Kuvayo 38:1-31

38  Hanyuma akora ca gicaniro c’ishikanwa riturirwa, mu giti c’umunyinya. Uburebure bwaco bwari amatambwe atanu, ubwaguke bwaco amatambwe atanu, kikaba ikwadarato, amahagarara yaco akaba amatambwe atatu+.  Maze akora amahembe yaco+ ku mfuruka zaco zine. Amahembe yaco yava muri co. Araheza agihomekako umujumpu+.  Inyuma y’ivyo akora ibikoresho vyose vya nya gicaniro, ibigopo n’ibiyozo n’ibibakure, amakanya n’ibijamwo umuriro. Ibikoresho vyaco vyose yabikoze mu mujumpu+.  Akorera kandi nya gicaniro akayungiro k’umujumpu kameze nk’urusenga, munsi y’agakikuzo kaco, hasi amaja hagati na hagati yaco+.  Maze akora ibigōmbo bine mu cuma gishongeshejwe, kuri za mpera zine hafi ya ka kayungiro k’umujumpu, biba ivyo gufata ya miniho.  Inyuma y’ivyo akora nya miniho y’igiti c’umunyinya, ayihomekako umujumpu+.  Maze ashira nya miniho muri vya bigōmbo ku mpande za ca gicaniro ku bwo kuyikireruza+. Akigira isandugu irangaye y’imbaho+.  Maze akora ca kibesani c’umujumpu+ n’igitereko caco c’umujumpu, akoresheje ivyirore vy’abagore b’abasukukazi bakora igikorwa gitunganijwe, ku bwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro+.  Hanyuma atangura gukora ca kigo+. Ku bw’uruhande ruraba i Negebu, amaja mu bumanuko, ibitambara bimanikwa vya nya kigo vyari ivy’ilino nziza ihinzwe, bikagira amatambwe ijana+. 10  Inkingi mirongo ibiri zavyo n’ivyicaro binogoye mirongo ibiri vyazo vyari ivy’umujumpu. Utumambo tw’izo nkingi n’ibifatanisho vyazo vyari ivy’ifeza+. 11  Vyongeye, ku bw’uruhande rwo mu buraruko hari amatambwe ijana. Inkingi mirongo ibiri zavyo n’ivyicaro binogoye vyazo mirongo ibiri vyari ivy’umujumpu. Utumambo tw’izo nkingi n’ibifatanisho vyazo vyari ivy’ifeza+. 12  Mugabo ku bw’uruhande rwo mu burengero, ibitambara bimanikwa vyari ivy’amatambwe mirongo itanu. Inkingi zavyo zari cumi, ivyicaro binogoye vyazo na vyo cumi+. Utumambo twa nya nkingi n’ibifatanisho vyazo vyari ivy’ifeza. 13  Kandi ku bw’uruhande rwo mu buseruko amaja i burasirazuba hari amatambwe mirongo itanu+. 14  Ibitambara bimanikwa vyari ivy’amatambwe cumi n’atanu kw’ibaba rimwe. Inkingi zavyo zari zitatu, ivyicaro binogoye vyazo na vyo bitatu+. 15  Kandi ku bw’irindi baba ry’irembo ry’ikigo, ku ruhande rwo hino no ku rwo hirya, ibitambara bimanikwa vyari ivy’amatambwe cumi n’atanu. Inkingi zavyo zari zitatu, ivyicaro binogoye vyazo na vyo bitatu+. 16  Ibitambara bimanikwa vyose vya nya kigo bigikikuje vyari ivy’ilino nziza ihinzwe. 17  Kandi ivyicaro binogoye vya nya nkingi vyari ivy’umujumpu. Utumambo twazo n’ibifatanisho vyazo vyari ivy’ifeza, hejuru ku masonga yazo hari hahometseko ifeza, kandi hari ivyungisho vy’ifeza ku bw’inkingi zose z’ikigo+. 18  Igikingirizo c’irembo ry’ikigo cari icajishwe n’umujishi, c’inyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura n’igitambara c’ibara ry’agahama n’ilino nziza+ ihinzwe, kandi uburebure bwaco yari amatambwe mirongo ibiri, amahagarara yaco na yo uko cangana cose yari amatambwe atanu cokimwe n’ibitambara bimanikwa vya nya kigo+. 19  Inkingi zavyo zine n’ivyicaro binogoye vyazo bine vyari ivy’umujumpu. Utumambo twazo twari utw’ifeza, ku mitwe yazo hakaba hahometseko ifeza, ibifatanisho vyazo bikaba ivy’ifeza. 20  Kandi imambo zose za nya taberenakulo n’iza nya kigo kiyikikuje zari iz’umujumpu+. 21  Ibikurikira ni vyo bintu vyatondanujwe vy’itaberenakulo, ya taberenakulo y’Igishingantahe+, vyatondanujwe kw’itegeko rya Musa, kiba igikorwa c’Abalewi+ munsi y’uburongozi bwa Itamari+ mwene Aroni umuherezi. 22  Bezaleli+ mwene Uri, Uri mwene Huru, wo mu muryango wa Yuda akora ivyo Yehova yari yategetse Musa vyose. 23  Kandi yari kumwe na Oholiyabu+ mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, umuhinguzi w’utugenegene akaba n’umudeshi n’umujishi w’inyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura n’igitambara c’ibara ry’agahama n’ilino nziza. 24  Inzahabu zose zakoreshejwe kuri nya gikorwa, mu gikorwa cose c’ahantu heranda, zabaye inzahabu zitanzwe bwa shikanwa rizungagizwa+. Zanganye italanto mirongo ibiri n’icenda na shekeli+ amajana indwi na mirongo itatu hisunzwe shekeli y’ahantu heranda+. 25  Ifeza z’abanditswe bo muri nya koraniro zari italanto ijana na shekeli igihumbi n’amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu hisunzwe shekeli y’ahantu heranda. 26  Ica kabiri ca shekeli umuntu yatanga cari ica kabiri ca shekeli hisunzwe shekeli y’ahantu heranda, ku muntu wese yarengana aja mu bari banditswe kuva ku myaka mirongo ibiri y’amavuka no kuduga+, bashika ku bihumbi amajana atandatu na bitatu n’amajana atanu na mirongo itanu+. 27  Italanto ijana z’ifeza ni zo zashongeshejwe zikorwamwo vya vyicaro binogoye vy’ahantu heranda na vya vyicaro binogoye vy’irido. Ivyicaro binogoye ijana vyanganye n’italanto ijana, italanto ku cicaro kinogoye+. 28  Za shekeli igihumbi n’amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu yazikozemwo utumambo twa za nkingi yongera azihomeka hejuru ku masonga yazo, araheza arazifatanya. 29  Umujumpu w’ishikanwa rizungagizwa zari italanto mirongo irindwi na shekeli ibihumbi bibiri n’amajana ane. 30  Akoresheje ivyo, akora vya vyicaro binogoye vy’ubwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro, ca gicaniro c’umujumpu na ka kayungiro kaco k’umujumpu, vya bikoresho vyose vy’igicaniro, 31  vya vyicaro binogoye vy’ikigo kihakikuje, vya vyicaro binogoye vy’irembo ry’ikigo, za mambo zose z’itaberenakulo hamwe na za mambo zose+ z’ikigo kihakikuje.

Amakuru yiyongereye