Luka 12:1-59

12  Muri ico gihe, isinzi rimaze gukoranira hamwe ari ibihumbi vyinshi cane gushika aho basigara bahonyangana, ahera ku bigishwa biwe, avuga ati: “Mwiyubare umwambiro+ w’Abafarizayo, ari bwo bwiyorobetsi+.  Mugabo nta kintu na kimwe cahishijwe bimwe vyitondewe kitazohishurwa, kandi nta cagizwe ibanga kitazomenyekana+.  Ni co gituma ibintu vyose muvugira mu mwiza bizokwumvikanira mu muco, n’ivyo muvugira mu bwongoshwe mu vyumba vyiherereye bizokwamamarizwa hejuru ku mazu+.  Vyongeye ndabibabwiye, bagenzi+: Ntimutinye abica umubiri, inyuma y’ivyo ntibashobore kugira ikindi kintu na kimwe+.  Mugabo ndabarangira uwo gutinya: Mutinye umwe+ iyo ahejeje kwica afise ububasha bwo guta muri Gehena*+. Egome, ndabibabwiye, Uwo abe ari we mutinya+.  None utujuri dutanu ntitugurishwa ibiceri bibiri vy’agaciro gatoyi? Yamara nta na kamwe muri two kibagirwa imbere y’Imana+.  Mugabo n’imishatsi+ yo ku mitwe yanyu iraharuwe yose. Ntimutinye; mwebwe muri n’agaciro kuruta utujuri twinshi+.  “Ndabibabwiye rero: Umuntu wese yemera icese+ imbere y’abantu yuko yunze ubumwe nanje, Umwana w’umuntu na we azokwemera icese imbere y’abamarayika b’Imana yuko yunze ubumwe na we+.  Mugabo uwunyihakana+ imbere y’abantu azokwihakanwa imbere y’abamarayika b’Imana+. 10  Umuntu wese avuga ijambo ribi ku Mwana w’umuntu, azobibabarirwa; ariko uwurogota ku mpwemu nyeranda ntazobibabarirwa+. 11  Mugabo nibabajana imbere y’amakoraniro y’abantu n’imbere y’abakozi b’intwaro n’imbere y’abategetsi, ntimuze mwiganyire ku kuntu muzokwiregura no ku vyo muzokwireguza canke ku vyo muzovuga+; 12  kuko impwemu nyeranda+ izobigisha kuri iyo saha nyene ivyo mubwirizwa kuvuga+.” 13  Maze umuntu umwe wo muri nya sinzi amubwira ati: “Mwigisha, bwira mwene wacu tugabure intoranwa.” 14  Amubwira ati: “Wa muntu we, ni nde yanshinze kubabera umucamanza+ canke umugabuzi?” 15  Maze ababwira ati: “Mugume murikanuye kandi mwirinde ubwoko bwose bw’umwina+, kuko no mu gihe umuntu afise umurengera, ubuzima bwiwe ntibuva ku bintu atunze+.” 16  Kuri ivyo aca atanga ikigereranyo, ati: “Itongo ry’umuntu umwe w’umutunzi ryarimbutse neza. 17  Aca atangura rero kwiyumvira muri we ati: ‘Nkore iki none, ubu ntafise aho ndi bwegeranirize ivyimburwa vyanje?’ 18  Nuko avuga ati: ‘Ndabigenza ntya+: Ndasambura ibigega vyanje nubake binini kuruta, abe ari ho negeraniriza intete zanje zose be n’ibintu vyiza vyanje vyose+; 19  hanyuma nzobwira+ umutima wanje nti: “Mutima, urafise ibintu vyiza vyinshi birundanirijwe imyaka myinshi; niwiraramire, urye, unywe, uryoherwe+.” ’ 20  Mugabo Imana imubwira iti: ‘Wa kijuju we, iri joro barakwaka ubuzima bwawe+. None ibintu warunze bizoba ivya nde+?’ 21  Ukwo ni ko bigenda ku muntu yirundaniriza ubutunzi, mugabo atari umutunzi ku Mana+.” 22  Maze abwira abigishwa biwe ati: “Ku bw’ivyo ndababwiye nti: Mureke kuganyira ubuzima bwanyu ku vyo muzorya canke imibiri yanyu ku vyo muzokwambara+. 23  Kuko ubuzima buri n’agaciro kuruta ibifungurwa, n’umubiri ukagira agaciro kuruta ivyambarwa. 24  Nimwitegereze neza ibikona+: ntibibiba imbuto canke ngo bishwabure, kandi ntibigira inzu y’ubushinguro canke ikigega, yamara Imana irabigaburira. None mwebwe murusha agaciro inyoni ukungana iki+? 25  Ni nde muri mwebwe mu kwiganyira yoshobora kwongera itambwe* ku kiringo c’ubuzima bwiwe+? 26  Nimba rero mudashobora gukora akantu gatoyi ko hanyuma y’utundi, kubera iki mwokwiganyira+ ku bindi bintu? 27  Nimwitegereze neza ingene amashurwe y’amalisi akura+; ntiyirirwa aracumukura canke ngo ajishe; mugabo ndabibabwiye: Na Salomo ari Salomo mu buninahazwa bwiwe bwose ntiyari ashajije nka rimwe muri ayo+. 28  Nimba rero Imana yambika gutyo ivyatsi vyo mw’itongo biriho uno musi ejo bigatererwa mu ziko, ese ingene izorushiriza kubambika, mwebwe ab’ukwizera guke+! 29  Nuko nimureke kurondera ivyo mworya n’ivyo mwonywa, kandi mureke kwamiza umutima mu kirere mwiganyira+; 30  kuko ivyo vyose ari vyo amahanga y’isi ahahamira, mugabo So arazi ko ivyo bintu mubikenera+. 31  Yamara rero, mubandanye kurondera ubwami bwiwe, ivyo bintu na vyo muzovyongerwa+. 32  “Ntimutinye+, mwa busho buto+, kuko So yashimye kubaha ubwami+. 33  Nimugurishe+ ibintu vyanyu, mufashe aboro+. Mwigirire amasaho adashira, ubutunzi butigera buhera mw’ijuru+, aho igisuma kitegera canke ngo udukoko dukegete. 34  Kuko aho itunga ryanyu riri, ni ho n’imitima yanyu izoba+. 35  “Nimukenyere mu mafyinga+, n’amatara+ yanyu agume yaka, 36  kandi ubwanyu mumere nk’abantu barindiriye shebuja+ wabo niyagaruka avuye ku bugeni+, ku buryo ashitse akadodora+ baca bamwugururira buno nyene. 37  Hahiriwe abo bashumba shebuja niyashika azosanga bari maso+! Ni ukuri ndabibabwiye: Azokenyera+ abicarike ku meza, aze abakorere+. 38  Kandi niyashika mw’iterama rigira kabiri*, mbere naho hoba mu rigira gatatu*, akabasanga bameze gutyo, bazoba bahiriwe+! 39  Mugabo mumenye iki kintu: iyaba nyen’urugo yari azi isaha igisuma coziriyeko, yogumye ari maso ntareke ngo inzu yiwe imenwe+. 40  Na mwebwe nyene, mugume mwiteguye, kubera ko Umwana w’umuntu azoza kw’isaha mutiyumvira+.” 41  Maze Petero avuga ati: “Mukama, ico kigereranyo ukibwiye twebwe canke ukibwiye n’abandi bose?” 42  Umukama na we avuga ati: “None ni nde mubwiriza w’umwizigirwa+, w’ubwenge+, uwo shebuja azoshinga umugwi w’abasuku biwe ngo agume abaha ingero yabo y’ibifungurwa ku gihe kibereye+? 43  Hahiriwe uwo mushumba, shebuja niyashika azosanga ariko akora gutyo+! 44  Ndababwiye ukuri: Azomuzeza ivyo atunze vyose+. 45  Mugabo hamwe uwo mushumba yokwibwira mu mutima wiwe ati: ‘Databuja aratevye kuza+,’ hanyuma agatangura gukubita abasuku n’abasukukazi, no kurya no kunywa no kuborerwa+, 46  shebuja w’uwo mushumba azoza ku musi atamwiteze no kw’isaha atazi+, kandi azomuhana bimwe vya ruhasha*, amusangize umugabane n’ibihemu+. 47  Maze uwo mushumba yatahuye ukugomba kwa shebuja mugabo ntiyitegure canke ngo akore ukugomba kwiwe azokubitwa inkoni+ nyinshi. 48  Ariko uwutategereye+ bigatuma akora ibikwiriye inkoni, azokubitwa nkeyi+. Nkako, uwahawe vyinshi wese, azokwakwa vyinshi+; kandi uwo bajeje vyinshi, bazomwaka ibirenze ibisanzwe+. 49  “Naje kudomeka umuriro+ kw’isi; kandi ikindi noshaka ni igiki nimba umaze kwaka? 50  Koko, ndafise ibatisimu mbwirizwa kubatizwa, kandi ese ingene ndiko ndacumukuzwa gushika irangiye+! 51  Mbega mwiyumvira ko naje gushira amahoro kw’isi? Oya namba, ndabibabwiye, ahubwo nyabuna nazanye ugucanamwo+. 52  Kuko kuva ubu batanu mu nzu imwe bazocanamwo, batatu barwanye babiri, babiri na bo barwanye batatu+. 53  Bazocanamwo, se arwanye umuhungu n’umuhungu arwanye se, nyina arwanye umukobwa n’umukobwa arwanye nyina, inabukwe arwanye umukazana n’umukazana arwanye inabukwe+.” 54  Maze abandanya kubwira amasinzi na yo ati: “Iyo mubonye igicu gihagurutse mu burengero, muca muvuga muti: ‘Ikirura kiraje,’ kandi ni ko bimera+. 55  Kandi iyo mubonye yuko umuyaga wo mu bumanuko uriko urahuhuta, muravuga muti: ‘Haraza kuba umupfunda w’ubushuhe,’ kandi biraba. 56  Mwa biyorobetsi mwe, murazi gusuzuma ibiboneka inyuma kw’isi no kw’ijuru, mugabo bishoboka bite ngo ntimumenye gusuzuma iki gihe+? 57  Kubera iki mutanaraba mwebwe ubwanyu ngo mumenye ikigororotse ico ari co+? 58  Nk’akarorero, igihe ujanye ku mutware n’uwo muburana, tangura kwitatura na we mukiri mu nzira, kugira ngo ntahave akujana imbere y’umucamanza, umucamanza akaguhereza umupolisi wa sentare, umupolisi wa sentare na we akaguta mw’ibohero+. 59  Ndabikubwiye: Ntuzogenda uhavuye utarishe n’agaceri ka nyuma k’agaciro gatoyi cane+.”

Utujambo tw'epfo

Ikibanza caturirirwamwo umwavu inyuma ya Yeruzalemu.
Ni itambwe ry’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.
Kuva nk’isaha zitatu z’ijoro gushika mu gicugu.
Kuva mu gicugu gushika nk’isaha icenda z’ijoro.
Ijambo ku rindi ni “azomucamwo kubiri.”