Kuvayo 6:1-30

6  Nuko Yehova abwira Musa ati: “Ubu ugira ubone ico nzokorera Farawo+, kuko biciye ku kiganza gikomeye azobarekura, kandi biciye ku kiganza gikomeye azobirukana mu gihugu ciwe+.”  Imana ibandanya kuvugana na Musa, imubwira iti: “Ndi Yehova+.  Kandi narabonekera Aburahamu+, Izahaki+ na Yakobo+ bwa Mana Mushoboravyose+, mugabo ntaho nimenyekanishije kuri bo mw’izina ryanje Yehova+.  Kandi narashinze isezerano ryanje hamwe na bo ryo kubaha igihugu ca Kanani, igihugu babayemwo ari ba kavamahanga+.  Kandi jewe ubwanje narumvise ukuniha kwa bene Isirayeli+, abo Abanyamisiri bagira abaja, kandi ndibuka isezerano ryanje+.  “Bwira rero bene Isirayeli uti: ‘Ndi Yehova, kandi ata kabuza nzobakura munsi y’imizigo y’Abanyamisiri, ndabarokore mu bushumba bwabo+, kandi nzobahabuza koko n’ukuboko kuramvuye be n’imanza zikomeye+.  Kandi ata gukeka nzobazana kuri jewe mube abantu banje+, nanje nzobabera Imana koko+; kandi muzomenya vy’ukuri yuko jewe ndi Yehova Imana yanyu ariko arabakura munsi y’imizigo ya Misiri+.  Kandi ata kabuza nzobazana mu gihugu nataritse ukuboko ndahira+ ko nzoha Aburahamu, Izahaki na Yakobo; kandi nzokibaha koko mucigabire+. Ndi Yehova+.’”  Mu nyuma Musa avugana na bene Isirayeli kuri ico kintu, mugabo ntibamwumviriza kubera ugucika intege no kubera ubwo bushumba buruhije+. 10  Maze Yehova abarira Musa ati: 11  “Injira, ubarire Farawo umwami wa Misiri+, arekure bene Isirayeli bave mu gihugu ciwe+.” 12  Ariko Musa avugira imbere ya Yehova, ati: “Ehe raba! Bene Isirayeli ntibanyumvirije+; none Farawo we azonyumviriza ate+, narirya ndi uw’iminwa itagenyerewe+?” 13  Mugabo Yehova abandanya kuvugana na Musa na Aroni no gutanga itegeko kuri bene Isirayeli no kuri Farawo umwami wa Misiri biciye kuri bo, kugira bene Isirayeli bakurwe mu gihugu ca Misiri+. 14  Aba ni bo bakuru b’inzu ya ba se: Bene Rubeni imfura ya Isirayeli+ bari Hanoki na Palu, Hezironi na Karumi+. Iyo ni yo miryango ya Rubeni+. 15  Bene Simeyoni na bo bari Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Zohari na Shawuli umuhungu w’umugore w’Umunyakananikazi+. Iyo ni yo miryango ya Simeyoni+. 16  Kandi aya ni yo mazina ya bene Lewi+, hisunzwe imiryango bakomokamwo+: Gerishoni na Kohati na Merari+. Kandi imyaka y’ubuzima bwa Lewi yabaye ijana na mirongo itatu n’indwi. 17  Bene Gerishoni bari Libuni na Shimeyi+, hisunzwe imiryango yabo+. 18  Bene Kohati na bo bari Amuramu na Izihari na Heburoni na Uziyeli+. Kandi imyaka y’ubuzima bwa Kohati yabaye ijana na mirongo itatu n’itatu. 19  Bene Merari na bo bari Mahili na Mushi+. Iyo ni yo yari imiryango y’Abalewi, hisunzwe imiryango bakomokamwo+. 20  Nuko Amuramu atwara Yokebedi mushiki wa se amubera umugore+. Araheza amuvyarira Aroni na Musa+. Kandi imyaka y’ubuzima bwa Amuramu yabaye ijana na mirongo itatu n’indwi. 21  Bene Izihari na bo bari Kora+ na Nefegi na Zikiri. 22  Bene Uziyeli na bo bari Mishaheli na Elizafani na Sitiri+. 23  Nuko Aroni atwara Elisheba, umukobwa wa Aminadabu, mushiki wa Nahashoni+, amubera umugore. Araheza amuvyarira Nadabu na Abihu, Eleyazari na Itamari+. 24  Bene Kora na bo bari Asiri na Elikana na Abiyasafu+. Iyo ni yo yari imiryango y’Aba-Kora+. 25  Hanyuma Eleyazari, umuhungu wa Aroni+ atwara umwe mu bakobwa ba Putiyeli, amubera umugore. Araheza amuvyarira Finehasi+. Abo ni bo bakuru ba ba se b’Abalewi, hisunzwe imiryango yabo+. 26  Uwo Aroni n’uwo Musa ni bo Yehova yabwiye+ ati: “Kura bene Isirayeli mu gihugu ca Misiri nk’uko ingabo zabo ziri+.” 27  Ni bo bavuganye na Farawo umwami wa Misiri, ngo bene Isirayeli bakurwe mu Misiri+. Abo ni bo Musa na Aroni. 28  Ku musi Yehova yavuganiyeko na Musa mu gihugu ca Misiri+, 29  Yehova abandanya kubarira Musa ati: “Ndi Yehova+. Bwira Farawo umwami wa Misiri ibintu vyose ndiko ndakubarira.” 30  Maze Musa avugira imbere ya Yehova ati: “Ehe raba! Ndi uw’iminwa itagenyerewe, none Farawo azonyumviriza ate+?”

Amakuru yiyongereye