mfise bene wacu batanu, kugira ngo ashinge intahe inogangije kuri bo, ngo na bo ntibaze baze aha hantu h’umubabaro’. 29  Mugabo Aburahamu avuga ati: ‘Barafise Musa+ n’Abahanuzi+; nibabumvirize+.’ 30  Maze avuga ati: ‘Oya namba, data Aburahamu, ahubwo hagize uwo mu bapfuye aja kuri bo bazokwigaya.’ 31  Mugabo amubwira ati: ‘Nimba batumviriza Musa+ n’Abahanuzi, ntibazogenda banyuzwe niyo hogira uwuzuka mu bapfuye.’ ”

Amakuru yiyongereye

Ingero imwe ya bati yangana n’amalitiro 22.
Ingero imwe ya koro yangana n’amalitiro 220.
Raba Inyongera ya 21.