Kuvayo 7:1-25

7  Yehova rero abwira Musa ati: “Raba, nkugize Imana kuri Farawo+, Aroni mwene wanyu na we azoba umuhanuzi wawe+.  Wewe uzovuga ivyo nzogutegeka vyose+, Aroni mwene wanyu na we azovugana na Farawo+, kandi azorekura koko bene Isirayeli bave mu gihugu ciwe+.  Nayo jewe, nzoreka umutima wa Farawo ucike intabarirwa+, kandi nzogwiza koko ibimenyetso vyanje n’ibitangaro vyanje mu gihugu ca Misiri+.  Kandi Farawo ntazobumviriza+; nanje nzobwirizwa gushira ukuboko kwanje kuri Misiri, nkure mu gihugu ca Misiri ingabo zanje+, abantu banje+, ari bo bene Isirayeli+, nkoresheje imanza zikomeye+.  Kandi Abanyamisiri bazomenya ata kabuza yuko jewe ndi Yehova ninaramvura ukuboko ngakubita Misiri+, kandi nzokura koko bene Isirayeli hagati muri bo+.”  Nuko Musa na Aroni bakora nk’uko Yehova yari yabategetse+. Bakora kuno nyene+.  Musa yari afise imyaka mirongo umunani, Aroni na we mirongo umunani n’itatu igihe bavugana na Farawo+.  Yehova rero abwira Musa na Aroni ati:  “Farawo niyababwira ngo: ‘Kora igitangaro kibashingira intahe+,’ uzoce ubwira Aroni uti: ‘Fata inkoni yawe+ uyiterere hasi imbere ya Farawo.’ Izoca icika ikiyoka kinini+.” 10  Nuko Musa na Aroni binjira kwa Farawo bakora neza na neza nk’uko Yehova yari yategetse. Aroni araheza aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Farawo n’abasavyi biwe, ica icika ikiyoka kinini. 11  Ariko Farawo na we ahamagara inkerebutsi n’abapfumu+; abaherezi b’abanyamageza bo mu Misiri na bo nyene bagira nk’ivyo nyene, bakoresheje amageza yabo+. 12  Nuko baterera hasi umwe wese inkoni yiwe, zica zicika ibiyoka bininibinini; mugabo inkoni ya Aroni ica imira inkoni zabo. 13  Ariko umutima wa Farawo ucika intabarirwa+, ntiyabumviriza, nk’uko Yehova yari yavuze. 14  Maze Yehova abwira Musa ati: “Umutima wa Farawo urakomantaye+. Yanse kurekura abantu banje+. 15  Uze ugende kwa Farawo mu gitondo. Raba! Arasohotse aja ku mazi+! Uze uhagarare ahantu uhura na we iruhande y’inkengera y’uruzi Nili+, kandi uze utware mu kuboko kwawe ya nkoni yahinduka inzoka+. 16  Uze umubwire uti: ‘Yehova Imana y’Abaheburayo yakuntumyeko+, ati: “Rekura abantu banje bankorere mu gahinga+,” ariko raba gushika n’ubu nturagamburuka. 17  Ibi ni vyo Yehova avuze+: “Iki ni co uzomenyerako yuko jewe ndi Yehova+. Ehe ngira nkubite inkoni iri mu kuboko kwanje ku mazi ari mu ruzi Nili+, kandi ategerezwa guhinduka amaraso+. 18  Ifi ziri mu ruzi Nili zizopfa+, uruzi Nili ruzoduhuka koko+, kandi Abanyamisiri ntibazocutsa umutima wo kunywa amazi yarwo+.”’” 19  Mu nyuma, Yehova abarira Musa ati: “Bwira Aroni uti: ‘Fata inkoni yawe, uramvurire ukuboko kwawe+ hejuru y’amazi ya Misiri, hejuru y’inzuzi zabo, hejuru y’imigende yabo ya Nili no hejuru y’ibidengeri vyabo vyuzuyeko amarenga+, no hejuru y’amazi yabo yose ari mu bigega, kugira acike amaraso.’ Kandi hazoba koko amaraso mu gihugu cose ca Misiri no mu vyombo vy’ibiti no mu vyombo vy’amabuye.” 20  Ako kanya Musa na Aroni bakora kuno+, nk’uko Yehova yari yategetse+; aduza ya nkoni akubita amazi ari mu ruzi Nili mu maso ya Farawo n’abasavyi biwe+, amazi yose yari mu ruzi Nili ahinduka amaraso+. 21  Ifi zari mu ruzi Nili zirapfa+, uruzi Nili na rwo rutangura kuduhuka; kandi Abanyamisiri ntibashobora kunywa amazi yarwo+; amaraso yuzura igihugu cose ca Misiri. 22  Yamara ba baherezi b’abanyamageza ba Misiri bagira nk’ivyo nyene, bakoresheje ubuhinga bwabo bw’amayobera+, ku buryo umutima wa Farawo ubandanya kuba intabarirwa+, ntiyabumviriza, nk’uko Yehova yari yavuze+. 23  Farawo rero arahindukira, aja mu nzu yiwe, ntiyashira umutima no kuri ivyo+. 24  Nuko Abanyamisiri bose batangura kwimba mu micungararo y’uruzi Nili barondera amazi yo kunywa, kuko batashobora kunywa amazi y’uruzi Nili+. 25  Nuko hahera imisi indwi Yehova akubise uruzi Nili.

Utujambo tw'epfo