Kuvayo 4:1-31

4  Mugabo Musa yishura ati: “Ariko dufate ko batanyemeye kandi ntibumvirize ijwi ryanje+, kuko bazohava bavuga ngo: ‘Yehova ntiyakubonekeye.’”  Maze Yehova amubwira ati: “Ico kiri mu kuboko kwawe ni igiki?” Na we ati: “Ni inkoni+.”  Arasubira ati: “Yiterere hasi.” Nuko ayiterera hasi, ica icika inzoka+; Musa na we atangura kuyihunga.  Buno Yehova abwira Musa ati: “Tuma ukuboko kwawe uyicakire ku murizo.” Nuko atuma ukuboko kwiwe arayicakira, ica icika inkoni mu kiganza ciwe.  Ati: “Ni kugira ngo bemere yuko Yehova Imana ya ba sekuruza babo+, Imana ya Aburahamu+, Imana ya Izahaki+ n’Imana ya Yakobo+, yakubonekeye+.”  Maze Yehova yongera kumubwira ati: “Ndakwinginze, injiza ukuboko kwawe mu mukonyo wo haruguru w’impuzu yawe.” Nuko yinjiza ukuboko kwiwe muri nya mukonyo. Agukuyeyo, asanga kwatewe n’imibembe, gusigaye kwera derere*+!  Inyuma y’ivyo avuga ati: “Subiza ukuboko kwawe mu mukonyo wo haruguru w’impuzu yawe.” Nuko agusubizayo. Agukuyeyo, asanga kwasubiranye, gusa n’ahandi hose ku mubiri wiwe+!  Ati: “Nibatakwemera canke ngo bumvirize ijwi ry’ikimenyetso ca mbere, ntibazobura kwemera ijwi ry’ikimenyetso ca kabiri+.  Ariko nibatemera n’ivyo bimenyetso bibiri canke ngo bumvirize ijwi ryawe+, uzoce ukura amazi mu ruzi Nili uyasese kw’isi yumutse; kandi nya mazi uzokura mu ruzi Nili, emwe, azocika koko amaraso kw’isi yumutse+.” 10  Maze Musa abwira Yehova ati: “Ntunga, Yehova, erega jewe sindi umuntu yoroherwa no kuvuga, kandi si ivy’ejo canke hirya y’ejo canke kuva aho uvuganiye n’umusavyi wawe, kuko ndi uw’umunwa wikwega n’ururimi rwikwega+.” 11  Yehova aca amubwira ati: “Ni nde yaremeye umuntu umunwa, canke ni nde agira umuntu ikiragi canke igipfamatwi canke uwubona neza canke impumyi? None si jewe Yehova+? 12  Ubu rero genda, nanje ubwanje nzobana n’akanwa kawe, kandi nzokwigisha ivyo ubwirizwa kuvuga+.” 13  Mugabo Musa avuga ati: “Ntunga, Yehova, ahubwo ndakwinginze, utume uwundi* ushaka.” 14  Maze ishavu rya Yehova rirurumbira Musa, avuga ati: “Aroni Umulewi si mwene wanyu+? Ndazi neza yuko ashoboye koko kuvuga. Kandi bisubiye, ehe ari mu nzira aza guhura nawe. Niyakubona, ntazobura kunezerwa mu mutima wiwe+. 15  Uze uvugane na we wongere ushire ayo majambo mu kanwa kiwe+; nanje ubwanje nzobana n’akanwa kawe be n’akanwa kiwe+, kandi nzobigisha ico muri bukore+. 16  Azovugana n’abantu mu kibanza cawe: azokubera akanwa+, nawe umubere Imana+. 17  Kandi iyo nkoni uzoyitwara mu kuboko, kugira ngo uyikoreshe vya bimenyetso+.” 18  Nuko Musa aragenda, asubira kwa Yetiro sebukwe, amubwira+ ati: “Nshaka kugenda, ndakwinginze undeke nsubire kwa bene wacu bari mu Misiri, ndabe ko bakiriho+.” Nuko Yetiro abwira Musa ati: “Genda amahoro+.” 19  Inyuma y’ivyo, Yehova abwirira Musa i Midiyani ati: “Genda, usubire mu Misiri, kuko abantu bose bahora bahiga ubuzima bwawe bapfuye+.” 20  Maze Musa afata umugore wiwe n’abahungu biwe aburiza indogobwa, asubira mu gihugu ca Misiri. Vyongeye, Musa atwara mu kuboko kwiwe ya nkoni y’Imana y’ukuri+. 21  Yehova yongera kubwira Musa ati: “Niwamara gusubira mu Misiri, uze witwararike gukorera imbere ya Farawo vya bitangaro vyose nashira mu kuboko kwawe+. Nayo jewe, nzoreka umutima wiwe ucike intabarirwa+; kandi ntazorekura abantu banje+. 22  Uze ubwire Farawo uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Isirayeli ni umuhungu wanje, imfura yanje+. 23  Kandi nkubwiye nti: Rekura umuhungu wanje, ankorere. Mugabo ukaramuka wanse kumurekura, ehe ngira nice umuhungu wawe, imfura yawe+.”’” 24  Nuko mu nzira, ahantu h’uburaro+, Yehova ahura na we+, akaguma arondera ingene yomwica+. 25  Amaherezo Zipora+ atora ibuye ry’isare, aresura agashato* k’umuhungu wiwe+, atuma gakora ku birenge vya Musa, avuga ati: “Ni kubera uri umugabo w’amaraso kuri jewe.” 26  Ku bw’ivyo aramureka. Ico gihe Zipora avuga ngo “Umugabo w’amaraso” kubera iryo genyerwa. 27  Maze Yehova abwira Aroni ati: “Genda uhure na Musa mu gahinga+.” Nuko aragenda, ahurira na we ku musozi w’Imana y’ukuri+, aramusoma. 28  Hanyuma Musa abwira Aroni amajambo yose ya Yehova nyene kumutuma+, n’ibimenyetso vyose yari yamutegetse gukora+. 29  Inyuma y’ivyo, Musa na Aroni baragenda, bakoranya abagabo b’inararibonye bose ba bene Isirayeli+. 30  Maze Aroni avuga amajambo yose Yehova yari yabariye Musa+, na we akorera vya bimenyetso+ mu maso y’abantu. 31  Abantu baraheza baremera+. Aho bumviye yuko Yehova yitayeho+ bene Isirayeli be n’uko yabonye amarushwa yabo+, baca barunama bakubita inkoro hasi+.

Amakuru yiyongereye

Canke, “kwera nka shelegi.” “Shelegi” ni ibintu vy’ibivunjivunji vyera cane bigwa nk’imvura.
Canke, “utume biciye ku kuboko kw’uwo ugiye gutuma.”
Ni agashato ko kw’isonga ry’igihimba c’irondoka c’umugabo.