Kuvayo 35:1-35

35  Mu nyuma Musa akoranya ikoraniro ryose rya bene Isirayeli, ababwira ati: “Aya ni yo majambo Yehova yategetse, ngo ashitswe+:  Imisi itandatu ni yo igikorwa gishobora gukorwamwo+, mugabo umusi ugira indwi uzocika ikintu ceranda kuri mwebwe, isabato y’akaruhuko kuzuye kuri Yehova. Umuntu wese azokora igikorwa kuri wo azokwicwa+.  Ntimugacane umucanwa ahantu na hamwe muba, ku musi w’isabato.”  Musa abandanya kubwira ikoraniro ryose rya bene Isirayeli ati: “Iri ni ryo jambo Yehova yategetse, ati:  ‘Nimutorere Yehova intererano muri mwebwe ubwanyu+. Umuntu wese afise umutima ukunze+ nayizane ibe intererano ya Yehova, ni ukuvuga: inzahabu n’ifeza n’umujumpu+,  inyuzi z’ubururu, ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura, igitambara c’ibara ry’agahama, ilino nziza, ubwoya bw’impene+,  inshato z’impfizi y’intama zizize ibara ritukura, inshato z’ivyogaruzi, igiti c’umunyinya,  amavuta y’igitangamuco, amavuta y’umusomozo yo kurobanuza n’ay’imibavu imota neza+,  amabuye ya onigisi n’amabuye amadikwa yo gushira kuri efodi+ no kuri ka kambarwa ko ku gikiriza+. 10  “‘Kandi ab’umutima w’inkerebutsi bose+ muri mwebwe nibaze bakore ivyo Yehova yategetse vyose, 11  ni ukuvuga ya taberenakulo kumwe n’ihema ryayo be n’igipfukisho cayo, ingobe zayo n’ibizingiti vyayo, ibihindizo vyayo, inkingi zayo n’ivyicaro binogoye vyayo; 12  ya Sandugu+ n’iminiho+ yayo, wa murumyo+ na ya rido+ y’igikingirizo; 13  ya meza+ n’iminiho yayo n’ibikoresho vyayo vyose, na ya mikate yerekanwa+; 14  na ca gitereko c’amatara+ yo gutanga umuco be n’ibikoresho vyaco n’amatara yaco, na ya mavuta+ y’ugutanga umuco; 15  na ca gicaniro c’imibavu+ n’iminiho yaco; na ya mavuta y’ukurobanuza na ya mibavu imota neza+; na ca gikingirizo c’ubwinjiriro, co ku bwinjiriro bw’itaberenakulo; 16  ca gicaniro+ c’ishikanwa riturirwa be na ka kayungiro k’umujumpu kaco, iminiho yaco n’ibikoresho vyaco vyose; ca kibesani+ n’igitereko caco; 17  vya bitambara bimanikwa vy’ikigo+, inkingi zaco n’ivyicaro binogoye vyaco; na ca gikingirizo c’irembo ry’ikigo; 18  za mambo z’itaberenakulo na za mambo z’ikigo n’imigozi yazo+; 19  za mpuzu+ z’injishano z’igikorwa c’aheranda, za mpuzu nyeranda+ za Aroni umuherezi na za mpuzu z’abahungu biwe zo kwambara mu gukora bwa baherezi.’” 20  Nuko ikoraniro ryose rya bene Isirayeli rirasohoka, riva imbere ya Musa. 21  Maze baraza, umuntu wese umutima wiwe usunitse+, umuntu wese impwemu yiwe isunitse, bazana intererano ya Yehova ku bw’igikorwa c’ihema ry’ihuriro no ku bw’ibikorwa vyaryo vyose no ku bwa za mpuzu nyeranda. 22  Baguma baza, abagabo kumwe n’abagore, uwufise umutima ukunze wese. Bazana udusharizo tw’ibipengeri n’amahereni n’impeta n’udusharizo tw’ikigore, ubwoko bwose bw’ibintu vy’inzahabu, ni ukuvuga umuntu wese yashikanira Yehova ishikanwa rizungagizwa ry’inzahabu+. 23  Kandi abo bose baba bafise inyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura, n’igitambara c’ibara ry’agahama, n’ilino nziza n’ubwoya bw’impene n’inshato z’impfizi y’intama zizize ibara ritukura n’inshato z’ivyogaruzi, barabizana+. 24  Abo bose baterera intererano y’ifeza n’umujumpu barazana intererano ya Yehova, n’abo bose baba bafise ibiti vy’iminyinya vyo gukoresha igikorwa cose ca nya kazi barabizana. 25  Kandi abagore bose b’umutima wuzuye ubukerebutsi+ barajisha n’amaboko yabo, bakaguma bazana imihingo ya za nyuzi z’ubururu na bwa bwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura, ca gitambara c’ibara ry’agahama na ya lino nziza. 26  Nuko abagore bose umutima wabo usunitse bivuye ku bukerebutsi, bajisha bwa bwoya bw’impene. 27  Abakuru na bo bazana amabuye ya onigisi n’amabuye amadikwa yo gushira kuri ya efodi no kuri ka kambarwa ko ku gikiriza+, 28  na ya mavuta y’umusomozo, na ya mavuta yo gutanga umuco, n’ay’ukurobanuza, n’aya ya mibavu imota neza+. 29  Umugabo wese n’umugore wese umutima usunitse kuzana ikintu co gukoresha igikorwa cose Yehova yari yategetse gukora biciye kuri Musa, yarabigira. Bene Isirayeli bazanira Yehova ishikanwa ritangwa ku bushake+. 30  Maze Musa abwira bene Isirayeli ati: “Raba, Yehova yahamagaye mw’izina Bezaleli+ mwene Uri, Uri mwene Huru, wo mu muryango wa Yuda. 31  Kandi yatanguye kumwuzuza impwemu y’Imana mu bijanye n’ubukerebutsi, n’ugutegera n’ubumenyi be n’ubwoko bwose bw’ubuhinga 32  ngo ahingure ibintu vy’ubuhinga, akore mu nzahabu n’ifeza n’umujumpu+, 33  no mu vy’uguhingura amabuye ku bwo kuyamadika, no mu vy’uguhingura ibiti ku bwo gukora ibintu vy’ubuhanga vy’ubwoko bwose+. 34  Kandi yashize mu mutima wiwe yuko akwiye kwigisha, we hamwe na Oholiyabu+ mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. 35  Yujuje imitima yabo ubukerebutsi+, kugira bakore igikorwa cose c’umuhinguzi w’utugenegene n’umudeshi+, n’ic’umujishi w’inyuzi z’ubururu n’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura, n’ibitambara vy’ibara ry’agahama, n’ilino nziza, be n’ic’umujishi w’impuzu, abantu bakora ubwoko bwose bw’igikorwa kandi bagahingura ibintu vy’ubuhinga.

Amakuru yiyongereye