Kuvayo 40:1-38

40  Maze Yehova abarira Musa ati:  “Mu kwezi kwa mbere+, ku musi wa mbere wa nya kwezi, ubwirizwa gushinga ya taberenakulo y’ihema ry’ihuriro+.  Uze ushireyo ya sandugu y’igishingantahe+, uheze wugare inzira ishika kuri ya Sandugu ukoresheje ya rido+.  Uze uzane ya meza+ uheze utunganye ivyayo, uzane na ca gitereko c’amatara+, watse n’amatara yaco+.  Uze ushire ca gicaniro c’inzahabu c’imibavu+ imbere ya ya sandugu y’igishingantahe hanyuma ushire mu kibanza ca gikingirizo c’ubwinjiriro bw’iyo taberenakulo+.  “Kandi uze ushire ca gicaniro+ c’ishikanwa riturirwa imbere y’ubwinjiriro bw’itaberenakulo y’ihema ry’ihuriro,  wongere ushire ca kibesani hagati y’ihema ry’ihuriro na ca gicaniro, ugishiremwo amazi+.  Uze ushireho ikigo+ kihakikuje uheze ushireho ca gikingirizo+ c’irembo ry’ikigo.  Kandi uze utore ya mavuta y’ukurobanuza+ uheze uyarobanuze nya taberenakulo n’ibiri muri yo vyose+, uyeze be n’ibikoresho vyayo vyose, gutyo icike ikintu ceranda. 10  Uze uyarobanuze ca gicaniro c’ishikanwa riturirwa be n’ibikoresho vyaco vyose, uceze+, gutyo gicike igicaniro ceranda rwose+. 11  Kandi uze uyarobanuze ca kibesani n’igitereko caco, uceze. 12  “Maze uze wegereze Aroni n’abahungu biwe ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro, uboze n’amazi+. 13  Uze wambike Aroni za mpuzu nyeranda+ uheze umurobanuze amavuta+ wongere umweze, gutyo ankorere bwa muherezi. 14  Inyuma y’ivyo uzokwegereza hafi abahungu biwe uheze ubambike amakanzu+. 15  Uze ubarobanuze amavuta nk’uko wayarobanuje se+, gutyo bankorere bwa baherezi, kandi irobanurwa ryabo rize ribandanye kubabera ubuherezi gushika igihe kitagira urugero mu mayaruka yabo+.” 16  Musa akora yisunze ivyo Yehova yari yamutegetse vyose+. Akora kuno nyene. 17  Nuko mu kwezi kwa mbere, mu mwaka ugira kabiri, ku musi wa mbere wa nya kwezi, ya taberenakulo irashingwa+. 18  Aho Musa atanguriye gushinga nya taberenakulo, atereka hasi ivyicaro binogoye vyayo+ yongera ashiraho ibizingiti vyayo+ araheza yinjizamwo ibihindizo vyayo+ yongera ashinga inkingi zayo+. 19  Maze asanza rya hema+ kuri ya taberenakulo, ashira ca gipfukisho+ c’ihema hejuru kuri yo, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 20  Inyuma y’ivyo atora ca Gishingantahe+, agishira muri ya Sandugu+, araheza ashira ya miniho+ kuri iyo Sandugu, ashira na wa murumyo+ hejuru kuri nya Sandugu+. 21  Maze yinjiza nya Sandugu mw’itaberenakulo araheza ashira ya rido+ y’igikingirizo mu kibanza hanyuma yugara inzira ishika kuri ya sandugu y’igishingantahe+, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 22  Ubukurikira ashira ya meza+ mw’ihema ry’ihuriro ku ruhande rw’itaberenakulo amaja mu buraruko hanze y’irido, 23  hanyuma ayitondekako umurongo w’imikate+ imbere ya Yehova, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 24  Maze ashira ca gitereko c’amatara+ mw’ihema ry’ihuriro imbere ya ya meza, ku ruhande rw’itaberenakulo amaja mu bumanuko. 25  Maze yatsa ya matara+ imbere ya Yehova, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 26  Ubukurikira ashira ca gicaniro+ c’inzahabu mw’ihema ry’ihuriro imbere y’irido, 27  kugira afumbishe umwotsi imibavu imota neza kuri co+, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 28  Amaherezo ashira mu kibanza ca gikingirizo+ c’ubwinjiriro bw’itaberenakulo. 29  Hanyuma ashira ca gicaniro+ c’ishikanwa riturirwa ku bwinjiriro bw’itaberenakulo y’ihema ry’ihuriro, kugira ashikanire kuri co ishikanwa riturirwa+ be n’ishikanwa ry’intete, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 30  Maze ashira ca kibesani hagati y’ihema ry’ihuriro na ca gicaniro hanyuma ashira amazi muri nya kibesani ku bwo gukaraba+. 31  Musa na Aroni n’abahungu biwe baraheza bakaraba kuri co ku maboko no ku birenge. 32  Iyo bagiye mw’ihema ry’ihuriro n’iyo bagiye kwegera ca gicaniro barakaraba+, nk’uko Yehova yari yategetse Musa. 33  Amaherezo ashinga ca kigo+, gikikuza ya taberenakulo na ca gicaniro, yongera ashiraho ca gikingirizo c’irembo ry’ikigo+. Nuko Musa arangiza nya gikorwa. 34  Hanyuma igicu+ gitangura gupfuka rya hema ry’ihuriro, ubuninahazwa bwa Yehova na bwo bwuzura nya taberenakulo. 35  Kandi Musa ntiyashoboye kwinjira muri nya hema ry’ihuriro, kuko nya gicu+ cari hejuru yaryo, ubuninahazwa bwa Yehova na bwo bukaba bwari bwuzuye itaberenakulo+. 36  Kandi iyo nya gicu cidugije kikava hejuru y’itaberenakulo, bene Isirayeli baca basambura ikambi mu ntambwe zose bagize z’urugendo+. 37  Ariko iyo nya gicu kitidugije ntibasambura ikambi, gushika umusi cidugije+. 38  Kuko igicu ca Yehova caba kiri hejuru y’itaberenakulo ku murango, umuriro na wo ukaguma kuri yo mw’ijoro mu maso y’inzu yose ya Isirayeli mu ntambwe zose bagize z’urugendo+.

Amakuru yiyongereye