Luka 13:1-35

13  Muri ico kiringo nyene, hari abari ng’aho bamwiganiye ivy’Abanyagalilaya+, abo Pilato yari yavanze amaraso yabo n’ibimazi vyabo.  Nuko abishura ati: “Mbega mwiyumvira yuko abo Banyagalilaya bari abacumuzi+ babi kuruta abandi Banyagalilaya bose, kubera ko bashikiwe n’ivyo bintu?  Oya namba, ndabibabwiye; mugabo mutigaye, muzorandurwa mwese nk’ukwo nyene+.  Canke bamwe cumi n’umunani umunara wagwako i Silowamu ukabica, mwiyumvira yuko bari bafise umwenda kuruta abandi bantu bose baba i Yeruzalemu?  Oya namba ndabibabwiye; mugabo mutigaye, muzorandurwa mwese nk’ukwo nyene+.”  Maze abandanya kubaha iki kigereranyo: “Umuntu umwe yari afise igiti c’umusukoni gitewe mu murima wiwe w’imizabibu+, hanyuma aza kukironderako ivyamwa+, mugabo ntiyaronka namba+.  Maze abwira umukozi wo mu murima w’imizabibu ati: ‘Raba imyaka itatu+ iraheze nza kurondera ivyamwa kuri iki giti c’umusukoni, mugabo sinaronse namba. Cicire+! Kubera iki none cobandanya gupfisha ivu ubusa?’  Amwishura ati: ‘Databuja, kireke+ n’uyu mwaka, gushika nimvye iruhande yaco ngashiraho intabire;  maze nicama muri kazoza, bizoba ari vyiza; mugabo nikitama, uze ucicire+.’ ” 10  Ikindi gihe yariko arigisha muri imwe mu masinagogi kw’isabato. 11  Maze haboneka umugore yari amaze imyaka cumi n’umunani arimwo impwemu+ y’ubugoyagoye, kandi yari ahetamye nk’uwavunitsemwo kubiri akaba atashobora na gato guhagarara agororotse. 12  Yezu amubonye, aramuvugisha, amubwira ati: “Mugore, urabohowe+ ubugoyagoye bwawe.” 13  Araheza amurambikako ibiganza; ako kanya nyene aca aragororoka+, atangura kuninahaza Imana. 14  Mugabo umukuru ahagarikiye isinagogi ashavuzwa n’uko Yezu akijije kw’isabato, aca atangura kubwira isinzi ati: “Hari imisi itandatu ibwirizwa gukorwako ibikorwa+; kuri iyo misi rero abe ari ho muza, mukizwe, atari ku musi w’isabato+.” 15  Ariko Umukama aramwishura ati: “Mwa biyorobetsi+ mwe, mbega umwe wese muri mwebwe kw’isabato ntazitura ishūri yiwe canke indogobwa yiwe mu ruhongore akayishora ku mazi+? 16  None ntivyari bikwiriye ko uyu mugore, umukobwa wa Aburahamu+, uwo Shetani yamaze imyaka cumi n’umunani yose aboshe, abohorwa izo mvuto ku musi w’isabato?” 17  Nuko, avuze ivyo bintu, abamurwanya bose batangura kumaramara+; mugabo isinzi ryose ritangura kunezerezwa n’ibintu vyose vy’ubuninahazwa akoze+. 18  Nuko rero abandanya kuvuga ati: “Ubwami bw’Imana bumeze nk’iki, kandi ndabugereranye n’iki+? 19  Bumeze nk’agatete ka sinapi umuntu yatoye akagashira mu murima wiwe, hanyuma kagakura kagacika igiti, inyoni zo mu kirere+ na zo zikibera mu mashami yaco+.” 20  Yongera kuvuga ati: “Ubwami bw’Imana ndabugereranye n’iki? 21  Bumeze nk’umwambiro umugore yatoye akawunyegeza mu ngero* nininini zitatu z’ifu gushika igikandu cose gitutumvye+.” 22  Hanyuma agira urugendo ava mu gisagara aja mu kindi, ava mu kigwati aja mu kindi, yigisha yongera abandanya urugendo rwiwe aja i Yeruzalemu+. 23  Umuntu umwe amubwira ati: “Mukama, burya abantu bakizwa ni bake+?” Ababwira ati: 24  “Nimwihate+ rwose kugira ngo mwinjire muciye mu muryango waga+, kuko, ndabibabwiye, benshi bazorondera kwinjira mugabo ntibazobishobora+, 25  nyen’urugo niyamara guhaguruka akugara umuryango, namwe mugatangura guhagarara hanze no kudodora ku muryango, muvuga muti: ‘Mutungwa, twugururire+.’ Mugabo azobishura ati: ‘Sinzi iyo muva+.’ 26  Maze muzotangura kuvuga muti: ‘Twarira imbere yawe tukanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu mayira yagutse yacu+.’ 27  Mugabo azobabwira ati: ‘Sinzi iyo muva. Mve mu maso, mwebwe mwese abakora ibitagororotse+!’ 28  Aho ni ho hazoba ukurira kwanyu n’uguhekenya amenyo+, nimwabona Aburahamu na Izahaki na Yakobo be n’abahanuzi bose mu bwami bw’Imana+, mugabo mwebwe ubwanyu mwatawe hanze. 29  Ikigeretseko, abantu bazoza bavuye mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko+, bicare ku meza mu bwami bw’Imana+. 30  Kandi ehe, hari aba nyuma bazoba aba mbere, hakaba n’aba mbere bazoba aba nyuma+.” 31  Kuri iyo saha nyene Abafarizayo bamwe baraza, bamubwira bati: “Sohoka ugende uve ng’aha, kuko Herodi ashaka kukwica.” 32  Na we ababwira ati: “Gende mubwire iyo mbwebwe+ muti: ‘Ehe ndirukana amadayimoni ngakiza uno musi n’ejo, kandi ku musi ugira gatatu nzoba ndangije+.’ 33  Yamara rero, ntegerezwa kubandanya urugendo rwanje uno musi n’ejo n’umusi ukurikira, kubera ko bitemerwa ko umuhanuzi yicirwa inyuma ya Yeruzalemu+. 34  Yeruzalemu, Yeruzalemu, wewe wica+ abahanuzi ugatera amabuye+ abagutumweko—ni kangahe nashatse gukoraniriza hamwe abana bawe nka kumwe inkokokazi ikoraniriza imiswi yayo munsi y’amababa yayo+, ariko ntimwabishaka+! 35  Ehe inzu yanyu+ murayitanywe. Ndabibabwiye: Ntimuzogenda mumbonye gushika muvuze muti: ‘Arahezagiwe uwuje mw’izina rya Yehova+!’ ”

Amakuru yiyongereye

Ingero imwe yangana n’amalitiro 7,33.