Kuvayo 37:1-29

37  Nuko Bezaleli+ akora ya Sandugu+ y’igiti c’umunyinya. Uburebure bwayo yari amatambwe abiri n’igice, ubwaguke bwayo itambwe n’igice, amahagarara yayo na yo itambwe n’igice+.  Maze imbere n’inyuma ayihomekako inzahabu itavanze, ayikorera n’umukugirwa w’inzahabu uyikikuje+.  Inyuma y’ivyo ayikorera ibigōmbo bine vy’inzahabu ishongeshejwe, vyo kuja hejuru y’amaguru yayo ane, hamwe n’ibigōmbo bibiri ku ruhande rumwe rwayo, na bibiri ku rundi ruhande+.  Ubukurikira akora iminiho y’igiti c’umunyinya, ayihomekako inzahabu+.  Maze acisha nya miniho muri vya bigōmbo ku mpande z’Isandugu ku bwo kurerura nya Sandugu+.  Abandanya gukora wa murumyo+ w’inzahabu itavanze. Uburebure bwawo yari amatambwe abiri n’igice, ubwaguke bwawo na bwo itambwe n’igice+.  Yongera akora abakerubi babiri b’inzahabu. Yabakoze abacurishije inyundo ku mpera zompi za nya murumyo+.  Umukerubi umwe yari ku mpera hirya, uwundi ku mpera hino. Yakoze nya bakerubi kuri nya murumyo ku mpera zawo zompi+.  Kandi babaye abakerubi bashanje amababa abiri bayerekeza hejuru, bakingīrije nya murumyo amababa yabo+, mu maso habo hakarabana, herekeza kuri nya murumyo+. 10  Akora na ya meza y’igiti c’umunyinya+. Uburebure bwayo yari amatambwe abiri, ubwaguke bwayo itambwe, amahagarara yayo na yo itambwe n’igice+. 11  Maze ayihomekako inzahabu itavanze, ayikorera n’umukugirwa w’inzahabu uyikikuje+. 12  Ubukurikira ayikorera agakikuzo kayikikuje k’ubwaguke bw’ikiganza, agakorera n’umukugirwa w’inzahabu ugakikuje+. 13  Vyongeye, ayikorera ibigōmbo bine vy’inzahabu ishongeshejwe, abishira kuri za mfuruka zine zo kuri ya maguru ane+. 14  Nya bigōmbo vyari vyegereye nya gakikuzo, bikaba ivyo gufata ya miniho ku bwo kurerura nya meza+. 15  Maze akora ya miniho y’igiti c’umunyinya, ayihomekako inzahabu ku bwo kurerura ya meza+. 16  Inyuma y’ivyo akora ibikoresho vyo ku meza, amasahani yayo n’ibikombe vyayo n’ibibakure vyayo n’amakarabo yayo yokoreshejwe mu gusuka ibinyobwa vy’ishikanwa, abikora mu nzahabu itavanze+. 17  Maze akora ca gitereko c’amatara+ c’inzahabu itavanze. Yagikoze agicurishije inyundo. Impande zaco n’amashami yaco, ibikombe vyaco, amapfundo yaco n’amashurwe yaco vyava muri co+. 18  Amashami atandatu yava mu mpande zaco, amashami atatu yaco akava mu ruhande rumwe rwaco, yandi atatu akava mu rundi ruhande rwaco+. 19  Ibikombe bitatu vy’imero y’amashurwe ya shakedi vyari ku mugwi umwe w’amashami, amapfundo n’amashurwe bigakurakuranwa; bindi bitatu vyari ku wundi mugwi w’amashami, amapfundo n’amashurwe bigakurakuranwa. Ukwo ni ko vyari kuri ya mashami atandatu ava muri ca gitereko c’amatara+. 20  Kandi kuri nya gitereko c’amatara hari ibikombe bine vy’imero y’amashurwe ya shakedi, amapfundo yaco n’amashurwe yaco bigakurakuranwa+. 21  Ipfundo ryo munsi y’amashami abiri ryava muri co, n’ipfundo ryo munsi y’ayandi mashami abiri rikava muri co, n’ipfundo ryo munsi y’amashami abiri yandi rikava muri co. Ni ko vyari kuri nya mashami atandatu ava muri ca gitereko c’amatara+. 22  Amapfundo yavyo n’amashami yavyo vyava muri co. Cose uko kingana cari ikintu kimwe gicurishijwe inyundo, c’inzahabu itavanze+. 23  Maze akora amatara yaco indwi n’udupensi twaco n’ibijamwo umuriro vyaco mu nzahabu itavanze+. 24  Yagikoze mw’italanto y’inzahabu itavanze be n’ibikoresho vyaco vyose. 25  Hanyuma akora ca gicaniro c’imibavu+ mu giti c’umunyinya+. Uburebure bwaco bwari itambwe, ubwaguke bwaco na bwo itambwe, kikaba ikwadarato, amahagarara yaco akaba amatambwe abiri. Amahembe yaco yava muri co+. 26  Maze agihomekako inzahabu itavanze, ku buringanire bwaco bwo hejuru n’impande zaco irya n’ino n’amahembe yaco, agikorera n’umukugirwa w’inzahabu ugikikuje+. 27  Kandi agikorera ibigōmbo bibiri vy’inzahabu hepfo munsi y’umukugirwa waco kuri zibiri mu mpande zaco, ku mpande zibiri zaco zirabana, biba ibifata ya miniho yo kukirerura+. 28  Inyuma y’ivyo akora nya miniho y’igiti c’umunyinya, ayihomekako inzahabu+. 29  Akora kandi ya mavuta meranda y’ukurobanuza+ na ya mibavu imota neza+, itavanze, bikozwe n’umuhinguzi w’amavuta manovu.

Amakuru yiyongereye